Секретар Скупштине

Секретар Скупштине

Наташа Бајагић

Звање: дипломирани правник

Tел/фах: 040 271 101

E-маил адреса: skupstina@pluzine.me

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ
(„Сл.лист ЦГ – општински прописи“ број 39/18)

Секретар Скупштине
Члан 70

Скупштина има секретара.
Секретар скупштине именује се на основу јавног конкурса на вријеме од 5 година.
Секретара скупштине именује скупштина на предлог предсједника скупштине.

Члан 71

Скупштински одбор за избор и именовања доноси одлуку о расписивању јавног конкурса за избор секретара скупштине и образује Kомисију за провјеру стручних способности.

Члан 72

Секретар скупштине организује и стара се о обављању стручних, административних и других послова за скупштину и њена радна тијела и врши друге послове утврђене статутом и другим актима скупштине.
Секретар скупштине руководи радом службе скупштине са свим правима и обавезама старјешине органа локалне управе и за свој рад и рад службе скупштине, одговара предсједнику скупштине и скупштини.
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији стручне службе скупштине, доноси секретар скупштине, уз сагласност предсједника скупштине.

Члан 73

Секретару скупштине престаје мандат:
– истеком времена на које је именован;
– на лични захтјев;
– престанком радног односа по сили закона;
– разрјешењем.

Члан 74

Скупштина разрјешава секретара скупштине из разлога утврђених законом.
Предлог за разрјешење секретара скупштине могу поднијети предсједник скупштине или најмање једна трећина одборника.

Члан 75

Предлог за разрјешење секретара скупштине подноси се скупштини у писаној форми и мора бити својеручно потписан од стране подносиоца.
Предлог треба да садржи разлоге због којих се тражи разрјешење секретара скупштине, са образложењем.
О предлогу за разрјешење секретара скупштине прибавља се мишљење надлежног радног тијела скупштине.
Прије разматрања у скупштини, предлог се доставља секретару скупштине, ради упознавања и изјашњења у односу на разлоге због којих се тражи разрјешење.
Секретар има право да се у року од 10 дана од дана пријема акта о покретању поступка изјасни о разлозима за разрјешење датим у акту о покретању поступка.
На сједници скупштине предлагач има право да образложи предлог и разлоге због којих тражи разрјешење.
Секретар скупштине поводом поднешеног предлога има право да се на сједници скупштине изјасни о разлозима за разрјешење.
Након окончане расправе предсједник скупштине даје на гласање предлог за разрјешење секретара скупштине.
Секретар скупштине, по престанку функције, остварује права у складу са законом.