Обавјештење за сточаре – Јавни позив

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТОЧАРЕ

 

Општина Плужине је дана 11.08.2023.године расписала Јавни позив за додатну подршку производњи и преради млијека на пољопривредном газдинству за другу половину године:

Право на подршку имају регистровани индивидуални произвођачи са пребивалиштем на територији општине, који посједују музна грла и производњу и прераду сировог млијека од сопствених животиња врше на пољопривредном газдинству, а чији је производ усаглашен са прописаним микробиолошким захтјевима.

Висина подршке износи:

– 10,00 € по крави мјесечно,

-1,00 € по кози мјесечно,

– 0,75 € по овци мјесечно;

Премија за краве обрачунава се за 10 мјесеци на годишњем нивоу и то за 5 у првом и 5 у другом полугодишту текуће календарске године. Премија за козе и овце обрачунава се за 6 мјесеци на годишњем нивоу и то за три мјесеца у првом и три мјесеца у другом полугодишту текуће календарске године.

Уз захтјев се прилаже слједећа документација:

1. увјерење о пребивалишту,

2. Рјешење о упису у регистар пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде и руралног развоја,

3. Рјешење о упису у регистар регистрованих објеката за прераду до 50 литара сировог млијека у Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове,

4. Рјешење о упису у регистар регистрованих објеката за прераду преко 50 литара сировог млијека у Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове,

5. Листинг ушних маркица које посједује у моменту подношења захтјева,

6. Изјаву овјерену од стране надлежног органа локалне управе за овјеравање којом се обавезује да пријави промјене података на основу којих остварује подршку,

7. Копија текућег рачуна;

Индивидуални произвођачи који су остварили право на премију за прво полугодиште текуће године, а који нијесу губили својство регистрованог пољопривредног газдинства, регистрованих објеката за прераду, промијенили мјесто пребивалишта, за остваривање права на премију за другу половину године уз захтјев прилажу: 

1. Листинг ушних маркица за грла која посједују у моменту подношења захтјева и

2. Изјаву овјерену од стране надлежног органа локалне управе за овјеравање којом се обавезује да пријави промјене података на основу којих остварује подршку;

Јавни позив је отворен 30 дана од дана његовог објављивања.

Захтјев као и неопходну документацију можете преузети на сајту Општине Плужине или на писарници Бироа за заједничке послове у Општини Плужине.

Прилог – Обрасци:

Обавјештење

Захтјев и Изјава