Пословни секретар

Пословни секретар

Самостална савјетница I пословни секретар

Виолета Дондић

E-маил адреса: opstauprava@pluzine.me

Опис послова

– припрема акте које доноси Предсједник Општине;
– врши стручне, административно техничке, организационе и протоколарне послове за потребе предсједника Општине и радних тијела које формира предсједник;
– стара се о реализацији одлука предсједника Општине и његових радних тијела;
– врши израду стручно информативног материјала из надлежности предсједника Општине;
– обезбјеђује сарадњу са медијима, невладиним организацијама и грађанима;
– учествује у припреми одговора по представкама и притужбама грађана;
– учествује у припреми одговора по представкама које државни органи упућују предсједнику Општине, ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих представки и притужби;
– обавља стручне и административно техничке послове за потребе Скупштине и г. администратора;
– обавља послове пријема и отпреме поште предсједника;
– обавља послове пријема странака предсједника Општине;
– обавља и друге послове и задатке по налогу предсједника;
– води управни поступак и припрема рјешења у управним стварима по захтјевима странака;
– врши послове у вези са државном помоћ и припрема извјештаје;
– припрема извјештаје, информативни и други стручни материјал за Скупштину, предсједника Општине и органе управе из свог дјелокруга;
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
– подноси извјештај о свом раду и обавља и друге послове по налогу предсједника и секретара;
– за свој рад непосредно је одговоран/а предсједнику и секретару.