Пројектни менаџмент и ИТ послови

Пројектни менаџмент и ИТ послови

Самостални савјетник III за пројектни менаџмент и ИТ послове

Божидар Кнежевић

E-маил адреса: projekti@pluzine.me

E-маил адреса: ic@pluzine.me

Опис послова:

– прати објављивање позива за финансирање пројеката од стране ЕУ и других донатора;
– прикупља информације, прати и информише надлежне о отвореним позивима и могућностима пријаве пројеката у области одрживог економског развоја, стратешког планирања, туризма и инвестиција;
– учествује у припреми, кандидовању и реализацији пројеката који се финансирају из доступних фондова;
– прати реализацију развојних и других пројеката;
– управља пројектима у процесу реализације;
– пружа услуге израде захтјева и бизнис планова као подршку приликом добијања субвенција, кредита, донација и слично за заснивање, односно унапређење пољпоривредне производње;
– организује са другим непосредним извршиоцима припрему извјештаја и информација везаних за пројекте и предлоге пројеката;
– учествује у финансијском планирању пројеката у оквиру Секретаријата;
– успоставља и одржава контакт са локалним и међународим партнерима;
остварује сарадњу са органима локалне управе и јавних служби и предузећа чији је оснивач Општина у сврху припреме и израде пројектата;
– проучава рад органа Општине и повезаних служби са становишта информационих потреба и формулише њихове информационе захтјеве;
– прати функционисање информационог система Општине, предузима мјере у циљу побољшања и повећања ефикасности информационог система;
– предузима мјере за техничко одржавање рачунарске опреме и ИТ система и отклања проблеме у раду и функционисању рачунарске опреме, штампача и ИТ система у цјелини у одређеном степену квара;
– координира активностима за одржавање ИТ система од стране овлашћеног сервиса;
прати стање и дефинише потребе за сервисирањем компјутерске опреме које врши овлашћени сервис;
– обезбјеђује техничку подршку службеницима за ефикасну примјену и коришћење рачунарске и остале ИТ опреме;
– припрема спецификацију за набавку нове опрему и информатичких услуга;
– предлаже и организује увођење нових софтверских рјешења и стара се о усавршавању постојећих;
– предлаже и учествује у изради и имплементацији пројектних рјешења у области информационих технологија, учествује у тестирању хардвера, софтвера, мрежне и комуникационе опреме, платформи, као и едукацији и подршци корисника;
– организује и спроводи мјере ради заштите информатичких података;
– води техничку књигу за сваки рачунар, рачунарску и комуникациону опрему у Општини;
– задужен је за интернет, фиксну и мобилну телефонију Општине;
– води и ажурира wеб сајт Општине и друге интернет презентације Општине;
прикупља и обрађује информације и текстове ради публиковања истих на wеб-сјат и друге интернет презентације Општине;
– стара се о функционалности и изгледу садржаја који објављује на wеб-сајту;
– врши послове објављивања аката на wеб-сајт Општине;
– врши послове организовања трибина, округлих столова, јавних расправа и др., са аспекта техничке подршке, као и компјутерске обраде запосника са јавних расправа, њихове припрме и објављује извјештаје о истим;
– обавља активности администрације пројеката из ИТ инвестиционог портфолија, координира рад у изради понуда и уговора;
– обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
– за свој рад одговара Секретару.