Обавјештење о потреби процјене утицаја на животну средину

Обавјештење о потреби процјене утицаја на животну средину

На основу члана 14 Закона о процјени утицаја на животну средину (Сл. лист ЦГ бр. 75/18), Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине

О Б А В Ј Е Ш Т А В А

Заинтересовану јавност

Носиоцу пројекта РАВНО Д.О.О. из Плужина, донијето је Рјешење бр. 04-322/20-595/2 од 13.04.2020. године, којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат реконструкције угоститељско-туристичког објекта са доградњом на катастарским парцелама 1120/6, 1120/7, 1120/8 уписаним у ЛН 234 КО Горанско и катастарској парцели 1120/9 уписаној у ЛН 251 КО Горанско, општина Плужине.

У спроведеном поступку одлучивања о потреби процјене утицаја на животну средину узимајући у обзир расположиву документацију и податке о карактеристикама пројекта и предметне локације, важеће техничке нормативе и стандарде прописане за ову врсту пројекта, као и мјере заштите животне средине утврђене овим Рјешењем, утврђено је да се не очекује негативани утицај на сегменте животне средине у току извођења и коришћења предметног пројекта.

Носилац пројекта РАВНО Д.О.О. из Плужина дужан је да у случају пренамјене или проширења капацитета наведеног пројекта поднесе захтјев надлежном органу за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину.