Родна равноправност, мањинска и људска права и ЛГБТ популација

Родна равноправност, мањинска и људска права и ЛГБТ популација

Самостална савјетница III за родну равноправност, заштиту људских и мањинских права и ЛГБТ популације

мр Оливера Благојевић

E-маил адреса: opstauprava@pluzine.me

Опис послова
– организује и планира функционисање информационог система општине Плужине;
– организује функционисање информационог система за Скупштину Општине, Предсједника, органе управе Општине, јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина у циљу успостављања јединственог информационог система;
– предузима мјере у циљу побољшања и повећања ефикасности информационог система у цјелини и по дјеловима;
– предузима мјере за одржавање рачунарске опреме и мреже;
– предлаже и организује увођење нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих;
– организује и спроводи мјере ради заштите података; 
– обавља послове којима се обезбјеђује јавност и транспарентност рада органа општине и учешће локалног становништва у вршењу јавних послова (води и свакодневно ажурира wеб сајт општине);
– врши послове организовања трибина, округлих столова, јавних расправа и др., води записнике, припрема и објављује извјештаје о истим; 
– ради на подстицању и предузима мјере за остваривање родне равноправности, доношењу планова у овој области у складу са надлежностима Општине и подноси извјештај о предузетим активностима;
– ради на остваривању и заштити људских и мањинских права и ЛГБТ популације;
– спроводи мјере и активности којима се доприноси забрани и заштити од дискриминације, промоцији једнакости и примјењује механизаме заштите на локалном нивоу у складу са надлежностима Општине;
–  прати промјене у законској регулативи из области за које је задужен;
– учествује у припреми мишљења и предлога поводом нацрта закона у областима из своје надлежности;
– припрема извјештаје, информативни и други стручни материјал за Скупштину, Предсједника Општине и органе управе из свог дјелокруга рада; 
– присуствује сједницама Скупштине на којима се подноси и разматра извјештај, информативни и други стручни материјал из наведених области;  
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
– подноси извјештај о свом раду и обавља и друге послове по налогу Секретара;
– за свој рад непосредно је одговоран Секретару.