Обавјештење Агенције за заштиту природе и животне средине

Обавјештење Агенције за заштиту природе и животне средине

Сходно члану 14 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист РЦГ”, број 75/18), обавјештавамо Вас да је предузећу “МХЕ Врбница” доо Подгорица, ул. 8 марта, бр. 74, донијето Рјешење, број 02-УПИ-1172/7 од 30.08.2019. године, којим је утврђено да није потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за изградњу 35кВ далековода од мХЕ Врбница до рп 35кв, КО Горанско, КО Смријечно, КО Јасен и КО Стубица, општина Плужине.
 
Прилог: