Samostalni referati

Preduzetništvo, radni odnosi i boračko-invalidska zaštita

Samostalni savjetnik II za preduzetništvo, radne odnose i boračko-invalidsku zaštitu i radne odnose

I sprat, kancelarija br. 8

Radoš Jokanović

E-mail adresa: opstinapluzine@t-com.me

Opis poslova

– prikuplja i obrađuje podatke o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti, utvrđuje njihov značaj za razvoj preduzetništva, učestvuje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivrede, turizma);
– priprema programe aktivnosti i predlaže načine stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou;
– ostvaruje saradnju i pruža informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malim i srednjim preduzećima u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima;
-učestvuje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma u opštini, predlaže najbolje preduzetnike i privredna društava za dodjelu odgovarajućuh nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede;
– radi na poslovima razvoja preduzetništva, unapređenja poslovnog ambijenta, podsticanja otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja;
– prati razvoj malih i srednjih preduzeća, sarađuje sa udruženjima iz ove oblasti;
– ostvaruje saranju i pruža informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva;
– vodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti, minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti i priprema rješenja o odobrenju za obavljanje, odnosno rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti;
– utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije;
– utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje auto taksi prevoza i obavljanja javnog prevoza motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
– priprema rešenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga na kupalištima;
– priprema odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga iznajmljivanja vozila;
– vodi upravni postupak i priprema rješenja po zahtjevima za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata i dobijanje odobrenja usluge smještaja u objektima iz nadležnosti lokalne uprave, kao i postupak kategorizacije restorana i vodi registar tih objekata;
– vodi upravni postupak i priprema rješenja po zahtjevima za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u seoskom domaćinstvu;
– vrši upis i evidentiranje rješenja u CTR;
– vodi postupak i priprema rješenja o odobrenju za održavanje koncerata i dr. na javnim površinama;
– priprema rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti u produženom radnom vremenu;
– vodi prvostepeni upravni postupak i priprema rješenja iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;
– vodi evidenciju o broju korisnika i vrsti prava, matičnu evidenciju o pravu na zdravstvenu zaštitu i profesionalnu rehabilitaciju;l
– utvrđuje i priprema rješenja i naloge za isplatu boračko invalidskih prinadležnosti i civilnih invalida rata, obrađuje naloge za isplatu naknada za rad komisija ljekara vještaka i naknada vojnih invalida prilikom putovanja u drugo mjesto radi ostvarivanja svojih prava;
– priprema rješenja za isplatu pogrebnih troškova boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata, obrađuje podatke za nabavku ortopedskih pomagala, troškova prevoza i sahrane umrlih nosilaca „Partizanske spomenice od 1941. godine“ i narodnih heroja;
– obrađuje podatke za isplatu boračkog dodatka;
– vrši ostale administrativno stručne poslove iz oblasti boračko invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;
– vodi propisanu evidenciju iz oblasti rada i čuva personalna dosijea radnika;
– analizira potrebe organa za usavršavanjem i obukom kadra i pruža pomoć u realizaciji obuke i usavršavanju kadrova;
– upravlja ljudskim resursima i vodi propisanu kadrovsku evidenciju;
– sprovodi oglase i konkurse za organe lokalne uprave i službe;
– obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na prijem i raspored službenika i namještenika, raspisivanje oglasa, prijave Fondu za zdravstveno i penzijsko osiguranje i dr;
– priprema rješenja o određivanju zarada za službenike i namještenike;
– priprema rješenja o korišćenju godišnjeg odmora i drugih odsustvovanja sa posla i o ostalim zahtjevima službenika i namještenika;
– vodi registar o ocjenama rada službenika i namještenika;
– učestvuje u pripremi i vođenju disciplinskog postupka;
– vrši i druge poslove za potrebe organa uprave u vezi sa službeničko namješteničkim odnosima;
– prikuplja informacije o otvorenim pozivima i mogućnostima prijave projekata iz oblasti za koje je zadužen;
– učestvuje u radu radnih grupa i komisija, priprema projekte za konkurse iz oblasti referata u cilju apliciranja za donatorska sredstva;
– prati promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti za koje je zadužen;
– prati propise i predlaže, odnosno učestvuje u izradi normativnih akata, planova i programa iz oblasti za koje je zadužen;
– učestvuje u pripremi stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa;
– učestvuje u pripremi mišljenja i predloga povodom nacrta zakona u oblastima u kojima država reguliše pitanja od neposrednog interesa za opštine, vezano za poslove u okviru referata;
– daje podatake organima opštine na osnovu evidencije koju vodi;
– učestvuje u sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja pravnih akata iz oblasti referata;
– priprema izvještaje, informativni i drugi stručni materijal za Skupštinu, Predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
– prisustvuje sjednicama Skupštine na kojima se podnosi i razmatra izvještaj, informativni i drugi stručni materijal iz navedenih oblasti;
– odgovara za zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova;
– podnosi izvještaj o svom radu i obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara;
– za svoj rad neposredno je odgovoran Sekretaru.

Socijalna i dječija zaštita, borba prtiv korupcije i poslovi stanovanja

Samostalni savjetnik/ca II za socijalnu i dječiju zaštitu, borbu protiv korupcije i poslova stanovanja

I sprat, kancelarija br. 8

LJubica Kulić

E-mail adresa: opstinapluzine@t-com.me

Opis poslova
– vrši pripremu propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite i stara se o ostvarivanju prava iz ove oblasti;
– prati i koordinira realizaciju geronto programa kućne njege i pomoći starim i invalidnim licima;
– stara se o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite i prava vezano za kućnu njegu i pomoć u kući starim i invalidnim licima;
– vodi postupak za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe;
– priprema rješenja o prestanku tog prava i pokretanje postupka za iseljenje;
– priprema rješenja o materijaloj pomoći licima u stanju socijalne potrebe;
– stara se o ostvarivanju dječje zaštite koja se odnosi na odmor i rekreaciju, smještaj i ishranu djece, i drugim dodatnim oblicima dječje zaštite, koje propiše opština;
– priprema rješenja o priznavanju prava na naknadu za nezaposlene porodilje na teritoriji Opštine;
– priprema rješenja po osnovu Odluke o pomoći za novorođeno dijete;
– neposredno i kontinuirano sarađuje sa institucijama i NVO iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
– vrši administrativne i tehničke poslove za potrebe opštinskih komisija iz oblasti socijalne zašite;
– obavlja savjetodavne poslove i upućuje stranke na način ostvarivanja njihovih prava iz oblasti socijalne zašite;
– priprema propise i druge akate iz stambene oblasti, prati stanje održavanja stambenih zgrada i poštovanja pravila kućnog reda, priprema rješenja u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu;
– vodi postupak o iseljenju iz posebnih i zajedničkih djelova stambenih zgrada u slučajevima bespravnog useljenja;
– obezbjeđuje izvođenja hitnih radova u skladu sa zakonom;
– vodi registar etažnih vlasnika, registar stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova i registar upravnika stambenih zgrada;
– vodi registar poslovnih prostora u stambenim zgradama i registar prostora namijenjenog za sklonište;
– predlaže mjere za zaštitu stambenih zgrada čije je održavanje u javnom interesu u cilju hitnih intervencija i saniranja nastalih posledica;
– vrši nadzor nad izvođenjem hitnih radova koje obezbjeđuje Opština;
– učestvuje u izradi programa tekućeg i investicionog održavanja stambenih zgrada sa organima upravljanja u stambenih zgradama.
– organizuje i priprema konstituisanje organa upravljanja stambenih zgrada i prati njihov rad;
– prati organizovanje organa u stambenim zgradama i preduzima mjera za njihovo organizovanje;
– vodi registar upravnika i predlaže imenovanje privremenih upravnika stambenih zgrada;
– učestvuje u neposrednom sprovođenju opštinskih propisa iz oblasti stambene politike;
– vodi postupak po zahtjevima za određivanje brojeva zgrada;
– vodi evidenciju o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima zgrada;
– prati sprovođenje mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u stambenim zgradama;
– radi na poslovima borbe protiv korupcije, stvaranju uslova i podsticanju civilnog i privatnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou;
– učestvuje u izradi planova u borbi protiv korupcije i podnosi izvještaj o stanju korupcije;
– prati promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti za koje je zadužen;
– učestvuje u pripremi mišljenja i predloga povodom nacrta zakona u oblastima u kojima država reguliše pitanja od neposrednog interesa za opštine, vezano za poslove iz oblasti referata;
– prati propise i predlaže, odnosno učestvuje u izradi normativnih akata, planova i programa iz oblasti za koje je zadužen;
– prikuplja informacije o otvorenim pozivima i mogućnostima prijave projekata iz oblasti referata;
– učestvuje u radu radnih grupa i komisija, priprema projekte za konkurse iz oblasti referata u cilju apliciranja za donatorska sredstva;
– učestvuje u sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja pravnih akata iz oblasti referata;
– priprema izvještaje, informativni i drugi stručni materijal za Skupštinu, Predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
– prisustvuje sjednicama Skupštine na kojima se podnosi i razmatra izvještaj, informativni i drugi stručni materijal iz navedenih oblasti;
– vodi upravni postupak i priprema rješenja iz oblasti za koje je zadužen;
– odgovara za zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova;
– podnosi izvještaj o svom radu i obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara;
– za svoj rad neposredno je odgovoran Sekretaru.

Informacioni sistem, rodna ravnopravnost, zaštita ljudskih i manjinskih prava i LGBT populacije

Samostalna savjetnica III za informacioni sistem, rodnu ravnopravnost, zaštitu ljudskih i manjinskih prava i LGBT populacije

mr Olivera Blagojević

E-mail adresa: ic@pluzine.me

Opis poslova
– organizuje i planira funkcionisanje informacionog sistema opštine Plužine;
– organizuje funkcionisanje informacionog sistema za Skupštinu Opštine, Predsjednika, organe uprave Opštine, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema;
– preduzima mjere u cilju poboljšanja i povećanja efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima;
– preduzima mjere za održavanje računarske opreme i mreže;
– predlaže i organizuje uvođenje novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih;
– organizuje i sprovodi mjere radi zaštite podataka;
– obavlja poslove kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa opštine i učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (vodi i svakodnevno ažurira web sajt opštine);
– vrši poslove organizovanja tribina, okruglih stolova, javnih rasprava i dr., vodi zapisnike, priprema i objavljuje izvještaje o istim;
– radi na podsticanju i preduzima mjere za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, donošenju planova u ovoj oblasti u skladu sa nadležnostima Opštine i podnosi izvještaj o preduzetim aktivnostima;
– radi na ostvarivanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava i LGBT populacije;
– sprovodi mjere i aktivnosti kojima se doprinosi zabrani i zaštiti od diskriminacije, promociji jednakosti i primjenjuje mehanizame zaštite na lokalnom nivou u skladu sa nadležnostima Opštine;
– prati promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti za koje je zadužen;
– učestvuje u pripremi mišljenja i predloga povodom nacrta zakona u oblastima iz svoje nadležnosti;
– priprema izvještaje, informativni i drugi stručni materijal za Skupštinu, Predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga rada;
– prisustvuje sjednicama Skupštine na kojima se podnosi i razmatra izvještaj, informativni i drugi stručni materijal iz navedenih oblasti;
– odgovara za zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova;
– podnosi izvještaj o svom radu i obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara;
– za svoj rad neposredno je odgovoran Sekretaru.

Obrazovanje, sport, saradnja sa NVO i građanima

Samostalni savjetnik II za obrazovanje, sport, saradnju sa NVO i građanima

Nikola Cicmil

E-mail adresa: opstauprava@pluzine.me

Opis poslova
– prati stanje u oblasti obrazovanja, stara se o dostavljanju podataka o djeci dorasloj za upis u osnovnu školu, vrši poslove koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
– prati stanje u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i predlaže mjere za unapređivanje uslova rada i razvoja ovih institucija;
– vrši poslove u vezi sa studentskim i učeničkim pitanjima;
– sarađuje sa vaspitno obrazovnim ustanovama na teritoriji Opštine;
– predlaže osnivanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja;
– inicira i daje podršku mjerama u oblasti obrazovanja;
– vodi evidenciju o dodijeljenim studenatskim stipendijama;
– informiše se o projekatima na državnom nivou u oblasti omladinske politike i učestvuje u javnim raspravama povodom nacrta propisa;
– sarađuje sa omladinskim organizacijama iz Crne Gore;
– radi na razvoju mladih kroz organizovanje kolektivnih akcija i pružanje određenih smjernica;
– preduzima mjere i aktivnosti kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava mladih;
– prati rad organizacija mladih;
– učestvuje u izradi projekata za mlade i stara se o njihovoj realizaciji;
– učestvuje u izradi lokalnog akcionog plana za djecu i mlade, stara se o realizaciji utvrđenih mjera i priprema izvještaje;
– vrši poslove i koje se odnosi na oblast sporta i fizičke kulture;
– vodi registar sportskih organizacija na teritoriji Opštine;
– učestvuje u razvoju i unapređenju dječjeg i omladinskog sporta, organizaciji rada sportskih škola na teritoriji Opštine i razvoju masovne fizičke kulture;
– radi na izradi programa finansiranja aktivnosti u sportu i programa sportskih manifestacija;
– vodi evidenciju o realizaciji programa u oblasti sporta koje finansira Opština;
– daje predloge i priprema akta kojima se uređuju uslovi za izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata od značaja za Opštinu;
– predlaže prioritete investicionih ulaganja u oblasti obrazovanja i sporta;
– preduzima mjere vezano za održavanje sportskih objekata;
– prikuplja dokumentaciju i učestvuje u postupku raspodjele sredstava sportskim organizacijama;
– stara se o razvoju i unapređenju sporta i fizičke kulture;
– organizuje sportske manifestacije opštinskog, međuopštinskog i državnog karaktera;
– vrši poslove koje se odnose na ostvarivanje određenih prava sportista i njihovih klubova;
– učestvuje u izradi programa za razvoj, popularizaciju i omasovljavanje sporta;
– učestvuje u dodjeli opštinskih nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture;
– učestvuje u izradi programa aktivnosti u sportu i programa sportskih manifestacija;
– ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama i predlaže zajedničke akcije i modele saradnje;
– vodi registar NVO na teritoriji Opstine;
– stara se o raspodjeli sredstava za NVO;
– prati realizaciju projekata za koja su dodijeljena sredstva;
– ostvaruje saradnju sa NVO na teritoriji Opštine;
– pruža savjete za osnivanje i rad nevladinih organizacija;
– informiše nevladine organizcija i lokalnu samoupravu o aktuelnim konkursima;
– usmjerava i radi na povezivanju nevladinih organizacija sa lokalnim i državnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama iz Crne Gore i regiona;
– vrši moderiranje internet stranice i e-mail liste nevladinih organizacija;
– vrši kreiranje i održavanje baze podataka za lokalne NVO (koja će biti dostupna lokalnoj upravi, javnim institucijama i drugim relevantnim subjektima);
-daje podršku konsultativnom procesu koji sprovode organi lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama na teritoriji Opštine;
– obavlja poslove ustupanja prostrornih, tehničkih i drugih resursa za potrebe drugih nevladinih organizacija sa sjedištem u Opštini;
– prati ostvarivanje odnosa saradnje organa lokalne uprave i službi sa građanima;
– prati promjene u zakonskoj regulativi iz oblasti za koje je zadužen;
– učestvuje u pripremi mišljenja i predloga povodom nacrta zakona u oblastima u kojima država reguliše pitanja od neposrednog interesa za opštine, vezano za poslove iz oblasti referata;
– odgovara za zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova;
– prati propise i predlaže, odnosno učestvuje u izradi normativnih akata, planova i programa iz oblasti za koje je zadužen;
– prikuplja informacije o otvorenim pozivima i mogućnostima prijave projekata iz oblasti referata;
– učestvuje u radu radnih grupa i komisija, priprema projekte za konkurse iz oblasti referata u cilju apliciranja za donatorska sredstva;
– učestvuje u sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja pravnih akata iz oblasti referata;
– priprema izvještaje, informativni i drugi stručni materijal za Skupštinu, Predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
– prisustvuje sjednicama Skupštine na kojima se podnosi i razmatra izvještaj, informativni i drugi stručni materijal iz oblasti referata;
– podnosi izvještaj o svom radu i obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara;
– za svoj rad neposredno je odgovoran Sekretaru.

Kultura i saradnja sa mjesnim zajednicama

Viši savjetnik za oblast kulture i saradnju sa mjesnim zajednicama

Boško Knežević

E-mail adresa: opstinapluzine@t-com.me

Opis poslova
– predlaže planove i programe razvoja u oblasti kulture;
– predlaže ivesticiono ulaganje u oblasti kulture i vodi evidenciju o realizaciji investicionih programa koje investira opština;
– stara se o razvoju i unapređenju kulture, umjetničkog stvaralaštva, održavanju kulturnih manifestacija i ostvarivanju svih vidova saradnje u oblasti kulture;
– predlaže prioritete investicionih ulaganja u oblasti kulture;
– vodi registar i stara se o zaštiti i održavanju spomenika i spomen obilježja koji nemaju svojstvo spomenika kulture, kao i o spomenicima kulture, čiji vlasnik njie poznat;
– učestvuje u izradi programa podizanja spomen obilježja;
– obilazi spomenike na području opštine, vodi evidenciju o stanju istih;
– koordinira radom mjesnih zajednica;
– vrši stručne poslove u vezi sa ostvarivanjem pravnog statusa i organizovanja mjesnih zajednica;
– obezbjeđuje i odgovoran je za zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz djelokruga mjesnih zajednica;
– vrši sve stručne administrativno tehničke poslove za potrebe mjesne zajednice;
– vrši obilazak mjesnih zajednica, evidentira problematiku, kontaktira sa nadležnim organima u cilju rješavanja iste i stara se o realizaciji poslova na teritoriji mjesnih zajednica;
– prati stanje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite putne infrastrukture po mjesnim zajednicama i preduzima odgovarajuće mjere;
– prati izvođenje radova za potrebe mjesnih zajednica, obezbjeđuje odgovarajuću foto dokumentaciju i sačinjava izvještaje za potrebe Sekretarijata;
– razmatra inicijativu za osnivanje mjesne zajednice u pogledu ispunjavanja formalnih uslova;
– učestvuje u izradi nacrta odluka i drugih akata koje donose organi mjesnih zajednica;
– stara se o sprovođenju svih odluka koje su donijete na nivou opštine ili mjesne zajednice, a vezani su za to područje;
– prati stanje u mjesnim kancelarijama u pogledu ostvarivanja upravnih funkcija i o tome obavještava Sekretara Sekretarijata;
– prisustvuje sastancima organa mjesnih zajednica, javnim raspravama, zborovima građana i sl. i vodi zapisnike sa istih;
– učestvuje u izradi programa rada mjesnih zajednica;
– učestvuje u organizovanju svih kulturnih, sportskih i humanitarnih akcija na području mjesnih zajednica;
– učestvuje u pripremi predloga razvojnih projekata za mjesne zajednice, vezano za turistički, ruralni razvoj itd;
– učestvuje u pripremi mišljenja i predloga povodom nacrta zakona, vezano za poslove iz oblasti referata;
– odgovara za zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova;
– prati propise i predlaže, odnosno učestvuje u izradi normativnih akata, planova i programa iz oblasti za koje je zadužen;
– prikuplja informacije o otvorenim pozivima i mogućnostima prijave projekata iz oblasti referata;
– učestvuje u radu radnih grupa i komisija, priprema projekte za konkurse iz oblasti referata u cilju apliciranja za donatorska sredstva;
– učestvuje u sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja pravnih akata iz oblasti referata;
– priprema izvještaje, informativni i drugi stručni materijal za Skupštinu, Predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
– prisustvuje sjednicama Skupštine na kojima se podnosi i razmatra izvještaj, informativni i drugi stručni materijal iz navedenih oblasti;
– podnosi izvještaj o svom radu i obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara;
– za svoj rad neposredno je odgovoran Sekretaru.

Prevencija narkomanije

Savjetnik II - koordinator za prevenciju narkomanije

Vukoman Blagojević

Telefon: 040 271 112

E-mail adresa: opstauprava@pluzine.me

Opis poslova
– radi na unapređivanju informisanosti, edukaciji i podizanju nivoa svijesti i obrazovanja građana o štetnosti droge i psihoaktivnih supstanci;
– radi na razvijanju preventivnih programa za roditelje i učenike zasnovanih na promociji zdravih stilova življenja, kroz sportske aktivnosti i kulturno obrazovne manifestacije kao vidove borbe protiv bolesti zavisnosti;
– radi na iniciranju otvaranja i opremanja edukativnih kabineta u osnovnim školama, inicira učešće građana kroz volonterske aktivnosti;
– upoznaje djecu i omladinu sa problemima narkomanije kroz aktivnosti po osnovnim i srednjim školama, a sve u cilju primarne prevencije;
– sarađuje sa Vladinom kancelarijom za prevenciju i suzbijanje narkomanije, kao i sa kancelarijama u drugim opštinama u Crnoj Gori;
– kod evidentiranih konkretnih problema, ostvaruje komunikaciju sa porodicom i pomaže u dobijanju pomoći stručnih lica;
– učestvuje u timskom radu u koordiniranim akcijama između policije, organa pravosuđa, roditelja i nastavnika;
– preko neformalnih veza, dolazi do informacija o prisutnosti psihoaktivnih supstanci u pojedinim djelovima sredine;
– prati promjene u zakonskoj regulativi iz navedene oblasti;
– odgovara za zakonito, blagovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje poslova;
– prati propise i predlaže, odnosno učestvuje u izradi normativnih akata, planova i programa iz oblasti za koje je zadužen;
– priprema izvještaje, informativni i drugi stručni materijal za Skupštinu, Predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
– prisustvuje sjednicama Skupštine na kojima se podnosi i razmatra izvještaj, informativni i drugi stručni materijal iz navedenih oblasti;
– podnosi izvještaj o svom radu i obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara;
– za svoj rad neposredno je odgovoran Sekretaru.