Обавјештење о потреби процјене утицаја на животну средину

Обавјештење о потреби процјене утицаја на животну средину

На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину („Сл.лист ЦГ“, број 75/18) и Уредбе о пројектима за које се врши процјена утицаја на животну средину ( „Сл. Лист РЦГ“ број 20/07, и „Сл.лист ЦГ“ број 47/13, 53/14 и 37/18), Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

О Б А В Ј Е Ш Т А В А

Заинтересовану јавност

Да је носилац пројекта „Равно“ Д.О.О из Плужина поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције угоститељско-туристичког објекта са доградњом на катастарским парцелама 1120/6, 1120/7, 1120/8 уписаним у ЛН 234 КО Горанско и катастарској парцели 1120/9 уписаној у ЛН 251 КО Горанско, општина Плужине.

У вези са наведеним, позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у документацију у просторијама Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе радним данима од 10-12 часова.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми је закључно са 06.04.2020. године, на адресу Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе.

Примједбе и сугестије могу се слати и на е-маил адресу finansije@pluzine.me