Јавни позив

Јавни позив

Ј А В Н И   П О З И В
 
Невладиним организацијама за предлагање једног члана, представника невладиних организација у Комисији за расподјелу средстава за финансирање пројеката невладиних организација
 

Чланом 5 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Сл.лист ЦГ-општински прописи број 7/14), прописано је да Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама чине предсједник комисије који се именује из реда старјешина органа локалне управе и четири члана од којих је један представник невладиних организација.

Члана Комисије из реда невладиних организација предлажу невладине организације регистроване у Црној Гори а имају сједиште у Плужинама.

Кандидат невладине организације може бити лице које:

– Је црногорски држављанин и има пребивалиште на територији општине Плужине;

– Посједује искуство у писању пројеката;

– Није одборник, посланик или члан органа управљања политички партије.

Предлог треба да садржи:

– Име и презиме кандидата са кратком биографијом и подацима о стручној спреми, радном искуству и статусу у невладиној организацији;

– Фотокопију личне карте кандидата;

– Увјерење о пребивалишту;

– Овјерену изјаву да кандидат није одборник, посланик или члан органа управљања политичке партије;

– Копију рјешења о упису у регистар органа државне управе надлежног за регистрацију и вођење евиденције о невладиним организацијама.

– Копију статута организације.

Јавни позив се објављује на веб сајту и огласној табли Општине Плужине.

Пријава са комлетном документацијом доставља се у затвореној коверти непосредно Грађанском бироу Општине Плужине или путем поште у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива на адресу:

– Општина Плужине, Трг Плужина бр. 4, 81435 Плужине.

Прилог: