Образовање, млади, спорт, сарадња са НВО и грађанима

Образовање, спорт, млади, сарадња са НВО и грађанима

Самостални савјетник I за образовање, младе, спорт, сарадњу са НВО и грађанима

Никола Цицмил

E-маил адреса: opstauprava@pluzine.me

Опис послова
– прати стање у области образовања, стара се о достављању података о дјеци дораслој за упис у основну школу, врши послове који се односе на усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама у образовне програме у складу са законским и подзаконским прописима; 
– прати стање у установама предшколског, основног и средњег образовања и предлаже мјере за унапређивање услова рада и развоја ових институција; 
– врши послове у вези са студентским и ученичким питањима;
– сарађује са васпитно образовним установама на територији Општине;
– предлаже оснивање јавних установа из области образовања; 
– иницира и даје подршку мјерама у области образовања;
– води евиденцију о додијељеним студенатским стипендијама;
– информише се о пројекатима на државном нивоу у области омладинске политике и учествује у јавним расправама поводом нацрта прописа;
– сарађује са омладинским организацијама из Црне Горе;
– ради на развоју младих кроз организовање колективних акција и пружање одређених смјерница;
– предузима мјере и активности којима се обезбјеђује остваривање права младих;
– прати рад организација младих;
– учествује у изради пројеката за младе и стара се о њиховој реализацији;
– учествује у изради локалног акционог плана за дјецу и младе, стара се о реализацији утврђених мјера и припрема извјештаје;
– врши послове и које се односи на област спорта и физичке културе;
– води регистар спортских организација на територији Општине;
– учествује у развоју и унапређењу дјечјег и омладинског спорта, организацији рада спортских школа на територији Општине и развоју масовне физичке културе;
– ради на изради програма финансирања активности у спорту и програма спортских манифестација;
– води евиденцију о реализацији програма у области спорта које финансира Општина;
– даје предлоге и припрема акта којима се уређују услови за изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката од значаја за Општину; 
– предлаже приоритете инвестиционих улагања у области образовања и спорта;
– предузима мјере везано за одржавање спортских објеката;
– прикупља документацију и учествује у поступку расподјеле средстава спортским организацијама;
– стара се о развоју и унапређењу спорта и физичке културе;
– организује спортске манифестације општинског, међуопштинског и државног карактера;
– врши послове које се односе на остваривање одређених права спортиста и њихових клубова;
– учествује у изради програма за развој, популаризацију и омасовљавање спорта;
– учествује у додјели општинских награда и признања у области спорта и физичке културе; 
– учествује у изради програма активности у спорту и програма спортских манифестација;
– остварује непосредну сарадњу са невладиним организацијама и предлаже заједничке акције и моделе сарадње;
– води регистар НВО на територији Опстине;
– стара се о расподјели средстава за НВО;
– прати реализацију пројеката за која су додијељена средства;
– остварује сарадњу са НВО на територији Општине;
– пружа савјете за оснивање и рад невладиних организација;
– информише невладине организција и локалну самоуправу о актуелним конкурсима; 
– усмјерава и ради на повезивању невладиних организација са локалним и државним органима и институцијама, невладиним организацијама из Црне Горе и региона;
– врши модерирање интернет странице и е-маил листе невладиних организација; 
– врши креирање и одржавање базе података за локалне НВО (која ће бити доступна локалној управи, јавним институцијама и другим релевантним субјектима); 
-даје подршку консултативном процесу који спроводе органи локалне самоуправе са невладиним организацијама на територији Општине; 
– обавља послове уступања прострорних, техничких и других ресурса за потребе других невладиних организација са сједиштем у Општини; 
– прати остваривање односа сарадње органа локалне управе и служби са грађанима;
– прати промјене у законској регулативи из области за које је задужен;
– учествује у припреми мишљења и предлога поводом нацрта закона у областима у којима држава регулише питања од непосредног интереса за општине, везано за послове из области реферата;
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
– прати прописе и предлаже, односно учествује у изради нормативних аката, планова и програма из области за које је задужен;
– прикупља информације о отвореним позивима и могућностима пријаве пројеката из области реферата;
– учествује у раду радних група и комисија, припрема пројекте за конкурсе из области реферата у циљу аплицирања за донаторска средства;
– учествује у спровођењу јавне расправе у поступку доношења правних аката из области реферата;
– припрема извјештаје, информативни и други стручни материјал за Скупштину, Предсједника Општине и органе управе из свог дјелокруга; 
– присуствује сједницама Скупштине на којима се подноси и разматра извјештај, информативни и други стручни материјал из области реферата;  
– подноси извјештај о свом раду и обавља и друге послове по налогу Секретара;
– за свој рад непосредно је одговоран Секретару.