OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТОЧАРЕ

OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТОЧАРЕ

Општина Плужине је дана 03.05.2023.године расписала Јавни позив за додатну подршку производњи и преради млијека на пољопривредном газдинству:

Право на подршку имају регистровани индивидуални произвођачи са пребивалиштем на територији Општине, који посједују музна грла и производњу и прераду сировог млијека од сопствених животиња врше на пољопривредном газдинству, а чији је производ усаглашен са прописаним микробиолошким захтјевима.

Висина подршке износи:

– 10,00 € по крави мјесечно,

-1,00 € по кози мјесечно,

– 0,75 € по  овци мјесечно

Премија за краве обрачунава се за 10 мјесеци на годишњем нивоу и то за 5 у првом и 5 у другом полугодишту текуће календарске године. Премија за козе и овце обрачунава се за 6 мјесеци на годишњем нивоу и то за три мјесеца у првом и три мјесеца у другом полугодишту текуће календарске године.

Уз захтјев се прилаже следећа документација:

1. увјерење о пребивалишту

2. Рјешење о упису у регистар пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде и     руралног развоја

3. Рјешење о упису у регистар регистрованих објеката за прераду до 50 литара сировог млијека у Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

4. Рјешење о упису у регистар регистрованих објеката за прераду преко 50 литара сировог млијека у Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

5. Листинг ушних маркица које посједује у моменту подношења захтјева

6. изјаву овјерену од стране надлежног органа локалне управе за овјеравање којом се обавезује да пријави промјене података на основу којих остварује подршку

7. копија текућег рачуна

Јавни позив је отворен 30 дана од дана његовог објављивања.

Захтјев као и неопходну документацију можете преузети на сајту општине Плужине или на писарници бироа за заједничке послове у општини Плужине.

Прилог: