Секретар Секретаријата

Секретар Секретаријата

Милева Радојичић

Звање: Дипломирани економиста

E-маил адреса: finansije@pluzine.me

Тел/фах: 040 271 105

Опис посла

– планира, организује, руководи и усмјерава рад Секетаријата;
– стара се и одговоран је за законито и благовремено обављање послова и предузима мјере за ефикасан рад Секретаријата;
– врши најсложеније и најодговорније послове из домена рада Секретаријата;
– доноси планове и програме рада као и извјештај о раду Секретаријата;
– прати стање, спроводи стручне анализе, анализира акте и предлаже мјере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области дјелокруга рада Секретаријата;
– планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова;
врши надзор над извршавањем послова из дјелокруга Секретаријата, водећи рачуна о пуној запослености службеника и намјештеника, радној дисциплини и унапређењу рада;
– врши распоређивање службеника и намјештеника, прати и оцјењује рад, на предлог непосредних руководилаца;
– даје налоге и упутства службеницима и намјештеницима за обављање послова и задатака и стара се о њиховом благовременом и квалитетном извршењу;
– врши дисциплинска овлашћења у складу са законом;
– омогућава да се Буџет, трезор, рачуноводство и управљање готовином и дугом, наплата прихода и активности информационог система који су у надлежности Секретаријата обављају у складу са законском регулативом;
– одобрава плаћања из трезора за потребе потрошачких јединица;
– врши контролу намјенског трошења средстава буџета Општине;
– доноси акте за које је овлашћен;
– доноси нацрте одлука и других аката из надлежности Секретаријата;
– планира и успоставља систем финансијског управљања и контроле;
– развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;
– врши процјену система финансијског управљања и контролу на основу управљања ризицима;
– врши процјену ризика и израду регистра ризика;
– припрема информативне и друге стручне материјале за предсједника Општине и Скупштину из надлежности Секретаријата;
– предлаже рјешавање питања из области које су у дјелокругу Секретаријата и предузима потребне мјере у складу са законом и другим прописима;
– спроводи препоруке из извјештаја интерне, екстерне и државне ревизије;
– остварује сарадњу између Секретаријата и других органа и организација;
– одлучује о питањима из рада и радних односа у Органу, у складу са законом;
– даје предлоге о задуживању Општине, расписивање општинског зајма и општинског самодоприноса;
– обавља и друге послове који су му стављени у надлежност Законом и другим актима по налогу предсједника Општине;
– за свој рад одговоран је Предсједнику Општине;