Заступник имовинско-правних интереса општине

Заступник имовинско-правних интереса Oпштине

Контакт:

E-маил адреса: imovina@pluzine.me

Заступник имовинско-правних интереса Oпштине врши послове који се односе на:

-Предлаже акта која се односе на имовинска права и овлашћења које општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција и води евиденцију те имовине.
-Покреће поступак за упис права на непокретностима.
-Покреће поступак преноса права на грађевинском земљишту и даје податаке органима Општине на основу евиденције коју води.
-Припрема прописе и врши обраде аката у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења Општине (одлуке, уговори, рјешења).
-Даје мишљења на предлоге аката о располагању државном имовином које припремају јавне службе чији је оснивач Општина.
-Припрема уговоре о закупу градског грађевинског земљишта.
-Припрема уговоре о закупу пољопривредног земљишта уз претходно прибављено мишљење Секртаријата за локалну управу.
-Води евиденцију о својинско-правним промјенама насталим по основу тих аката и покреће поступак за промјене уписа права на непокретностима.
-Покреће поступак експропријације сходно Програму уређивања грађевинског земљишта и заступање општине до окончања поступка.
-Припрема предлоге одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од интереса за општину.
-Води поступак и рјешава о предаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом.
-Припема и предузима мјере ради заштите имовинских права и интереса Општине.
-Учествује у идентификацији и заштити капитала Општине у поступцима трансформације привредних субјеката, припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника Општине.
-Врши и друге послове из надлежности Општине у овој области и по налогу Предсједника.