Европска унија наставља са оснаживањем сеоских домаћинстава у Плужинама и Фочи

Европска унија наставља са оснаживањем сеоских домаћинстава у Плужинама и Фочи

У Плужинама је 26. априла 2021. године уз подршку Европске уније организован догађај “Повезивање сеоских домаћинстава са пружаоцима услуга у области туризма” који је окупио представнике Министарства економског развоја Црне Горе, представнике сеоских домаћинстава из Плужина, туристичке агенције Меандербуг, Општине Плужине и Општине Фоча, као и Парка природе “Пива”.  
                                  
     Представница Министарства економског развоја, Анка Кујовић, је упознала присутне о корацима које је неопходно спровести како би домаћинства добила Рјешење о регистрацији сеоског домаћинства које им законски омогућава да се баве туристичком дјелатношћу. Истакла је да, осим што је то законска обавеза, регистрација доноси и низ бенефита за сеоска домаћинства попут могућности конкурисања за бесповратна средства која додјелујују Министарство економског развоја, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и друге релеватне институције.
                       
    Извршни директор агенције Меандербуг из Подгорице, Брит Бооне, је у свом излагању најпре похвалио пројекат прекограничне сарадње између Општине Плужине и Општине Фоча. Господин Бооне, иначе поријеклом Американац, се прије осам година преселио у Црну Гору како би радио на развијању сеоског туризма. Он је нагласио да Општина Плужине већ добро користи потенцијал за рафтинг, али је потребно развити и друге активности попут планинарења, планинског бициклизма и риболова, како би туристи имали одморе испуњене разним активностима и тако продужили свој боравак. Бооне је истакао да је пандемија вируса ЦОВИД-19 промијенила начин размишљања људи када су у питању путовања, тако да сада они који планирају одморе желе да их проведу даље од великих градова и гужви. Управо ово је предност Плужина и Фоче, јер су мјеста за мир и изолованост, а то многи посјетиоци из Западне Европе прижељкују.
 
      У наредном периоду наставиће се рад са сеоским домаћинствима са подручја двије општине. 
        Догађај је организован у складу са мјерама у циљу сузбијања пандемије ЦОВИД-19.
 

ENG

The European Union continues to support strengthening rural households in Plužine and Foča

On 26 April 2021 in Plužine was organized an event “Connecting rural households with service providers in the field of tourism” with the support of the European Union, which brought together representatives of the Ministry of Economic Development of Montenegro, representatives of rural households from Plužine, Meanderbug travel agency, the Municipalities of Plužine and Foča and Nature Park Piva.

The representative of the Ministry of Economic Development, Ms Anka Kujović, informed the participants about the steps that need to be taken in order to receive a Decision on the registration of a rural household, which legally allows them to be engaged in tourism industry. She pointed out that, in addition to being a legal obligation, registration also brings benefits to rural households, such as the possibility of applying for grants awarded by the Ministry of Economic Development, the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management and other relevant institutions.

In his presentation, the Executive Director of the Meanderbug Agency from Podgorica, Brit Boone, first praised the cross-border cooperation project between the Municipality of Plužine and the Municipality of Foča. Mr. Boone, an American by birth, moved to Montenegro eight years ago to work on developing rural tourism. He emphasized that the Municipality of Plužine is already using the potential for rafting, but it is necessary to develop other activities such as hiking, mountain biking and fishing, so that tourists have vacations filled with various activities and thus extend their stay. Boone pointed out that the COVID-19 virus pandemic has changed the way people think when it comes to travel, so now those who plan vacations want to spend them away from big cities and crowds. This is exactly the advantage of Plužine and Foča, because they are places for peace and isolation, and that is what many visitors from Western Europe want.

In the following period, activities related to rural households from the area of ​​the two municipalities will continue within the project.

The event was organized in accordance with the measures aimed at combating the COVID-19 pandemic.