Нормативно-правни и управно-правни послови

Нормативно-правни и управно-правни послови

Виша савјетница III за нормативно-правне и управно-правне послове

Бојана Цицмил

E-маил адреса: unp@pluzine.me

Виши савјетник/ца III за нормативно-правне и управно-правне послове врши послове који се односе на:

– Води управни поступак у предметима из надлежности Секретаријата;
– прати и примјењује прописе везане за дјелокруг рада Секретаријата;
– припрема сугестије и мишљења на предлоге прописа из надлежности Секретаријата;
– даје потребна објашњења у вези примјене прописа из надлежности Секретаријата;
– учествује у изради нацрта одлука и других аката из дјелокруга рада Секретаријата;
– води управни поступак по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга рада Секретаријата;
– обавља послове у вези осигурања службеника и имовине;
– координира и учествује у административним пословима у реализацији поступака јавне набавке и другим пословима у складу са Законом о јавним набавкама;
– прати Законе и друге прописе везане за јавне набавке и стара се о њиховом спровођењу и примјени;
– учествује у припреми и достављању извјештаја о спроведеним поступцима јавних набавки надлежном органу;
– ради на стручној обради и усклађивању са законским и подзаконским актима општих аката које обрађује Секретаријат;
– учествује у изради програма рада и извјештаја о раду Секретаријата;
– учествује у изради извјештаја о управним стварима из своје надлежности и надлежности Секретаријата;
– учествује у припреми информација и других материјала за потребе Скупштине, Предсједника и Секретаријата;
– ради на пријему и поступању по обавјештењима о сумњама на неправилности и преварама у субјекту;
– обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца;
– за свој рад одговора Секретару.