Odjeljenje za javne prihode

Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode

Odjeljenje za lokalne javne prihode

E-mail adresa: prihodi@pluzine.me

Odjeljenje lokalnih javnih prihoda vrši poslove koji se odnose na:

-utvđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, administrativne takse, lokalne komunalne takse, boravine takse i turističke takse, članskog doprinosa za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblast turizma, naknade za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisima opštine i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;

– donošenje rješenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;

– analizu stepena i efekta ostvarenih prihoda u cilju definisanja odgovorajute fiskalne politike, vodenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine;

– propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave; prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih obveznika; vodenje poreskog knjigovodstva;

– sporvodenje postupka prinudne naplate shodno zakonu o poreskoj administraciji;

– poresku kontrolu i donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom;

– pripremanje periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjedivanje funkcionalnosti jedinstvenog informacionog sistema za oblast loimlnih javnih prihoda;

– učestvovanje u izradi propisa kojima se utvrduju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analimi efekata primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuče fiskalne politike, pripremu informativnih i drugih stručnim materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine, pripremu stručnih mišljenja i izjašnjavanja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa iz njegove nadležnosti, pripremu autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovoj oblasti;obezbjedivanje tačnog i ažurnog vodenja evidencije svih naplačenih lokalnih javnih prihoda;

– pripremanje inforinativnih i drugih stručnih materijala za Predsjednika Opštine i Skupštinu; poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;

Šef Odjeljenja za javne prihode

Neđeljko Jovović

E-mail adresa: prihodi@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 010

Opis posla

-rukovodi i koordinira radom Odjeljenja za javne prihode;

-prati i primjenjuje propise vezane za oblasti javnih prihoda;

-priprema Nacrte odluka kojima se obezbjeđuju prihodi Opštine;

-učestvuje u izradi plana i izradi izvještaja o radu Sekretarijata;

-učestvuje u pripremi stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, kao i tumačenja propisa iz nadležnosti Odjeljenja;

-učestvuje u utvrđivanju kontroli i naplati javnih prihoda;

-vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjeljenja;

-vodi evidenciju o porezu na dohodak fizičkih lica i prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;

-obavlja poslove prvostepenog organa po žalbi;

-vodi upravni postupak po ovlašćenju sekretara, u utvrđivanju obaveza fizičkim licima i donosi nacrte rješenja;

-priprema analize uticaja opštinskih propisa na poresko opterećenje poreskih obveznika;

-priprema periodične izvještaje i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda;

-kontroliše zakonitost, pravilnost utvrđivanja i blagovremenost u plaćanju lokalnih javnih prihoda;

-prati uplate lokalnih prihoda i preduzma mjere u cilju efikasne naplate;

-vrši analizu stepena i efekta ostvarenih prihoda u cilju definisanja odgovorajuće fiskalne politike;

-obezbjeđuje funkcionalnost jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda;

-predlaže ocjenu službenika i namještenika u Odjeljenju;

-obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;

-za svoj rad neposredno je odgovoran/a Sekretaru;

Javna obavještenja

Saglasno članu 87. Zakona o upravnom postupku, Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode opštine Plužine, javnim obavještavanjem vrši dostavljanje upravnih akata za sledeće poreske obaveznike:

Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja istih je 18.09.2018. godine a datum isteka roka 28.09.2018. godine