Sekretarijat za finansije ekonomiju i lokalne javne prihode

Dokumenta

Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode

1. Odjeljenje za budžet i trezor vrši poslove koji se odnose na:
– pripremanje, planiranje i izradu nacrta budžeta Opštine, pripremanje izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine;
– izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjemicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta, propisivanje baze, sadržaja, forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava, izradu Nacrta odluke o privremenom finansiranju, praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkim jedinicama, dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju, pripremanje izvještaja za Skupštinu Opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, davanje predloga za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom;
– poslove oko zaduživanja Opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova, pripremu odluke o uvođenju samodoprinosa (opštinskog i mjesnog), učešće u identifikaciji i procjeni opštinske imovine u postupcima privatizacije javnih preduzeća koje osniva opština;
– izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica, upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima, pripremu završnog računa Budžeta Opštine, vodjenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige, obavljanje finansijskog planiranja i upravljanja gotovinskim sredstvima, kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta, obračun i isplatu zarada i naknada lokalnih službenika i namještenika organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica, budžetsko računovodstvo i izvještavanje, upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
– poslove osiguranja službenika i imovine Opštine;
– poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;
– pripremanje periodičnih izvještaja i informacija; pripremanje informativnih i drugih stručnim
materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine;
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;

2. Odjeljenje lokalnih javnih prihoda vrši poslove koji se odnose na:
– utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, administrativne takse, lokalne komunalne takse, boravišne takse i turističke takse, članskog doprinosa za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblasti turizma, naknade za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisima opštine i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;
– donošenje rješenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
– analizu stepena i efekta ostvarenih prihoda u cilju definisanja odgovorajuće fiskalne politike, vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine;
– propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave; prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih
obveznika;
– vođenje poreskog knjigovodstva;
– sporvodenje postupka prinudne naplate shodno zakonu o poreskoj administraciji;
– poresku kontrolu i donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa
zakonom;
– pripremanje periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda;
– obezbjeđivanje funkcionalnosti jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih
prihoda;
– učestvovanje u izradi propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizu efekata primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike, pripremu informativnih i drugih stručnim materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine, pripremu stručnih mišljenja i izjašnjavanja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa iz njegove nadležnosti, pripremu autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovoj oblasti;
– obezbjeđivanje tačnog i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
– pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Predsjednika Opštine i Skupštinu;
– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada i druge poslove iz
nadležnosti opštine u ovoj oblasti;

3. Samostalni referati vrše poslove koji se odnose na:
– vođenje jedinstvene evidencije imovine Opštine, u skladu sa zakonom; izradu propisa koji se odnose na raspolaganje imovinom opštine; racionalno i namjensko korišćenje i upravljanje imovinom Opštine; pripremu pojedinačnih odluka i ugovora za predsjednika Opštine i Skupštinu koji se tiču raspolaganja imovinom opštine;
– predlaganje i pripremanje akta koja se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje Opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija;
– vođenje evidencije imovine Opštine (registar imovine) u skladu sa zakonom;
– pripremanje informacione osnove komunalnih i otpadnih voda korisnika zagađivača,
vodoprivrednih objekata i postrojenja;
– pripremanje dokumentacije za izradu Plana upravljanja otpadom;
– vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga svoga rada i druge
poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;
– pokretanje postupka za upis prava na nepokretnostima, eksproprijaciju, parcelaciju, razgraničenje i druge upravne poslove u vezi sa imovinskim pravima opštine; pokretanje postupka prenosa prava na građevinskom zemljištu i vršenje stručne obrade akata o prenosu prava na građevinskom zemljištu; davanje podataka organima opštine na osnovu evidencije koju vodi; pripremanje propisa i obrada akta u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Opštine (odluke, ugovori, rješenja);
– davanje mišljenja na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač opština; pripremanje ugovora o zakupu građevinskog i poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama nastalim po osnovu akata i
pokretanje postupka za promjenu upisa prava na nepokretnostima; pokretanje postupka eksproprijacije shodno Programu uređivanja građevinskog zemljišta i zastupanje opštine do okončanja postupka; pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se ekspropriišu u cilju izgradnje objekta koji su od interesa za opštinu;
– zaštitu imovinskih prava opštine pred sudom i drugim organima u skladu sa zakonom;
– zaštitu imovinskih prava opštine pred sudom i drugim organima u skladu sa zakonom;
raspolaže opština;
pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl., zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;
– vođenje postupka i rešavanje o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom; pripremanje i preduzimanje mjera radi zaštite imovinskih prava i ovlašćenja opštine; učestvovanje u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;
– pripremu izvještaja o rešavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
– pripremu izvještaja o stanju imovine opštine kao i pripremu informativnih i drtugih stručnih
materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga; – upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
– druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i odlčukama Skupštine i predsjednika
opštine;
– praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede, stočarstva i zaštite bilja i pripremanje propisa iz ove oblasti; davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; predlaganje i učešće u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje i stočarstva putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera, predlaganje mjera za zaštitu poljoprivrenog zemljišta od elementarnih nepogoda, utvrđivanje i praćenje stanja erozivnih područja na teritoriji opštine i utvrđivnaje mjera erozivne zaštite;
– obezbjeđenje sprovođenja mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mjestima, na javnim povrđinama, u stambenim objektima, sredstvima lokalnog javnog saobraćaja i dr.;
– rešavanje o upisu i vođenje registra poljoprivrednih proizvođača;
– izdavanje vodoprivrednih uslova, saglasnosti i dozvola;
– vođenje evidencije o staračkim naknadama, odnosno socijalnom obezbjeđenju staračkih
domaćinstava koja se isključivo bave poljoprivredom; prikupljanje i evidenciju podataka o poljoprivrednom potencijalu opštine u privatnom vlasništvu;
– pripremu propisa iz nadležnosti djelokruga rada i praćenje njihovog sprovođenja;
– sprovođenje politike i uspostavljanje sistema unapređenje i zaštitu životne sredine; izradu
strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, programa monitoringa segmenata životne sredine, lokalnog programa zaštite životne sredine, implementaciju tih programa i sačinjavanje izvještaja o ostvarivanju programa; izradu plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine; uspostavljanje i vođenje evidencije zagađivača; zaštitu i pobolšanje kvaliteta vazduha; davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi opština; sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu daju drugi organi opštine; vođenje postupka izdavanja integrisane dozvole u skladu sa zakonom; izradu strateške karte buke i akcionog plana; određivanje akustičnih zona; izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko – tehničkih uslova; uspostavljanje i voženje informacionog sistema i voženje propisanih evidencija iz ove oblasti; nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine; iniciranje, izradu i praćenje
realizacije programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i druge poslove iz ove oblasti; pripremu izvještaja o stanju životne sredine, prirode, energetskoj efikasnosti i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, predsjednika i organe uprave; sprovođenje postupka strateške procjene uticaja naživotnu sredinu urbanističkog projekta, odnosno lokalnog planskog dokumenta; saradnju sa institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave poslovima iz oblasti zaštite životne sredine i vrši druge poslove u skladu sa zakonom;
– vođenje upravnog postupka po ovlašćenju sekretara u utvrđivanju obaveza pravnim licima i donošenje nacrta rješenja; učestvovanje u pripremi nacrta odluka i drugih akata iz nadležnosti Organa; analiziranje predloga zakona i pripremanje mišljenje na iste; pružanje stručne pomoći iz oblasti javnih nabavki; pripremanje rješenja za dodjelu pomoći i sponzorstva; usklađivanje odluka Skupštine iz djelokruga rada Sekretarijata, sa donešenim zakonima;
– poslove javnih nabavki u skladu sa zakonom.