Главни администратор

Главни администратор

Владимир Кнежевић

Звање: Дипломирани правник

E-маил адреса: glavni.administrator@pluzine.me

Контакт телефон: +382 40 271 102

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ
(„Сл.лист ЦГ – општински прописи“ број 39/18)

Главни администратор
Члан 94

Главни администратор врши послове утврђене законом, Статутом Општине и актима предсједника Општине.
Главни администратор именује се на основу јавног конкурса, на вријеме од 5 година, у складу са законом.
Главни администратор може имати службу.

Престанак мандата
Члан 95

Главном администратору престаје мандат:
-истеком времена на које је именован;
-на лични захтјев;
-престанком радног односа по сили закона;
-разрјешењем.

Члан 96

Главни администратор разрјешава се у случајевима утврђеним законом.
Поступак за разрјешење главног администратора покреће предсједник Општине.
Акт о покретању поступка за разрјешење главног администратора садржи разлоге због којих се поступак његовог разрјешења покреће .
Акт о покретању поступка за разрјешење доставља се главном администратору који има право да се у року од 10 дана од дана пријема акта о покретању поступка изјасни о разлозима за разрјешење датим у акту о покретању поступка.

Члан 97

Након истека рока за изјашњење предсједник Општине доноси акт о разрјешењу главног администратора.
Главни администратор, по престанку функције, остварује права у складу са законом.