Јавне набавке

Јавне набавке

Самостална савјетница I за јавне набавке

III спрат

Вера Лучић

E-маил адреса: javnenabavke@pluzine.me

Самостални/а савјетник/ца II за јавне набавке врши послове који се односе на:

– врши послове службеника за јавне набавке у складу са законом и другим прописима;
– учествује у припреми плана јавних набавки;
– унос и обрада података у електронски систем јавних набавки (ЕСЈН);
– врши стручно административне послове у реализацији поступка јавних набавки и друге послове у складу са Законом о јавним набавкама;
– спроводи поступке једноставних набавки;
– чува документацију јавних набавки;
– води евиденцију јавних набавки, једноставних набавки и изузећа из поступака јавних набавки;
– припрема и доставља извјештаје о спроведеним јавним набавкама по захтјеву руководилаца;
– врши статистичко извјештавање о јавним набавкама надлежним институцијама;
доставља надлежном органу за објаву на званичној интернет страници Општине акта из свог дјелокруга рада;
– прати законе и друге прописе везане за јавне набавке и брине о њиховом спровођењу и примјени;
– прати и иницира усклађености подзаконских аката и општинских одлука са Законом;
учествује у изради прописа и других аката из области јавних набавки;
– води управни поступак из дјелокруга свога рада;
– обрађује захтјеве и припрема потврде из дјелокруга свога рада;
– предлаже мјере за унапређење стања у области јавних набавки;
– остварује сарадњу са другим организационим јединицама и органима у домену јавних набавки;
– врши и друге послове по налогу претпостављеног;
– за свој рад непосредно је одговоран Секретару.