Обавјештење за процјену утицаја на животну средину

Обавјештење за процјену утицаја на животну средину

На основу члана 13 Закона о процени утицаја на живону средину ( “Службени лист ЦГ”, број 75/2018), Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине:
 
О Б А В Ј Е Ш Т А В А
Заинтересовану јавност

Да је носилац пројекта „Теленор“ Д.о.о. из Подгорице, поднио Захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Базна станица “Дубљевићи“ на катастарској парцели број 2423, КО Борковићи, Општина Плужине.
 
У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у документацију у просторијама Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности, канцеларија бр. 13 – Урбанизам и грађевинарство, радним данима од 11 до 14 часова.
 
Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљена у писаној форми је до 22.02.2019. године, на адресу Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине.
 
Примједбе и сугестије могу се слати на е-маил адресу: opstauprava@pluzine.me
 
У прилогу се налази документација за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину.
 
Прилог: