Odjeljenje za budžet i trezor

Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode

Odjeljenje za budžet i trezor

E-mail adresa: trezor@pluzine.me

Odjeljenje za budžet i trezor vrši poslove koji se odnose na:

– pripremanje, planiranje i izradu nacrta budžeta Opštine, pripremanje izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine;

– izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjemicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta, propisivanje baze, sadržaja, forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava, izradu Nacrta odluke o privremenom finansiranju, praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkim jedinicama, dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju, pripremanje izvještaja za Skupštinu Opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, davanje predloga za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom;

– poslove oko zaduživanja Opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova, pripremu odluke o uvođenju samodoprinosa (opštinskog i mjesnog), učešće u identifikaciji i procjeni opštinske imovine u postupcima privatizacije javnih preduzeća koje osniva opština;

– izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica, upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima, pripremu završnog računa Budžeta Opštine, vodjenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige, obavljanje finansijskog planiranja i upravljanja gotovinskim sredstvima, kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta, obračun i isplatu zarada i naknada lokalnih službenika i namještenika organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica, budžetsko računovodstvo i izvještavanje, upravljanje finansijskim informacionim sistemom;

– poslove osiguranja službenika i imovine Opštine;

– poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;

– pripremanje periodičnih izvještaja i informacija; pripremanje informativnih i drugih stručnim
materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine;

– poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;

Šef Odjeljenja za budžet i trezor

Marina Bakrač

E-mail adresa: trezor@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 010

Opis posla

– rukovodi i koordinira radom Odjeljenja za budžet i trezor;

– učestvuje u izradi plana i izradi izvještaja o radu Sekretarijata;

– učestvuje u pripremi stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, kao i tumačenja propisa iz nadležnosti Odjeljenja;

– prati i primjenjuje propise vezane za oblast računovodstva;

– kontroliše protok i knjiženje računovodstvene dokumentacije;

– priprema, planira i izrađuje Nacrt Budžeta Opštine;

– priprema izvještaje o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu;

– priprema Nacrt odluke o privremenom finansiranju;

– prati korišćenje odobrenih sredstava potrošačkih jedinica;

– prati uplate po osnovu ustupljenih javnih prihoda;

– vodi evidenciju o obveznicima koncesija na teritoriji Opštine koje dodjeljuje Država, ugovorenih obaveza kao i naplaćenom iznosu naknada od koncesionara;

– vodi evidenciju o prihodima od prodaje imovine i davanja u zakup imovine opštine, o prihodima od kapitala (od kamata, akcija, udjela i dr.), o prihodima koje svojom djelatnošću ostvare opštinski organi, službe, organizacije i dr. prihodima utvrđenim Zakonom;

– pruža savjete o budžetskim pitanjima potrošačkim jedinicama i organima lokalne uprave;

– prati i analizira finansijske planove i finansijske izvještaje javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština;

– učestvuje u izradi procedura za rad Sekretarijata;

– dostavlja podatke resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju;

– vrši poslove oko zaduživanja Opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova;

– priprema odluku o uvođenju samodoprinosa (opštinskog i mjesnog), učestvuje u identifikaciji i procjeni opštinske imovine u postupcima privatizacije javnih preduzeća koje osniva opština;

– priprema predloge akata koja su potrebna za određene isplate u računovodstvu;

– priprema Završni račun Budžeta Opštine;

– organizuje i kontroliše obračun i isplatu zarada i naknada lokalnih službenika i namještenika, organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica;

– organizuje i kontroliše obračun i isplatu zarada zaposlenih u organima lokalne uprave, uspostavlja centralnu evidenciju istih, i dostavlja podatke Ministarstvu finansija;

– vrši analizu budžetskog računovodstva i izvještavanje;

– stara se o pravilnom funkcionisanju informacionog sistema;

– predlaže ocjenu službenika i namještenika u Odjeljenju;

– vrši i druge poslove za potrebe Sekretarijata iz oblasti računovodstva i finansija;

– za svoj rad neposredno je odgovoran/a Sekretaru/ki;