Рјешење о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину

Рјешење о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину

На основу члана 14 Закона о процени утицаја на живону средину ( “Службени лист ЦГ”, број 75/2018), Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе Општине Плужине:
 
О Б А В Ј Е Ш Т А В А
заинтересовану јавност
 
Да је носиоцу пројекта „Теленор“ д.о.о. из Подгорице, Римски трг 4, донешено Рјешење број 032-353/19-04-УПИ-260/2 од 27.02.2019. године, којим је утврђено да је потребна израда Елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат Базна станица “Дубљевићи“ на дијелу катастарске парцеле број 2423, КО Борковићи, Општина Плужине.
 
У спроведеном поступку одучивања о потреби процјене утицаја на животну средину узимајући у обзир расположиву документацију и податке о карактеристикама пројекта и предметне локације, важеће техничке нормативе и стандарде прописане за ову врсту пројекта, одлучено је да је потребна израда Елабората.
 
Носилац пројекта „Теленор“ д.о.о. из Подгорице дужан је да изради Елаборат о процјени утицаја на животну средину за наведени пројекат, најкасније двије године од дана пријема рјешења.