Предсједник Скупштине

Предсједник Скупштине

Петар Митрић

Звање: дипломирани правник

E-маил адреса: skupstina@pluzine.me​

Контакт телефон: 040 271 101

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ
(„Сл.лист ЦГ – општински прописи“ број 39/18)

Предсједник скупштине
Члан 41

Скупштина има предсједника.
Предсједника скупштине, бира скупштина из реда одборника, већином гласова укупног броја одборника.
Предсједник скупштине функцију обавља професионално.
Мандат предсједника скупштине траје колико и мандат скупштине.

Члан 42

Kандидата за предсједника Скупштине може да предложи најмање једна трећина одборника.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију, страначку припадност, образложење предлога кандидата и име и презиме представника који ће у име предлагача у Скупштини образложити предлог.

Члан 43

Предлог кандидата за предсједника Скупштине подноси се предсједавајућем у писаној форми и мора бити својеручно потписан од стране подносилаца предлога.
Уз предлог предлагача, подноси се писана сагласност кандидата о прихватању кандидатуре.
Предсједавајући доставља одборницима примљене предлоге кандидата за предсједника Скупштине.
Ако има више предлога предсједавајући утврђује листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата.

Члан 44

О предлогу кандидата отвара се расправа.
Представник предлагача има право да усмено образложи предлог у трајању до десет минута.

Члан 45

Предсједник скупштине бира се јавним гласањем.
Скупштина може на предлог одборника кога подржи најмање једна трећина одборника да одлучи да се предсједник скупштине бира тајним гласањем.
Ако је за предсједника скупштине предложено више кандидата избор се врши тајним гласањем.

Члан 46

Јавно гласање за избор предсједника скупштине врши се подизањем руке,
На предлог једне трећине одборника избор предсједника скупштине може да се  врши прозивком одборника и јасним изговарањем ријечи „За“, „Против“ или „Уздржан“.

Члан 47

За спровођење тајног гласања, Скупштина на предлог предсједавајућег образује комисију од три члана из реда одборника.
Састав Kомисије одговара страначкој заступљености у Скупштини.
Члан Kомисије не може бити одборник који је кандидат за предсједника Скупштине.

Члан 48

Тајно гласање врши се гласачким листићима који се штампају у броју колико има одборника у Скупштини.
Гласачки листићи су исте величине, боје и облика и овјерени су печатом Скупштине.
За свако понављање гласања на гласачком листићу се уписује ознака тог гласања или се листићи штампају у другој боји.
За штампање и печаћење гласачких листића одговоран је секретар скупштине.

Члан 49

Гласачки листић садржи презиме и име кандидата по азбучном реду, а испред презимена сваког кандидата ставља се редни број.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред кандидата за кога одборник гласа.
Ако је на гласачком листићу само један кандидат о коме се одлучује гласачки листић садржи име и презиме кандидата о коме се гласа, испод имена кандидата ријеч „За“, на лијевој страни и ријеч „Против“на десној страни.
Одборник гласа тако што заокружује ријеч „За“ или ријеч „Против“.

Члан 50

Тајним гласањем руководи комисија за гласање којој у раду помаже секретар скупштине.
Прије почетка гласања предсједавајући сједницом даје потребна објашњења о начину гласања и одређује вријеме паузе потребне за утврђивање резултата гласања.

Члан 51

Секретар скупштине врши прозивку, уручује одборнику гласачки листић и евидентира одборнике који су примили гласачки листић.
Након гласања одборник пресавијени листић ставља у гласачку кутију.

Члан 52

По завршеном гласању Kомисија за гласање приступа утврђивању резулата гласања у просторији у којој је гласање извршено.
Прије отварања гласачке кутије утврђује се број неуручених гласачких листића.
Kомисија за гласање сачињава извјештај о резултатима тајног гласања који садржи податке: број уручених гласачких листића, број гласачких листића у гласачкој кутији; број важећих и број неважећих гласачких листића; број гласова „За“ и „Против“, односно број гласова за појединог кандидата, као и констатацију који је кандидат изабран.

Члан 53

Неважећим гласачким листићем сматра се: непопуњени гласачки листић, гласачки листић који је попуњен тако да се не може са сигурношћу утврдити како је одборник гласао као и гласачки листић на коме је заокружено више кандидата.

Члан 54

Ако је за предсједника скупштине предложен један кандидат а није добио потребну већину гласова, поступак избора се понавља са новим кандидатом/кандидатима.
Ако су предложена два кандидата а ни један није добио потребну већину гласова, поступак се понавља са новим кандидатима.
Ако је предложено више од два кандидата, а ни један није добио већину гласова, поступак гласања се понавља између два кандидата који су добили највећи број гласова, односно између више кандидата који су добили највећи једнаки број гласова.
Ако ни у поновљеном гласању ниједан од кандидата није добио потребну већину гласова, поступак избора се понавља са новим кандидатима.

Члан 55

На основу извјештаја Kомисије о резултатима гласања, предсједавајући објављује резултате гласања и име кандидата који је изабран за предсједника скупштине.
Резултат гласања уноси се у записник.

Члан 56

Предсједник скупштине пред Скупштином даје свечану изјаву, након чега ступа на дужност.
Текст свечане изјаве гласи: “Свечано се обавезујем да ћу дужности предсједника скупштине обављати у складу са Уставом, законом и Статутом Општине”.

Члан 57

Предсједник скупштине представља скупштину, сазива сједницу скупштине, предсједава и руководи њеним радом и стара се о реализацији одлука и других акта, врши друге послове у складу са Статутом, Пословником о раду скупштине и Одлукама и другим актима скупштине.
Предсједник скупштине сазива скупштину по потреби, а најмање један пут у три мјесеца.
Предсједник скупштине сазива скупштину по сопственој иницијативи, на захтјев предсједника Општине, на захтјев најмање једне трећине одборника и по иницијативи најмање 100 грађана, уписаних у бирачки списак Општине.
Предсједник Скупштину сазива у року од 15 дана од дана подношења захтјева односно иницијативе.

Члан 58

Иницијативу за сазивање сједнице скупштине може у писаној форми поднијети најмање 100 грађана уписаних у бирачки списак Општине.
Подносилац иницијативе је дужан да у иницијативи назначи разлоге за сазивање сједнице и предложи одлуку, пропис или други акт за уређење питања која ће бити предмет расправе.
Иницијатива за сазивање сједнице мора бити својеручно потписана пуним именом и презименом, са бројем личне карте или бројем пасоша и адресом пребивалишта.

Престанак мандата предсједнику скупштине

Члан 59

Предсједнику скупштине престаје мандат истеком времена на које је изабран, подношењем оставке и по сили закона и разрјешењем од стране скупштине,

Члан 60

Предсједнику скупштине мандат престаје подошењем оставке.
Оставка се подноси у писаном облику.
Оставку констатује скупштина на првој наредној сједници.
Даном констатације оставке предсједнику скупштине престаје функција.

Члан 61

Предсједнику скупштине престаје мандат по сили закона у случајевима утврђеним законом.

Разрјешење предсједника скупштине

Члан 62

Предсједник скупштине може бити разријешен прије истека времена на које је изабран ако:
– не извршава послове утврђене Законом, Статутом Општине и Пословником скупштине,
– злоупотријеби функцију,
– својим понашањем наруши углед функције коју врши,
– наступи неки од случајева неспојивости функција у складу са законом,
– у другим случајевима када скупштина оцијени да је неподобан за обављање функције.

Члан 63

Предлог за разрјешење предсједника скупштине може поднијети најмање једна трећина одборника у скупштини.
Предлог се подноси Скупштини у писаној форми.
Предлог мора да садржи разлоге због којих се предлаже разрјешење.
Надлежно/а радно/а тијело/а скупштине цијене оправданост разлога садржаних у предлогу за разрјешење и о томе подносе извјештај Скупштини у року од 20 дана од дана подношења предлога.

Члан 64

Сједницу скупштине на којој се одлучује о предлогу за разрјешење предсједника скупштине, предсједник скупштине је дужан сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења предлога за разрјешење.
Уз сазив сједнице одборницима се доставља и предлог за разрјешење.
Скупштина доноси одлуку о предлогу за разрјешење најкасније у року од 30 дана од дана подношења предлога.

Члан 65

У случају да предсједник скупштине не сазове скупштину у року из претходног члана скупштину ће сазвати подносилац предлога за разрјешење.

Члан 66

О предлогу за разрјешење отвара се расправа.
Прије отварања расправе представник предлагача има право да образложи предлог.
Предсједник скупштине има право да се изјасни о предлогу и разлозима наведеним за његово разрјешење.
Скупштина након разматрања предлога за разрјешење, извјештаја радног тијела скупштине и расправе доноси Одлуку.

Члан 67

Предсједник скупштине разрјешава се јавним гласањем.
Јавно гласање врши се подизањем руке,
На предлог једне трећине одборника избор предсједника скупштине може да се врши се прозивком одборника и јасним изговарањем ријечи „За“, „Против“ и „Уздржан“.
Скупштина може, на предлог најмање једне трећине одборника, да одлучи да се о предлогу за разрјешење предсједника скупштине гласа тајно.
Тајно гласање врши се у складу са одредбама овог Статута, које се односе на одлучивање тајним гласањем.

Члан 68

Сједницом скупштине на којој се води расправа о предлогу за разрјешење предсједника скупштине, предсједава одборник кога одреди скупштина.
Уколико скупштина не прихвати предлог за разрјешење предсједника скупштине, исти се не може поновити у року од 6 мјесеци од дана гласања о разрјешењу.

Члан 69

Kад предсједнику скупштине у случајевима прописаним законом престане мандат, функцију предсједника скупштине до избора новог предсједника скупштине врши одборник кога одреди клуб одборника који има највећи број одборника у скупштини.
У случају престанка мандата предсједнику скупштине, скупштина је дужна да изврши избор предсједника скупштине, најкасније у року од 30 дана од дана престанка мандата.