Конкурс за додјелу стипендија студентима за школску 2020/2021 годину

Конкурс за додјелу стипендија студентима за школску 2020/2021 годину

На основу члана  5 Одлуке о стипендирању студената („Сл.лист ЦГ- општински прописи“ бр. 2/14 и 19/16), Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине, р а с п и с у ј е

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

    Право да конкуришу за додјелу стипендија имају ученици носиоци дипломе ”Луча” за I годину студирања у случају да одмах након завршетка средње школе уписују студије, студенти основних студија који су према наставном плану и програму установе високог образовања на којој студирају положили испите из претходне године студија у висини најмање 80% ЕЦТС кредита и постигли просјечну оцјену најмање 8,00 и редовни студенти специјалистичких студија у трајању до годину дана за студијске програме чије основне академске студије трају три године.

    Услови које кандидати морају да испуњавају су следећи:

–       да су према наставном програму установе високог образовања на којој студирају положили испите из претходне године студија у висини од најмање 80% ЕЦТС кредита (европски систем трансфера кредита);

–       да су црногорски држављани и имају пребивалиште у општини Плужине најмање двије године прије расписивања конкурса за додјелу стипендија;

–       да први пут уписују семестар студијске године, односно, први пут уписују академске специјалистичке студије;

–       да нијесу губили ниједну годину током основних академских студија;

–       да су током основних академских студија постигли просјечну оцјену најмање 8,00; 

–       да нијесу у радном односу на неодређено вријеме;

–       да не примају другу стипендију.

    Општина Плужине ће у школској 2020/2021. години додијелити 15 стипендија.

    Кандидати за додјелу стипендија уз пријаву прилажу следећу документацију:

–       копију личне карте;

–       потврду о пребивалишту;

–       потврду о упису године студија;

–       потврду на нијесу губили ниједну годину током студија;

–       потврду о положеним испитима из претходне године;

–       потврду о висини остварених ЕЦТС кредита из претходне године;

–       потврду о оствареној просјечној оцјени;

–       доказ (овјерену изјаву) да није у радном односу;

–       доказ (овјерену изјаву) да студент не прима другу стипендију;

–       диплому “Луча” у овјереном препису (за кандидате који уписују I годину студија).     

    Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном штампаном медију који се дистрибуира на територији општине Плужине, огласној табли Општине и веб сајту Општине.      

    Пријава са комплетном документацијом доставља се на адресу:

    Општина Плужине, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине или се предаје лично на Грађанском бироу Општине.                

                                                                                                           СЕКРЕТАРКА

                                                                                                           Соња Цицмил