ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу подршке за набавку приплодних грла у чистој раси за 2023. годину 

Корисници средстава подршке по овом Јавном позиву су пољопривредна газдинства, која морају бити уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.

У складу са овим Јавним позивом подршка се обезбјеђује за набавку стеоних јуница у чистој раси од минимум 3 грла до максималних 10 грла.

•           Подносилац захтјева мора да поштује препоруке Кодекса добре пољопривредне праксе, а које се односе на објекте за држање стоке и поступке који се односе на држање животиња;

•           Право на подршку за набавку говеда подносилац захтјева може остварити под условом да се набављају грла у чистој раси која посједују педигре са подацима за три генерације, као и за стеоне јунице које су рођене у Црној Гори од крава које имају педигре са подацима за најмање три генерације а које су вјештачки осјемењене;

•           Право на подршку подносилац захтјева може остварити под условом да су набављена грла осигурана на период не мањи од годину дана од тренутка допреме грла (укључујући трајање карантина);

•           У случају набавке грла говеда са територије Црне Горе, животиње које су предмет инвестиције морају бити рођене на газдинству продавца и боравити на газдинству продавца од тренутка рођења и регистроване у складу са законом;

•           Подносиоци захтјева који су претходних година остварили подршку за набавку стоке у периоду од 2020. до 2022. године, по овом Јавном позиву не могу остварити подршку.

•           Корисник средстава мора бити држављанин Црне Горе са мјестом боравка у Црној Гори (копија личне карте).

Висина подршке:

Максимално учешће буџетских средстава износи до 70% прихватљиве вриједности инвестиције за кориснике средстава подршке. Максимални износ подршке за јунице по грлу је 1500 еура за грла из увоза, а максимални износ подршке је 1200 еура за грла из домаће популације. Министарство задржава право процјене вриједности набављених приплодних грла на основу података из АМИС-а и процјене стручне комисије.

Попуњен образац захтјева и пропратну документацију доставити искључиво путем препоручене поште, на следећу адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Директорат за пољопривреду

по Јавном позиву за дођелу подршке за набавку приплодних грла у чистој раси за 2023. годину

Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица

Трајање Јавног позива је од 03.04.2023. године до 03.05.2023. године или до утрошка средстава опредијељених за овај јавни позив. Јавни позив као и неопходну документацију можете преузети са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде https://www.gov.me/cyr/mpsv , као и са сајта општине Плужине.

Прилог: