Надлежности Скупштине

Скупштина

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ
(„Сл.лист ЦГ – општински прописи“ број 39/18)

Члан 25

Скупштина је представнички орган грађана Општине који послове из своје надлежности врши у складу са Уставом, законом и овим Статутом.
Мандат Скупштине траје четири године.
Скупштину чине одборници које бирају грађани на основу слободног, општег, једнаког и непосредног бирачког права, у складу са законом.

Члан 26

Број одборника у скупштини Општине утврђује се посебном одлуком, у складу са законом.
Мандат одборника почиње да тече потврђивањем (верификацијом) мандата.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу извјештаја општинске изборне комисије о спроведеним изборима.
О потврђивању мандата Скупштина не гласа.

Члан 27

Прву сједницу новоизабране скупштине сазива предсједник скупштине претходног сазива, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања коначних резултата избора. Сједница скупштине одржава се најкасније у року од 15 дана од дана сазивања.
Првом сједницом новоизабране скупштине, до избора предсједника скупштине,предсједава најстарији одборник.

Члан 28

Скупштина се сматра конституисаном избором предсједника скупштине.
Ако се скупштина не конституише у року од 60 дана од дана објављивања коначних резултата избора, Предсједник Црне Горе расписује нове изборе за скупштину.
Права и дужности одборника.

Члан 29

Одборник има право и дужност да учествује у раду скупштине и њених радних тијела, извршава повјерене задатке, предлаже скупштини разматрање одређених питања из њене надлежности, подноси предлоге одлука и других аката, подноси амандмане на предлоге прописа, поставља одборничка питања, врши и друге послове у складу са законом, овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.
Право је одборника да буде стално и редовно обавјештаван о питањима од значаја за вршење одборничке функције, да од органа и стручних служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припреми предлога аката за Скупштину.
Одборник је дужан да чува тајну и друге податке повјерљиве природе и за то је одговоран.

Члан 30

Одборник има право на накнаду за рад у складу са одлуком скупштине.

Члан 31

Одборник се не може позвати на одговорност за изнијето мишљење, начин гласања или изговорену ријеч у вршењу одборничке функције.

Члан 32

Функција одборника је неспојива са функцијом предсједника Општине, потпредсједника Општине, главног администратора, главног градског архитекте, менаџера Општине, секретара скупштине, старјешине органа локалне управе, стручне и посебне службе и руководиоца јавне службе чији је оснивач Општина.
Послови Скупштине

Члан 33

Скупштина:
1) доноси Статут Општине;
2) доноси прописе и друге опште акте;
3) доноси стратешки план развоја Општине;
4) доноси планове и програме развоја за поједине области;
5) доноси урбанистичке пројекте;
6) доноси програм уређења простора, односно план комуналног опремања;
7) доноси буџет и завршни рачун буџета;
8) уводи и утврђује општинске порезе, таксе, накнаде и друге сопствене приходе;
9) располаже непокретном имовином, осим у случајевима отуђења имовинских права на непокретностима непосредном погодбом, утврђеним законом којим се уређује државна имовина;
10) утврђује услове за оснивање мјесних заједница и даје сагласност на одлуке о оснивању;
11) расписује референдум за територију Општине или за дио територије;
12) одлучује о грађанској иницијативи;
13) одлучује о расписивању самодоприноса за територију Општине;
14) оснива јавне службе;
15) одлучује о задуживању и давању гаранција, у складу са законом;
16) врши потврђивање мандата и одлучује о правима одборника;
17) доноси одлуку о скраћењу мандата скупштине;
18) бира и разрјешава предсједника скупштине, предсједника Општине и потпредсједника скупштине;
19) даје сагласност на одлуку о именовању и разрјешењу потпредсједника Општине;
20) именује секретара скупштине, на предлог предсједника скупштине;
21) именује чланове радних тијела скупштине;
22) именује и разрјешава чланове органа управљања јавних служби;
23) разматра и усваја извјештај о раду предсједника Општине и раду органа и служби;
24) разматра извјештај о раду јавних служби чији је оснивач Општина;
25) разматра извјештај о реализацији препорука Државне ревизорске институције;
26) доноси Пословник о свом раду;
27) доноси етички кодекс;
28) доноси одлуку о зарадама локалних функционера и лица која именује Скупштина;
29) доноси одлуку о зарадама локалних службеника и намјештеника;
30) врши и друге послове утврђене законом и статутом.
Скупштина може имати стручну службу.

Радна тијела

Члан 34

Ради ефикасног вршења послова из своје надлежности, скупштина образује одборе и савјет, као стална радна тијела скупштине.
Скупштински одбори су:
– Одбор за Статут и прописе;
– Одбор за избор и именовања;
– Одбор за буџет, привреду и развој;
Скупштински савјет је Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова.
Скупштина може, по потреби, образовати комисије као повремена радна тијела Скупштине.

Члан 35

Радно тијело има предсједника и четири члана.
Састав сталног радног тијела одговара страначкој заступљености одборника у скупштини.
Предсједник и 2 члана сталног радног тијела именују се из политичке партије односно коалиције која у скупштини има већину.
Два члана сталног радног тијела именују се из опозиционих политичких партија односно коалиција према броју мандата у скупштини.
У случају истог броја мандата предност има опозициона политичка парија односно коалиција која је на локалним изборима освојила већи број гласова.
За чланове одбора скупштина именује одборнике скупштине.
За чланове савјета и комисија скупштина поред одборника именује и друга лица, с тим да њихов број не може бити већи од половине укупног броја чланова радног тијела.
Састав, дјелокруг, начин рада и одлучивања радних тијела и друга питања од значаја за њихов рад уређује се Одлуком о радним тијелима скупштине.

Акти Скупштине

Члан 36

У вршењу послова из своје надлежности Скупштина доноси Статут општине, одлуке, рјешења, закључке, повеље, препоруке, планове, програме и друге акте.

Члан 37

Право предлагања одлука, других прописа и општих аката има предсједник Општине, одборник и најмање 100 грађана уписаних у бирачки списак Општине.
Поступак за доношење одлука, других прописа и општих аката покреће се подношењем предлога акта од стране овлашћеног предлагача.

Члан 38

Скупштина може да одлучује ако сједници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних одборника.

О доношењу Статута, Одлуке о избору и разрјешењу предсједника Општине, Одлуке о избору и разрјешењу предсједника скупштине, Одлуке о скраћењу мандата Скупштине, Одлуке о задуживању Општине и Одлуке о расписивању општинског реферндума, Скупштина одлучује већином гласова укупног броја одборника.

Члан 39

Одлуке и други општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу ЦГ – општински прописи“.
Изузетно, када за то постоје разлози утврђени у поступку доношења, може се предвиђети да одлука и други општи акт ступи на снагу најраније даном објављивања.

Члан 40

Поступак доношења одлука и других аката скупштине, начин рада и одлучивања скупштине и њених радних тијела, институт „Одборничко питање“ , као и начин објављивања аката скупштине и друга питања од значаја за рад скупштине, ближе се уређују Пословником о раду скупштине.