Обавјештење о додатној подршци преради млијека

Обавјештење о додатној подршци преради млијека

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се сточари са подручја општине Плужине да је од јануара 2020. године на снази Одлука о додатној подршци преради млијека на пољопривредном газдинству.
 
Право на додатну подршку за прераду млијека на пољопривредном газдинству имају сточари који посједују следећи број музних грла: најмање 6 крава, 60 оваца и 60 коза, који прерађују преко 50 литара сировог млијека дневно од сопствених животиња и чији је производ усаглашен са прописаним микробиолошким захтјевима.
 
Висина подршке износи 10,00 € по крави мјесечно, 1,00 € по кози, шест мјесеци и 0,75 € по овци , шест мјесеци.
 
Захтјев за подршку се подноси Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе Општине Плужине, до краја марта за првих шест мјесеци и до краја јула за других шест мјесеци.
 
Уз захтјев је потребно доставити следећу документацију:
 
– Увјерење о пребивалишту,
– Рјешење о упису у Регистар пољопривредних произвођача Министарства пољопривреде и руралног развоја,
– Рјешење о упису у Регистар регистрованих објеката за прераду преко 50 л сировог млијека, Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове, – Листинг ушних маркица за грла која се посједују у моменту подношења захтјева,
– Изјаву подносиоца захтјева о обавези пријављивања промјена података на основу којих је остварио право, овјерену од стране Секретаријата.