Евиденција непокретности и управљање имовином

Евиденција непокретности и управљање имовином

Самостални савјетник II за евиденцију непокретности и управљање имовином

III спрат

Данило Тодоровић

E-маил адреса: imovina@pluzine.me

Самостални савјетник/ца III за евиденцију непокретности и управљање имовином врши послове који се односе на:

– води јединствену евиденцију имовине Општине у складу са законом (регистар имовине);
– учествује у изради прописа који се односе на располагање имовином Општине;
– предлаже и припрема акта која се односе на имовинска права и овлашћења које Општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција;
– врши рационално и намјенско коришћење и управљање имовином општине;
– покреће поступак за упис права на непокретностима, парцелацију, разграничење и друге управне послове у вези са имовинским правима општине;
– води евиденцију о својинско-правним промјенама насталим по основу тих аката и покреће поступак за промјене уписа права на непокретностима;
– покреће поступак продаје и давања у закуп непокретних ствари и других добара којима располаже Општина, у складу са Законом;
– припрема предлоге уговора о продаји, размјени, закупу, успостављању хипотеке или фидуције и сл. и праћење њихове реализације;
– покреће поступак преноса права на грађевинском земљишту;
– даје податке органима Општине на основу евиденције коју води;
– припрема прописе и обрађује акта у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења Општине (одлуке, уговори, рјешења);
– припрема уговоре о закупу грађевинског и пољопривредног земљишта;
води евиденције о својинско правним промјенама насталим по основу тих аката и покреће поступак за промјену уписа права на непокретностима;
– води управни поступак из дјелокруга свога рада;
– учествује у индетификацији и заштити капитала Општине у поступцима трансформације привредних друштава;
– учествује у покретању поступка експропријације сходно Програму уређивања грађевинског земљишта;
– учествује у припремању предлога одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од интереса за општину;
– припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника Општине који се тичу располагања имовином Општине;
– обрађује захтјеве и припрема увјерења странкама из дјелокруга свога рада
обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
– за свој рад одговоран је Секретару.