Предузетништво, радни односи и борачко-инвалидска заштита

Предузетништво, радни односи и борачко-инвалидска заштита

Самостална савјетница III за предузетништво, радне односе и борачко-инвалидску заштиту

I спрат, канцеларија бр. 8

Милена Бујишић

E-маил адреса: opstauprava@pluzine.me

Опис послова

– прикупља и обрађује податке о иницијативама за развој појединих привредних дјелатности, утврђује њихов значај за развој предузетништва, учествује у реализацији државних мјера стимулације развоја стратешких привредних грана (пољопривреде, туризма);
– припрема програме активности и предлаже начине стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу;
– остварује сарадњу и пружа информације заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малим и средњим предузећима у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима;
-учествује у промовисању и реализацији активности за развој туризма у општини, предлаже најбоље предузетнике и привредна друштава за додјелу одговарајућух награда у области туризма и пољопривреде;
– ради на пословима развоја предузетништва, унапређења пословног амбијента, подстицања отварања нових радних мјеста и запошљавања;
– прати развој малих и средњих предузећа, сарађује са удружењима из ове области;
– остварује сарању и пружа информације заинтересованим субјектима за развој предузетништва;
– води поступак утврђивања испуњености услова пословних простора у погледу техничке опремљености, минимално техничких услова за обављање дјелатности и припрема рјешења о одобрењу за обављање, односно рјешења о престанку обављања дјелатности;
– утврђује испуњеност услова за обављање привредне дјелатности без коришћења пословне просторије;
– утврђује испуњеност услова за обављање ауто такси превоза и обављања јавног превоза моторним возилима, као и обављање превоза за сопствене потребе;
– припрема решења о одобрењу за обављање дјелатности пружања туристичких услуга на купалиштима;
– припрема одобрења за обављање дјелатности пружања туристичких услуга изнајмљивања возила;
– води управни поступак и припрема рјешења по захтјевима за одређивање категорије угоститељских објеката и добијање одобрења услуге смјештаја у објектима из надлежности локалне управе, као и поступак категоризације ресторана и води регистар тих објеката;
– води управни поступак и припрема рјешења по захтјевима за издавање одобрења за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству;
– врши упис и евидентирање рјешења у ЦТР;
– води поступак и припрема рјешења о одобрењу за одржавање концерата и др. на јавним површинама;
– припрема рјешења о одобрењу за обављање дјелатности у продуженом радном времену;
– води првостепени управни поступак и припрема рјешења из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
– води евиденцију о броју корисника и врсти права, матичну евиденцију о праву на здравствену заштиту и професионалну рехабилитацију;
– утврђује и припрема рјешења и налоге за исплату борачко инвалидских принадлежности и цивилних инвалида рата, обрађује налоге за исплату накнада за рад комисија љекара вјештака и накнада војних инвалида приликом путовања у друго мјесто ради остваривања својих права;
– припрема рјешења за исплату погребних трошкова бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, обрађује податке за набавку ортопедских помагала, трошкова превоза и сахране умрлих носилаца „Партизанске споменице од 1941. године“ и народних хероја;
– обрађује податке за исплату борачког додатка;
– врши остале административно стручне послове из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
– води прописану евиденцију из области рада и чува персонална досијеа радника;
– анализира потребе органа за усавршавањем и обуком кадра и пружа помоћ у реализацији обуке и усавршавању кадрова;
– управља људским ресурсима и води прописану кадровску евиденцију;
– спроводи огласе и конкурсе за органе локалне управе и службе;
– обавља стручне и административне послове који се односе на пријем и распоред службеника и намјештеника, расписивање огласа, пријаве Фонду за здравствено и пензијско осигурање и др;
– припрема рјешења о одређивању зарада за службенике и намјештенике;
– припрема рјешења о коришћењу годишњег одмора и других одсуствовања са посла и о осталим захтјевима службеника и намјештеника;
– води регистар о оцјенама рада службеника и намјештеника;
– учествује у припреми и вођењу дисциплинског поступка;
– врши и друге послове за потребе органа управе у вези са службеничко намјештеничким односима;
– прикупља информације о отвореним позивима и могућностима пријаве пројеката из области за које је задужен;
– учествује у раду радних група и комисија, припрема пројекте за конкурсе из области реферата у циљу аплицирања за донаторска средства;
– прати промјене у законској регулативи из области за које је задужен;
– прати прописе и предлаже, односно учествује у изради нормативних аката, планова и програма из области за које је задужен;
– учествује у припреми стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа;
– учествује у припреми мишљења и предлога поводом нацрта закона у областима у којима држава регулише питања од непосредног интереса за општине, везано за послове у оквиру реферата;
– даје податаке органима општине на основу евиденције коју води;
– учествује у спровођењу јавне расправе у поступку доношења правних аката из области реферата;
– припрема извјештаје, информативни и други стручни материјал за Скупштину, Предсједника Општине и органе управе из свог дјелокруга;
– присуствује сједницама Скупштине на којима се подноси и разматра извјештај, информативни и други стручни материјал из наведених области;
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
– подноси извјештај о свом раду и обавља и друге послове по налогу Секретара;
– за свој рад непосредно је одговоран Секретару.