Управа за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Управа за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај

E-маил адреса: urbanizam@pluzine.me

Управа за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај врши послове који се односе на:

– припремне послове на изради и доношењу урбанистичких пројеката, односно доношењу локалних планских докумената по скраћеном поступку у складу са законом;
– израду програма уређења простора, односно плана комуналног опремања;
– учешће у поступку израде планског документа у складу са законом;
– припрему извјештаја о стању у области планирања и уређења простора и предлагање мјера у тој области;
– издавање урбанистичко-техничких услова;
– издавање грађевинске и употребне дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за које је надлежна општина у започетим поступцима;
– издавање одобрења за грађење и употребу локалних објеката од општег интереса;
– издавање одобрења за постављање односно грађење помоћних објеката;
– спровођење поступка легализације бесправних објеката, у складу са законом;
– вођење евиденције бесправних објеката на основу података катастра, односно геопортала;
– систематизацију и утврђивање листе бесправних објеката за које није поднијет захтјев за легализацију односно који нијесу испунили услове за легализацију;
– припремање прописа и других аката који се односе на развој, изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима (локални путеви и улице у насељима), утврђивање висина накнада за коришћење општинских путева, мјерила за категоризацију општинских путева, одржавања саобраћаја у приградском линијском и ванлинијском саобраћају;
– утврђивање услова и издавање одобрења за привремено постављање заштитних оргада и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина, давање сагласности за постављање огласно рекламних паноа дуж саобраћајних површина, издавање одобрења и услова за прекопавање јавних површина намијењених за саобраћај возила и пјешака, издавање одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјене режима саобраћаја за вријеме извођења радова на саобраћајници, издавање одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама, одређивање аутобуских и такси стајалишта, доношење плана линија и расписивање и спровођење конкурса за избор превозника и обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, издавање привременог одобрења другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају за групу линија од које је превозник сам одустао или која му је одузета;
– утврђивање, издавање одобрења за локацију и саобраћајне услове за привремена такси стајалишта;
– праћење стања изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката и предлагање и предузимање одговарајућих мјера;
– учествовање у изради и припреми годишњих програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре;
– учествовање у поступку израде урбанистичких планова у дијелу саобраћајне инфраструктуре;
– вршење управног надзора код субјеката којима је повјерена функција обављања јавног превоза путника у приградском превозу путника и субјеката који врше послове изградње, реконструкције и одржавања општинских и некатегорисаних путева;
– вођење поступка и рјешавање о предаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом;
– учествовање у идентификацији и заштити капитала општине у поступцима трансформације привредних субјеката;
– обезбјеђивање услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;
– припремање средњорочног и једногодишњег програма изградње, уређивања, коришћења и заштите грађевинског земљишта;
– припрему грађевинског земљишта за изградњу и реконструкцију свих врста објеката и комунално опремање градског грађевинског земљишта (путеви, улице у насељу, пјешачке прелазе, тргови и јавна паркиралишта, објекти јавне расвјете, зелене површине у насељу, паркови, пјешачке стазе, травњаци, терени дјечјих игралишта, јавни градски објекти, комунални објекти и инсталације до прикључка на урбанистичку парцелу и др.), правне, финансијске, техничке, административне стручне послове за реализацију програма и праћење њихове реализације;
– послове на усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта са плановима развоја појединих дјелатности;
– предузимање мјера заштите споменика културе и заштите објеката природе који би могли бити угрожени радовима на припреми земљишта, послове у вези са рушењем пословних објеката и уређаја и уклањању материјала, као и премјештање постојећих подземних и надземних инсталација;
– послове изградње, реконструкције, одржавања, заштите и коришћења и управљања путевима које захватају подручја посебне намјене уз претходну сагласност надлежног органа државне управе;
– припрему позива за јавно надметање и спровођење поступка уступања радова за израду техничке документације, извођења радова на изградњи, реконструкцији, редовном и инвестиционом одржавању путева од локалног значаја, организовање стручне контроле квалитета изведених радова, прибављање одобрења за грађење, пријем и предају на употребу изграђених путева;
– вођење базе података, евиденцију непокретности које припадају путевима локалног значаја, евиденцију и базу података о грађевинским парцелама и обављање других послова из надлежности општине у овој области;
– утврђивање општих услова и издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина постављањем жардињера и других комуналних објеката дуж улица, јавних паркинга и аутобуских стајалишта;
– издавање одобрења и услова за раскопавање јавних и зелених површина;
– поступање по захтјевима за остваривање права на надоградњу стамбене зграде;
припремање прописа којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовања послова у вршењу комуналних дјелатности и услова коришћења комуналних услуга односно комуналних производа;
– припремање прописа о условима, коришћењу, чувању и одржавању комуналних објеката;
израду прописа о нормативима и стандардима за нужне радове на заједничким дјеловима стамбене зграде;
– вођење управног поступка за претварање заједничких и посебних дјелова зграде у стан или пословни простор;
– припрема програма привремених објеката;
– утврђивање техничко-естетских услова, технички преглед, издавање одобрења за постављање и употребу монтажних објеката привременог карактера;
– утврђивање услова и издавање одобрења за изградњу приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом;
– достављање планске документације у електронској форми органу локалне управе надлежном за послове имовине ради пописа и евиденције других локалних добара од општег интереса којима располаже општина (грађевинско земљиште у оквиру генералног урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације, површина за рекреацију и друга локална добара од општег интереса чији попис и евиденција законом и овом одлуком није стављена у надлежност другим органима локалне управе и јавним службама);
– достављање планске документације у електронској форми органу локалне управе надлежном за послове развоја предузетништва ради пописа и евиденције других локалних добара од општег интереса којима располаже општина (пољопривредно, водно, шумско земљиште и шуме које нису обухваћене посебном шумском основом, а у оквиру генералног урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације);
– издавање извода из локалних планских докумената;
прослеђивање органу локалне управе надлежном за послове имовине евиденције у електронској форми о улицама, трговима, мостовима и другим објектима општине у складу са својим оснивачким актима и евиденције кота и траса за електронске, телекомуникационе и радио-дифузне системе од локалног значаја;
– издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина и одобрења за раскопавање јавне површине;
– издавање одобрења за привремено и повремено паркиралиште, привремену гаражу и резервацију паркинг мјеста на општем паркиралишту;
– праћење изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката;
– спровођење управних поступака и одлучивање о правима и обавезама у области путева, у складу са законом;
– вршење послова у областима приградског линијског превоза путника, превоза за сопствене потребе и ауто такси превоза и одлучивање о правима и обавезама у овим областима, у складу са законом.
– припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;
– спровођење политике и успостављање система заштите и унапређења животне средине;
– израду стратешких докумената у области одрживог развоја и заштите животне средине, програма мониторинга сегмената животне средине, локалног програма заштите животне средине и имплементацију тих програма;
– израду плана за интервентне мјере у ванредним случајевима загађивања животне средине;
– успостављање и вођење евиденције загађивача;
– заштиту и побољшање квалитета ваздуха;
– давање сагласности на извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за планове и програме које доноси општина;
– спровођење поступка процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласност, одобрење или дозволу издају други органи општине;
– вођење поступка издавања интегрисане дозволе у складу са законом;
– израду стратешке карте буке и акционог плана; одређивање акустичних зона; издавање услова и мјера за заштиту животне средине у поступку издавања урбанистичко-техничких услова;
– успостављање и вођење информационог система и вођење прописаних евиденција из ове области;
– надзор над спровођењем прописа из области животне средине;
– иницирање, израду и праћење реализације програма и пројеката из области заштите животне средине и енергетске ефикасности који се финансирају из међународних фондова и друге послове из ове области;
– припрему извјештаја о стању животне средине, пироде, енергетској ефикасности и других информативних и стручних материјала за скупштину, предсједника и органе управе;
спровођење поступка стратешке процјене утицаја на животну средину урбанистичког пројекта, односно локалног планског документа;
– поступање по захтјевима за слободан приступ информацијама;
– израду и спровођење планова, програма и других докумената из области енергетске ефикасности;
– вођење јединственог информационог система потрошње енергије и енергената у објектима којима располаже Општина;
– израду и спровођење програма побољшања енергетске ефикасности и плана побољшања енергетске ефикасности за потребе општине;
– вршење других послова у складу са законом, одлукама скупштине и предсједника Општине.

Начелник Управе за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај

I спрат

Бојан Бујишић

дип. инж. грађ.

E-маил адреса: urbanizam@pluzine.me

Опис посла

– руководи и координира радом Управе за уређење простора, заштиту животне средине и саобраћај;
– организује, усмјерава и усклађује рад Управе;
– врши најсложеније и најодговорније послове из надлежности Управе;
– доноси акте за које је овлашћен;
– стара се о законитом, благовременом и ефикасном обављању послова из надлежности Управе; води поступак и доноси рјешења у најсложенијим управним стварима из области рада Управе;
– даје налоге и упутства службеницима за обављање послова и задатака и стара се о њиховом благовременом и квалитетном извршењу;
– издаје урбанистичко техничке услове за израду техничке документације;
– обавља припремне и друге послове који се односе на израду и доношење плана и програма привремених објеката и доноси рјешења о одобрењу за постављање привремених објеката до доношења Програма привремених објеката, као и рјешења о уклањању истих у случају привођења намјени земљишта на којем се налазе;
– учествује у изради прописа из области просторног планирања, изградње објеката, легализације бесправних објеката, заштите животне средине и енергетске ефикасности као и других области из своје надлежности;
– прати прописе и предлаже, односно учествује у изради нормативних аката, планова и програма из области за које је задужен;
– издаје одобрења за изградњу локалних објеката од опстег интереса и уцествује у изради одлука о одредивању локације за изградњу локалних објекта од опстег интереса;
– издаје одобрења за изградњу приступних рампи, лифтова и слицних објекта за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом;
– издаје одобрења за постављање, односно градење помоћних објекта;
– издаје увјерења и изводе из планске документације , као и друге акте из области уредења простора на основу евиденција из своје надлежности;
– припрема средњорочни и једногодишњи програм изградње, уређивања, коришћења и заштите грађевинског земљишта;
– координира у пословима реализације пројекта вертикалне и хоризонталне сигнализације;
– издаје саобраћајне услове и саобраћајну сагласност на пројекат прикљуцења на опстинске путеве;
– пружа струцну и техничку подрску, контролисе и прати реализацију инвестиционих радова за које је инвеститор Опстина;
– врши прибављање потребних сагласности, техницке документације и припрему тендерске документације за пројекте које финансира Опстина;
– даје мишљења и предлоге поводом нацрта закона у областима у којима држава регулише питања од непосредног интереса за општине, везано за послове из надлежности Управе;
остварује сарадњу са државним органима из ове области ;
– врши надзор над примјеном стандарда, техницких норматива и норми квалитета код изградње објеката за које је инвеститор Опстина;
– врши надзор приликом извођења радова изградње, реконструкције и одржавања општинских и некатегорисаних путева;
– прати реализацију инвестиционих програма које инвестира општина у овој области;
– учествује у изради Програма уређења простора и сачињава лзвјестај о стању уредења простора;
– учествује у поступку израде локалне планске документације и даје стручна мисљења на планске документе, стратегије, акционе планове и сл. сачињава извјештаје у вези са одвијањем послова планског уређења простора и реализације планова;
– сацињава извјестај о раду Управе и извјештај о управним стварима из своје надлежности ;
учествује у изради плана комуналног опремања;
– припрема извјештаје за поптребе Скупштине, Предсједника, Главног администратора и Секретаријата;
– присуствује сједницама Скупштине на којима се подноси и разматра извјештај, информативни и други стручни материјал из наведених области;
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
– подноси извјештај о свом раду и обавља и друге послове по налогу секретара;
– за свој рад непосредно је одговоран секретару Секретаријата.

Самостална савјетница III за нормативно правне и управно правне послове

Јована Ћаласан

E-маил адреса: urbanizam@pluzine.me

Опис посла

– врши управно правне, нормативно правне, стручне, административне и друге послове који се односе на просторно планирање, изградњу, легализацију објеката и остале области из надлежности Управе;
– води управни поступак и припрема рјешења по захтјевима странака из своје надлежности, у складу са законом и другим прописима;
– води управни поступак и припрема рјешења по захтјевима за легализацију бесправно саграђених објеката;
– води евиденцију о издатим рјешењима за постављање привремених објеката и рјешењима о легализацији;
– припрема уговоре о начину и роковима плаћања обрачунате накнаде у поступцима легализације бесправно саграђених објеката;
– пружа стручну помоћи у рјешавању по захтјевима за издавање грађевинске дозволе и употребне дозволе за инфраструктурне објекте: водоводе, канализацију, ТТ инсталацију, електроенергетске објекте, градске саобраћајнице у започетим поступцима за које је надлежна Општина;
– учествује у изради стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа;
– учествује у припремним пословима приликом доношења планских докумената;
– прати промјене у законској регулативи из дјелокруга рада Управе;
– стара се о усклађености прописа и општих аката са законима;
– припрема мишљења и предлоге поводом нацрта закона у областима у којима држава регулише питања од непосредног интереса за општине, везано за послове из области Управе;
– учествује у изради прописа из области просторног планирања и уређења простора, изградње објеката, грађевинског земљишта, легализације објеката и др.
– учествује у изради прописа о условима, коришћењу, чувању и одржавању комуналних објеката, одржавању чистоће и уређивању насеља;
– учествује у изради прописа којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовања послова у вршењу комуналних дјелатности и услова коришћења комуналних услуга.
– учествује у изради прописа који се односе на развој, изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима (локални путеви и улице у насељима).
– учествује у раду радних група и комисија;
– учествује у спровођењу јавне расправе у поступку доношења правних аката из своје надлежности;
– води управни поступак и припрема решења у поступцима легализације бесправних објеката;
– припрема рјешења по захтјевима за издавање употребне дозволе за инфраструктурне објекте: водоводе, канализацију, електроенергетске објекте, градске саобраћајнице за које је надлежна Општина у започетим поступцима;
– води поступак и припрема рјешења о одобрењу за одржавање концерата и др. на јавним површинама;
– води управни поступак и припрема рјешења по захтјевима за претварање заједничких дјелова зграде у стан, као и по захтјевима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у стамбени и пословни простор;
– припрема извјештаје, информативни и други стручни материјал за Скупштину, Предсједника и органе локалне управе;
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
припрема извјештај о поступању у управним стварима из своје надлежности;
подноси извјештај о свом раду;
– обавља и друге послове по налогу начелника Управе и секретара;
за свој рад је одговоран је начелнику Управе и секретару.

Самостални савјетник III за заштиту животне средине и енергетску ефикасност

Миливоје Дондић

E-маил адреса: urbanizam@pluzine.me

Опис посла

– врши спровођење политике и успостављање система заштите и унапређења животне средине;
– учествује у изради стратешких докумената у области одрживог развоја и заштите животне средине, програма мониторинга сегмената животне средине, локалног програма заштите животне средине и имплементацију тих програма;
– учествује у изради плана за интервентне мјере у ванредним случајевима загађивања животне средине;
– врши послове успостављања и вођење евиденције загађивача;
– врши послове у циљу заштите и побољшања квалитета ваздуха;
– припрема сагласности на извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за планове и програме које доноси општина;
– спроводи поступак процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласност, одобрење или дозволу издају други органи општине;
– прати спровођење мјера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у стамбеним зградама;
– води поступак за издавања интегрисане дозволе у складу са законом;
– припрема израду стратешке карте буке и акционог плана;
– одређује акустичне зоне;
– учествује у издавању услова и мјера за заштиту животне средине у поступку издавања урбанистичко-техничких услова;
– води прописане евиденције из ове области;
– врши надзор над спровођењем прописа из области животне средине;
– учествује у спровођењу поступка стратешке процјене утицаја на животну средину урбанистичког пројекта, односно локалног планског документа;
– иницира израду и праћење реализације програма и пројеката из области заштите животне средине и енергетске ефикасности који се финансирају из међународних фондова и друге послове из ове области;
– припрема извјештаје о стању животне средине, природе, енергетској ефикасности и друге информативне и стручне материјале за скупштину, предсједника и органе локалне управе;
учествује у изради и спровођењу планова, програма и других докумената из области енергетске ефикасности;
– води јединствен информациони систем потрошње енергије и енергената у објектима којима располаже Општина;
– припрема програм побољшања енергетске ефикасности и план побољшања енергетске ефикасности за потребе општине;
– доставља податке о потрошњи енергије и о спроведеним мјерама енергетске ефикасности и изради подстицајних мјера за унапређење и вођење информационог система енергетске ефикасности;
– врши послове из области управљања комуналним отпадом;
– води евиденцију комуналних и отпадних вода корисника и загађивача, водопривредних објеката и постројења;
– припрема документацију за израду Плана управљања отпадом и учествује у изради истог;
води управни поступак и припрема рјешења и обавјештења по захтјевима за слободан приступ информацијама;
– учествује у спровођењу јавне расправе у поступку доношења правних аката из своје надлежности;
– припрема извјештај о поступању у управним стварима из своје надлежности;
подноси извјештај о свом раду;
– обавља и друге послове по налогу начелника Управе и секретара;
за свој рад је одговоран је начелнику Управе и секретару.

Виши савјетник III за урбанизам и грађевинарство

Војин Шумић

E-маил адреса: urbanizam@pluzine.me

Опис посла

– припрема урбанистичко техничке услове за израду техничке документације;
– обавља припремне и друге послове који се односе на израду и доношење плана привремених објеката и
припрема рјешења о одобрењу за постављање привремених објеката, као и рјешења о уклањању истих у случају привођења намјени земљишта на којем се налазе;
– учествује у поступку легализације бесправних објеката;
– води управни поступак и припрема рјешења по захтјевима за издавање употребне дозволе за инфраструктурне објекте: водоводе, канализацију, електроенергетске објекте, градске саобраћајнице за које је надлежна Општина у започетим поступцима;
– води управни поступак и припрема рјешења по захтјевима за претварање заједничких дјелова зграде у стан, као и по захтјевима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у стамбени и пословни простор;
– учествује у изради прописа о нормативима и стандардима за нужне радове на заједничким дјеловима стамбене зграде;
– води евиденцију о издатим урбанистичко техничким условима, као и о издатим грађевинским и употребним дозволама за које је надлежна општина у започетим поступцима;
– учествује у припреми прописа из области просторног планирања, изградње објеката, легализације бесправних објеката, као и других области из своје надлежности;
– обавља припремне и друге послове који се односе на израду и доношење просторно урбанистичког плана Општине, детаљних урбанистичких планова и урбанистичких пројеката;
– прати поступак израде и доношења планских докумената у складу са законом, организује и прати ток
јавне расправе приликом доношења планских докумената;
– чува просторно планску документацију, води евиденцију захтјева, води евиденцију о издатим условима за уређење простора, о објектима који су изграђени супротно планским документима и о другим подацима значајним за планирање и уређење простора, изградњу привремених објеката;
– предлаже локације за изградњу објеката на просторима на којима није предвиђено доношење детаљних планова;
– води управни поступак и припрема рјешења по захтјевима за подизање ограда у насељима за које су донесени детаљни урбанистички планови;
– утврђује услове и припрема рјешења по захтјевима за одређивање локације за стално паркиралилште;
– утврђује услове и учествује у одређивању локације за постављање споменика, спомен обиљежја и скулптура;
– припрема увјерења и потврде о чињеницама и подацима у вези са урбанистичком документацијом и евиденцијом која се формира на основу прописа о планирању и уређењу простора;
– врши припремне послове на изради и доношењу урбанистичких пројеката, односно доношењу локалних планских докумената по скраћеном поступку у складу са законом;
– учествује у изради програма уређења простора, односно плана комуналног опремања;
– припрема изводе из локалних планских докумената;
доставља планску документацију у електронској форми органу локалне управе надлежном за послове имовине ради пописа и евиденције других локалних добара од општег интереса којима располаже општина (грађевинског земљишта у оквиру генералног урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације, површина за рекреацију и других локалних добара од општег интереса чији попис и евиденција законом није стављена у надлежност другим органима локалне управе и јавним службама);
– прослеђује органу локалне управе надлежном за послове имовине евиденције у електронској форми о улицама, трговима, мостовима и другим објектима општине у складу са својим оснивачким актима и евиденције кота и траса за електронске, телекомуникационе и радио-дифузне системе од локалног значаја;
– припрема одобрења за раскопавање јавних и зелених површина;

Самостални референт за урбанизам, грађевинарство и комуналне послове

Симо Аџић

E-маил адреса: urbanizam@pluzine.me

Опис посла

– води евиденцију о почетку, изграђености и завршетку градње објеката;
– провјерава да ли радови пријављени као адаптација објеката спадају у адаптацију и с тим у вези предузима одговарајуће мјере;
– припрема увјерења и потврде о подацима и чињеницама из евиденције која се води по прописима о грађењу;
– учествује у непосредном спровођењу општинских прописа из области комуналне области, а нарочито о уређењу града, одржавању чистоће и коришћењу комуналних објеката;
– обавља припремне и друге послове који се односе на израду и доношење просторно урбанистичког плана Општине, детаљних урбанистичких планова и урбанистичких пројеката;
– чува просторно планску документацију, води евиденцију о издатим условима за уређење простора, о објектима који су изграђени супротно планским документима и другим подацима значајним за планирање и уређење простора;
– води евиденцију назива и граница насеља, назива улица и тргова, њихово обиљежавање и одредивање бројева зграда ;
– врши унос података за потребе Регистра куцних бројева, улица и тргова – Адресног регистра;
– прати стање инфраструктуре опстинских и некатегорисаних путева и комуналних објеката;
– врши контролу изградње, одржавања, корисцења и застите опстинских и некатегорисаних путева и комуналних објеката;
– учествује у припреми и изради годишњих програма изградње и одржавања саобрацајне инфраструктуре;
– води евиденцијуи и другу документацију из области путне инфраструктуре и обавјестава начелника без одлагања о утврденом стању инфраструктуре;
– води евиденцију и сачињава извјестај о извршеним радовима;
– сачињава и ажурира регистар опстинских и некатегорисаних путева;
– ради на пословим везаним за одржавање и уређивање гробља, прати реализацију ивнестиционих програма у овој области које финансира Општина;
– ради на обезбјеђивању услова за одржавања јавне чистоће, јавне расвјете, уређивање и одржавање паркова и других јавних површина;
– учествује у припреми рјешења по захтјеву за локацију за стално паркиралилште;
припрема предлог за утврђивање општих услова за одређивање локације за постављање споменика, спомен обиљежја и скулптура;
– учествује у изради прописа о условима, коришћењу, чувању и одржавању комуналних објеката, одржавању чистоће, уређивању насеља;
– учествује у изради прописа којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовања послова у вршењу комуналних дјелатности и услова коришћења комуналних услуга;
– учествује у изради плана комуналног опремања;
– учествује у утврђивању услова и припреми одобрења за привремено постављање заштитних оргада и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина, припрема сагласности за постављање огласно рекламних паноа дуж саобраћајних површина,
учествује у припреми одобрења и услова за прекопавање јавних површина намијењених за саобраћај возила и пјешака, припрема одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјену режима саобраћаја за вријеме извођења радова на саобраћајници;
учествује у припреми одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама, учествује у одређивању мјеста за аутобуска и такси стајалишта;
– учествује у доношењу плана линија и расписивању и спровођење конкурса за избор превозника за обављање јавног превоза путника у приградском линијском саобраћају;
учествује у припреми привремених одобрења другом превознику за обављање јавног превоза путника у приградском линијском саобраћају за групу линија од које је превозник сам одустао или која му је одузета;
– припрема извјештаје о стању уређења простора и области комуналних послова;
– учествује у припреми одобрења за привремено заузимање јавних површина постављањем жардињера и других комуналних објеката дуж улица, јавних паркинга и аутобуских стајалишта;
– учествује у припреми одобрења за раскопавање јавних и зелених површина;
припрема извјештаје, информативни и други стручни материјал за Скупштину, Предсједника и органе локалне управе;
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
подноси извјештај о свом раду;
– обавља и друге послове по налогу начелника Управе и секретара;
– за свој рад је одговоран је начелнику Управе и секретару.

Јавна књига – ЕИА

У складу са Правилником о садржају, облику и начину вођења јавне књиге о поступцима и одлукама о процјени утицаја на животну средину(“сл. Лист Црне горе” бр 14/07) Секретаријат локалне управе Општине Плужине – Служба за пољопривреду и заштиту животне средине води евиденцију о поступцима и одлукама о давању сагласноти и одбијању захтјева за давање сагласности на Елаборате процјене утицаја у виду јавне књиге.

Чланом 2.Правилника утврђено је да Јавну књигу чини главна књига са збирком исправа. Упоредо са вођењем главне књиге формира се електронска база података, која је путем интернета доступна јавности.

Главна књига 2013

Обрађивач: Станија Додеровић
Предмет:
1. Базна станица мобилне телефоније “ТЦК Плужине” у Плужинама – Теленор д.о.о.
Фаза:

2. Репетиторска станица “Мратиње” у општини Плужине – Теленор д.о.о.
Фаза:

3. Базна станица мобилне телефоније НК 34 Матиње, Развршје – Мтел д.о.о
Фаза:

Главна књига 2014

Обрађивач: Станија Додеровић
Предмет:
1. Базна станица Мратиње НК 34- Друштво за Телекомуникације “МТЕЛ” д.о.о.
Фаза:

Главна књига 2017

Обрађивач: Станија Додеровић
Предмет:
1. Трансфер станица за управљање отпадом у Плужинама – Општина Плужине
Фаза:

2. Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода у насељу Плужине – Елекропривреда Црне Горе ад Никшић
Фаза:

3. Базна станица мобилне телефоније НК 56 Плећа – Мтел д.о.о
Фаза:

Главна књига 2018

Обрађивач: Станија Додеровић
Предмет:
1. Изградња пољопривредног објекта – овчарника – Видоје Латковић
Фаза:

2. Изградња пољопривредног објекта – овчарника – Димитрије Ћуковић
Фаза:

3. Кавезни узгој пастрмке – Милета Средановић
Фаза:

Базна станица Дубљевићи
Изградња 35кВ далековода од мХЕ Врбица до рп 35кВ