Пољопривреда

Пољопривреда

Вишa савјетница III за пољопривреду и водопривреду

Јована Дондић

E-маил адреса: poljoprivreda@pluzine.me

Виши/а савјетник/ца III за пољопривреду и водопривреду врши послове који се односе на:

– обавља послове и задатке из области пољопривреде;
– прати стање, предлаже и учествује у реализацији мјера за подстицај и развој пољопривредне производње, земљорадње, сточарства, лова и заштите биља путем кредитних аранжмана и других стимулативних мјера и учествује у припреми прописа из ове области;
– даје предлоге за унапређење стања у области пољопривреде;
– припрема сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта;
– обрађује захтјеве и припрема увјерења пољопривредним произвођачима из дјелокруга свог рада;
– предлаже и прати реализацију агро буџета у сарадњи са другим субјектима;
– предлаже мјере за сузбијање пољских штета и за заштиту пољопривредника од елементарних непогода;
– припреми рјешења по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе;
– врши послове из своје надлежности из области лова, сточарства и заштите биља;
– води евиденцију о старачким надокнадама односно социјалном обезбјеђењу старачких домаћинстава која се искључиво баве пољопривредом;
– прикупља и евидентира податке о пољопривредном потенцијалу Општине у приватном власништву;
– води евиденцију пољопривредних произвођача, сточног фонда, прати откуп млијека, биља, ситне и крупне стоке и других пољопривредних производа на подручју Општине, прати ток прољећне сјетве и врши дод спроводи управни поступак по захтјеву за издавање водних услова, водне сагласности, водне дозволе, потврде о испуњености услова утврђених водном сагласношћу и водног налога из своје надлежности;
– у законом предвиђеним случајевима привремено ограничава или обуставља водно право;
води регистар вода и водну књигу;
– предлаже границе водног добра од локалног значаја и даје предлог за упис у катастар непокретности;
– предлаже статус, односно престанак статуса јавног водног добра од локалног значаја и предлаже његов упис, односно брисање у катастару непокретности;
– предлаже подручја на којима је општа употреба јавног водног добра од локалног значаја забрањена или услове органичења, као и начин његовог коришћења на том подручју;
– предлаже обим и врсту истражних радова за изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности;
– утврђује поплавна подручја за воде од локалног значаја и припрема програм санације од последица штетног дејства и исти извршава;
– води евиденцију о изградњи и реконструкцији, одржавању и заштити водних објеката и објеката за употребу и коришћење вода које финансира јединица локалне самоуправе у складу са законом и другим прописима;
– обавља послове из своје надлежности у поступку давања концесија на водно добро и води евиденцију уговора о концесијама на водно добро;
– прати, предлаже и предузима мјере из своје надлежности у сврху побољшања водоснабдијевања;
– прати реализацију инвестиционих програма које финансира Општина из своје области послова;
– припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и за аутентична тумачења прописа из своје области послова;
– обезбјеђује учешће јавности у доношењу аката од заједничког интереса и осталим актима и активностима у складу са законом и законским прописима;
– припрема за објаву на званичној wеб-страници Општине акта у складу са законом и општинским прописима из свог дјелокруга;
– оставрује сарадњу са надлежним Министарством;
– остварује сарадњу са невладиним организацијама поводом питања из своје надлежности у циљу реализације програма у наведеној области;
– организује стручна предавања везана за поједине области производње у циљу подизања нивоа знања пољопривредних произвођача;
– учествује у реализацији програма за унапређење сточарства – лиценцирање приплодних грла;
– учествује у организацији сајмова из области пољопривреде;
– учествовање у раду комисије за процјену штета од елементарних непогода и других стручних комисија;
– припрема информативни и стручни материјал за Скупштину и предсједника Општине;
врши друге послове по налогу Секретара.