Glavni administrator

Glavni administrator

Vladimir Knežević

Zvanje: Diplomirani pravnik

E-mail adresa: glavni.administrator@pluzine.me

Kontakt telefon: +382 40 271 102

IZVOD IZ STATUTA OPŠTINE PLUŽINE
(„Sl.list CG – opštinski propisi“ broj 39/18)
Glavni administrator
Član 94

Glavni administrator vrši poslove utvrđene zakonom, Statutom Opštine i aktima predsjednika Opštine.

Glavni administrator imenuje se na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od 5 godina, u skladu sa zakonom.

Glavni administrator može imati službu

Prestanak mandata
Član 95

Glavnom administratoru prestaje mandat:

-istekom vremena na koje je imenovan;

-na lični zahtjev;

-prestankom radnog odnosa po sili zakona;

-razrješenjem.

Član 96

Glavni administrator razrješava se u slučajevima utvrđenim zakonom.

Postupak za razrješenje glavnog administratora pokreće predsjednik Opštine.

Akt o pokretanju postupka za razrješenje glavnog administratora sadrži razloge zbog kojih se postupak njegovog razrješenja pokreće .

Akt o pokretanju postupka za razrješenje dostavlja se glavnom administratoru koji ima pravo da se u roku od 10 dana od dana prijema akta o pokretanju postupka izjasni o razlozima za razrješenje datim u aktu o pokretanju postupka.

Član 97

Nakon isteka roka za izjašnjenje predsjednik Opštine donosi akt o razrješenju glavnog administratora.

Glavni administrator, po prestanku funkcije, ostvaruje prava u skladu sa zakonom.