Учешће грађана

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ
(„Сл.лист ЦГ – општински прописи“ број 39/18)

Учешће грађана
Члан 106

Општина ствара услове, подстиче и помаже учешће локалног становништва у остваривању локалне самоуправе путем различитих облика учешћа становништва у изјашњавању и одлучивању о пословима од заједничког интереса.
Грађани непосредно учествују у изјашњавању и одлучивању: иницијативом, грађанском инцијативом, на збору грађана и референдумом (општински и мјесни).

Иницијатива
Члан 107

Грађани имају право да поднесу инцијативу код надлежног органа локалне управе, ради разматрања и одлучивања о одређеним питањима од интереса за локално становништво, у складу са законом.
О поднијетој иницијативи надлежни орган локалне управе дужан је да заузме став и у року од 30 дана о томе обавијести подносиоца иницијативе.
Ако надлежни орган не обавијести подносиоца о ставу заузетом поводом иницијативе у року из става 2 овог члана, или је подносилац незадовољан ставом органа, подносилац иницијативе може се обрати предсједнику Општине или скупштини Општине.
Предсједник Општине односно скупштина Општине по пријему обавјештења из претходног става дужни су да обавијесте подносиоца иницијативе о свом ставу односно предузетим мјерама поводом исте у року од 30 дана.

Грађанска иницијатива
Члан 108

Грађани могу органима Општине, упутити грађанску иницијативу за доношење или промјену акта којим се уређују питања из надлежности Општине од значаја су за грађане.
Грађанска иницијатива се може покренути о питањима: планирања и уређења простора, заштите животне средине, изградње и одржавања општинских путева и друге инфраструцтуре, пружања услуга из комуналне дјелатности, пореза, накнада и такси, културе и спорта и другим питањима из надлежности Општине.

Члан 109

Грађанску иницијативу може поднијети најмање 100 бирача уписаних у бирачки списак Општине.
Грађанска иницијатива мора бити својеручно потписана од стране подносилаца са подацима: име и презиме, број личне карте и адреса становања.
Грађанска иницијатива која је поднијета супротно ставу 1 и 2 овог члана сматраће се непотпуном и биће враћена подносиоцима на допуну.

Члан 110

Орган Општине коме је упућена грађанска иницијатива, доставља иницијативу надлежном органу локалне управе и радном тијелу Скупштине надлежном за питања покренута грађанском иницијативом, ради разматрања и давања мишљења.
Орган односно радно тијело из става 1 овог члана дужни су да дају мишљење у року од 15 дана од дана достављања грађанске иницијативе.

Члан 111

Орган Општине коме је упућена грађанска иницијатива дужан је да се изјасни о грађанској иницијативи у року од 15 дана од дана добијања мишљења.
Кад орган Општине прихвати грађанску иницијативу задужиће надлежни орган локалне управе да у року од 60 дана припреми предлог акта за уређење питања које је предмет грађанске иницијативе.
У изради акта орган из предходног става је дужан да омогући учешће представнику подносиоца грађанске иницијативе, као и учешће у раду Скупштине приликом разматрања и одлучивања о предлогу акта.

Збор грађана
Члан 112

Збор грађана сазива надлежни орган мјесне заједнице: по сопственој иницијативи или на предлог старјешине органа локалне управе односно руководиоца јавне службеили на предлог најмање 1 % пунољетних грађана са пребивалиштем или имовином на подручју за које се организује збор.
Збор грађана може сазвати и предсједник Општине, предсједник скупштине и одборник са тог подручја.
Збор грађана се сазива ради прибављања мишљења односно става грађана о појединим питањима од значаја за живот грађана на том подручју.

Члан 113

Предлог за сазивање збора грађана подноси се у писаној форми и садржи питања која ће бити разматрана на збору грађана.
Уколико предлог за сазивање збора подносе грађани, предлог мора садржати, име и презиме грађанина, адресу и својеручни потпис.

Члан 114

Ако су испуњени услови за сазивање збора, збор ће бити сазван најраније у року од 8, а најкасније у року од 30 дана по пријему предлога за сазивање збора.
Збор грађана сазива се јавним упућивањем позива најмање 7 дана прије дана одржавања. Сазив садржи предлог питања која ће се разматрати на збору, као и вријеме и мјесто одржавања. Позив се објављује на сајту и огласној табли Општине, огласној табли мјесне заједнице, средствима информисања, другим огласним мјестима и на други погодан начин.

Члан 115

За рад збора грађана потребно је присуство најмање 1 % грађана са подручја за које се збор сазива.
Збор грађана одлучује већином гласова присутних.

Члан 116

Грађани на збору:
-дају предлоге органима Општине у вези са припремом програма и планова развоја Општине, планом уређења простора, заштитом и унапредђењем животне средине.
-разматрају иницијативе и предлоге за оснивање мјесне заједнице и промјену граница мјесне заједнице и
-дају предлоге поводом других питања од значаја за локално становништво, у складу са законом, Статутом и одлуком скупштине уредиће се посебном одлуком скупштине.

Референдум
Члан 117

Ради изјашњавања грађана о одређеним питањима из надлежности Општине може се расписати референдум за територију Општине (општински референдум) или за дио територије Општине (мјесни референдум).

Члан 118

Општински референдум се може расписати ради претходног изјашњавања грађана: о увођењу самодоприноса за територију Општине, изградње објеката инфраструктуре од интереса за Општину, одлучивања о питањима покренутим грађанском иницијативом која није прихваћена од стране Скупштине, о питањима од значаја за унапрјеђење и заштиту животне средине, као и о другим питањима од посебног значаја из надлежности Општине о којима Скупштина има право да доноси Одлуке.

Члан 119

Предлог за расписивање општинског референдума могу поднијети предсједник Општине, најмање једна трећина одборника и једна трећина бирача уписаних у бирачки списак Општине, према подацима о броју бирача са последњих избора.

Члан 120

Мјесни референдум се може расписати ради претходног изјашнајвања грађана о питањима од непосредног интереса за грађане са подручја Општине за које се референдум расписује, а нарочито:
– о увођењу мјесног самодоприноса
– о изградњи објеката инфраструктуре од интереса за то подручје
– о питањима од значаја за унапрјеђење и заштиту животне средине,
– о другим питањима од посебног значаја за грађане са тог подручја о којима Скупштина општине доноси Одлуке.

Члан 121

Предлог за расписивање мјесног рефендума могу поднијети предсједник Општине, најмање једна трећина одборника и једна трећина бирача уписаних у бирачки списак Општине за подручје на којем се спроводи мјесни референдум, према подацима о броју бирача са последњих избора уписаних за то подручје.

Члан 122

Одлуку о расписивању референдума доноси купштина Општине у складу са законом. Поступак спровођења референдум врши се у складу са законом, овим Статутом и Одлуком о његовом расписивању.

Петиције, предлог и жалба
Члан 123

Грађани могу учествовати у остваривању локалне самоуправе путем петиција, предлога и жалби.
Грађани имају право да поднесу петицију, предлог и жалбу органима локалне самоуправе, као и да од органа траже обавјештења о раду из њихове надлежности.
Петиција, предлог или жалба подноси се скупштини Општине или предсједнику Општине непосредно или у електронској форми са подацима о подносиоцу и његовој адреси.

Члан 124

Орган коме је петиција/предлог/жалба упућен, дужан је да исту размотри и донесе одлуку или да у случају ненадлежности исту прослиједи надлежном органу, о чему је дужан обавијестити подносиоца.
Надлежни орган дужан је донијети одлуку, односно дати обавјештење у најкраћем року, али не дужем од 30 дана и о томе писаним путем обавијестити подносиоца и орган Општине којем је предлог/петиција/жалба непосредно упућен.

Члан 125

Скупштина Општине посебном одлуком уређује облике, начин и поступак учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова.

Члан 126

За доношење Статута, планова развоја Општине, урбанистичких пројеката, буџета и општих аката којима се утврђују права и обавезе грађана спроводи се јавна расправа.
Јавна расправа се спроводи и поводом других аката којима се одлучује о правима и обавезама, као и питањима од значаја за локално становништво у складу са посебном одлуком скупштине.