Социјална и дјечија заштита, борба пртив корупције и послови становања

Социјална и дјечија заштита, борба пртив корупције и послови становања

Самостална савјетница I за социјалну и дјечију заштиту, борбу против корупције и послова становања

I спрат, канцеларија бр. 8

Љубица Кулић

E-маил адреса: opstauprava@pluzine.me

Опис послова
– врши припрему прописа и других аката из области социјалне и дјечје заштите и стара се о остваривању права из ове области;
– прати и координира реализацију геронто програма кућне његе и помоћи старим и инвалидним лицима; 
– стара се о остваривању права из области социјалне и дјечје заштите и права везано за кућну његу и помоћ у кући старим и инвалидним лицима; 
– води поступак за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе;
– припрема рјешења о престанку тог права и покретање поступка за исељење;
– припрема рјешења о материјалој помоћи лицима у стању социјалне потребе;
– стара се о остваривању дјечје заштите која се односи на одмор и рекреацију, смјештај и исхрану дјеце, и другим додатним облицима дјечје заштите, које пропише општина;
– припрема рјешења о признавању  права на накнаду за незапослене породиље на територији Општине;
– припрема рјешења по основу Одлуке о помоћи за новорођено дијете;
– непосредно и континуирано сарађује са институцијама и НВО из области социјалне и дјечје заштите;
– врши административне и техничке послове за потребе општинских комисија из области социјалне зашите;
– обавља савјетодавне послове и упућује странке на начин остваривања њихових права из области социјалне зашите;
– припрема прописе и друге акате из стамбене области, прати стање одржавања стамбених зграда и поштовања правила кућног реда, припрема рјешења у случају усељења у заједничке или посебне дјелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу;
– води поступак о исељењу из посебних и заједничких дјелова стамбених зграда у случајевима бесправног усељења;
– обезбјеђује извођења хитних радова у складу са законом;
– води регистар етажних власника, регистар стамбених зграда и њихових посебних дјелова и регистар управника стамбених зграда; 
– води регистар пословних простора у стамбеним зградама и регистар простора намијењеног за склониште;
– предлаже мјере за заштиту стамбених зграда чије је одржавање у јавном интересу у циљу хитних интервенција и санирања насталих последица;
– врши надзор над извођењем хитних радова које обезбјеђује Општина;
– учествује у изради програма текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда са органима управљања у стамбених зградама.
– организује и припрема конституисање органа управљања стамбених зграда и прати њихов рад;
– прати организовање органа у стамбеним зградама и предузима мјера за њихово организовање;
– води регистар управника и предлаже именовање привремених управника стамбених зграда;
– учествује у непосредном спровођењу општинских прописа из области стамбене политике;
– води поступак по захтјевима за одређивање бројева зграда;
– води евиденцију о називима насеља, улица, тргова и бројевима зграда;
– прати спровођење мјера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у стамбеним зградама;
– ради на пословима борбе против корупције, стварању услова и подстицању цивилног и приватног сектора да се укључе у борбу против корупције на локалном нивоу;
– учествује у изради планова у борби против корупције и подноси извјештај о стању корупције;
– прати промјене у законској регулативи из области за које је задужен;
– учествује у припреми мишљења и предлога поводом нацрта закона у областима у којима држава регулише питања од непосредног интереса за општине, везано за послове из области реферата;
– прати прописе и предлаже, односно учествује у изради нормативних аката, планова и програма из области за које је задужен;
– прикупља информације о отвореним позивима и могућностима пријаве пројеката из области реферата;
– учествује у раду радних група и комисија, припрема пројекте за конкурсе из области реферата у циљу аплицирања за донаторска средства;
– учествује у спровођењу јавне расправе у поступку доношења правних аката из области реферата;
– припрема извјештаје, информативни и други стручни материјал за Скупштину, Предсједника Општине и органе управе из свог дјелокруга; 
– присуствује сједницама Скупштине на којима се подноси и разматра извјештај, информативни и други стручни материјал из наведених области;  
– води управни поступак и припрема рјешења из области за које је задужен;
– одговара за законито, благовремено, ефикасно и квалитетно извршавање послова;
– подноси извјештај о свом раду и обавља и друге послове по налогу Секретара;
– за свој рад непосредно је одговоран Секретару.