Култура и сарадња са мјесним заједницама

Култура и сарадња са мјесним заједницама

Виши савјетник III за област културе и сарадњу са мјесним заједницама

Веселин Ћаласан

E-маил адреса: opstauprava@pluzine.me

Опис послова
– предлаже планове и програме развоја у области културе;
– предлаже ивестиционо улагање у области културе и води евиденцију о реализацији инвестиционих програма које инвестира општина; 
– стара се о развоју и унапређењу културе, умјетничког стваралаштва, одржавању културних манифестација и остваривању свих видова сарадње у области културе;
– предлаже приоритете инвестиционих улагања у области културе;
– води регистар и стара се о заштити и одржавању споменика и спомен обиљежја који немају својство споменика културе, као и о споменицима културе, чији власник њие познат; 
– учествује у изради програма подизања спомен обиљежја;
– обилази споменике на подручју општине, води евиденцију о стању истих;
– координира радом мјесних заједница;
– врши стручне послове у вези са остваривањем правног статуса и организовања мјесних заједница;
– обезбјеђује и одговоран је за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно обављање послова из дјелокруга мјесних заједница; 
– врши све стручне административно техничке послове за потребе мјесне заједнице;
– врши обилазак мјесних заједница, евидентира проблематику, контактира са надлежним органима у циљу рјешавања исте и стара се о реализацији послова на територији мјесних заједница;
– прати стање изградње, одржавања, коришћења и заштите путне инфраструктуре по мјесним заједницама и предузима одговарајуће мјере;
– прати извођење радова за потребе мјесних заједница, обезбјеђује одговарајућу фото документацију и сачињава извјештаје за потребе Секретаријата;
– разматра иницијативу за оснивање мјесне заједнице у погледу испуњавања формалних услова;
– учествује у изради нацрта одлука и других аката које доносе органи мјесних заједница;
– стара се о спровођењу свих одлука које су донијете на нивоу општине или мјесне заједнице, а везани су за то подручје;
– прати стање у мјесним канцеларијама у погледу остваривања управних функција и о томе обавјештава Секретара Секретаријата;
– присуствује састанцима органа мјесних заједница, јавним расправама, зборовима грађана и сл. и води записнике са истих;
– учествује у изради програма рада мјесних заједница;
– учествује у организовању свих културних, спортских и хуманитарних акција на подручју мјесних заједница;
– учествује у припреми предлога развојних пројеката за мјесне заједнице, везано за туристички, рурални развој итд;
– учествује у припреми мишљења и предлога поводом нацрта закона, везано за послове из области реферата;
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
– прати прописе и предлаже, односно учествује у изради нормативних аката, планова и програма из области за које је задужен;
– прикупља информације о отвореним позивима и могућностима пријаве пројеката из области реферата;
– учествује у раду радних група и комисија, припрема пројекте за конкурсе из области реферата у циљу аплицирања за донаторска средства;
– учествује у спровођењу јавне расправе у поступку доношења правних аката из области реферата;
– припрема извјештаје, информативни и други стручни материјал за Скупштину, Предсједника Општине и органе управе из свог дјелокруга; 
– присуствује сједницама Скупштине на којима се подноси и разматра извјештај, информативни и други стручни материјал из наведених области;  
 – подноси извјештај о свом раду и обавља и друге послове по налогу Секретара;
– за свој рад непосредно је одговоран Секретару.