Израђена студија истраживања спелеолошких објеката на подручју општина Плужине и Фоча

Израђена студија истраживања спелеолошких објеката на подручју општина Плужине и Фоча

У оквиру пројектних активности, чланови Планинарско-спелеолошког друштва Вучја стопа из Фоче ангажовани су за спелеолошка истраживања у двије општине с циљем промовисања спелеологије као туристичке понуде те израде приједлога за уређење по једне пећине у туристичке сврхе у свакој општини.
Током ангажмана, чланови ПСД Вучја стопа истражили су укупно 6 спелеолошких објеката на подручју обје општине, топографски исцртали пећинске канале као и детаљно описали спелеолошке објекте. Урађени су и приједлози уређења по једне пећине у општинама Фоча и Плужине и представљени су у студији.
На подручју општине Фоча по први пут истражена је пећина Мала Кутлача чији канали су укупне дужине 503 метра. Пећина обилује разним формама пећинског накита и приједлог за уређење је управо ова пећина која ће одушевити бројне посјетиоце. Специфична је по пећинским стубовима од којих је највиши 3,6 метара.
 
На подручју општине Плужине истражен је, између осталих, прави спелеолошки феномен ових подручја, пећина Ђокова леденица. Пећина је специфична по великим количинама леда који је широк преко 25 метара, а висок и до 10 метара. Лед у пећини дугачак је 50 метара и на њему се формиране разне форме леденог пећинског накита. Овакве пећине се могу виђети у много вишим подручјима као што су Алпи. Оно што би додатно донијело на атрактивности ове пећине јесте висећи мост којим би се силазило на други ниво, што до сад посјетиоци нису имали могућност.
 
Прилог:

ENG

A study of research on speleological objects in ​​the municipalities of Plužine and Foča has been prepared

As part of the project activities, members of the Mountaineering and Speleological Society Vučja stopa from Foča were engaged for conducting speleological research in two municipalities with the aim of promoting speleology as a tourist offer and making proposals for arranging one cave for tourist purposes in each municipality.

During the engagement, members of Vučja stopa visited and explored 6 speleological objects in the area of ​​both municipalities, topographically drew cave channels, as well as described speleological objects in detail. Proposals for arranging one cave in each of the municipalities of Foča and Plužine were also made and presented in the study.

In the area of ​​the municipality of Foča, the cave Mala Kutlača was explored for the first time, whose canals have a total length of 503 meters. The cave abounds in various forms of cave jewelry and the proposal for the arrangement is precisely this cave that will delight many visitors. It is specific for its cave pillars, the highest of which is 3.6 meters.

In the area of ​​the municipality of Plužine, the real speleological phenomenon of these areas, the Đokova ledenica cave, was explored, among others. The cave is specific for large amounts of ice that is over 25 meters wide and up to 10 meters high. The ice in the cave is 50 meters long and various forms of ice cave jewelry are formed on it. Such caves can be seen in much higher areas such as the Alps. What would further bring to the attractiveness of this cave is a suspension bridge that would descend to another level, which so far visitors have not had the opportunity.

Attachment: