Уз финансијску подршку Европске уније унапређена сарадња општинских служби заштите и спасавања Фоче и Плужина

Уз финансијску подршку Европске уније унапређена сарадња општинских служби заштите и спасавања Фоче и Плужина

У оквиру пројекта прекограничне сарадње “Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А.)” током септембра и октобра 2021. године организоване су четири показне вјежбе спасавања на подручју Националног парка “Сутјеска” (Општина Фоча) и Парка природе “Пива” (Општина Плужине). Вјежбе су органзоване са циљем унапређења сарадње и координације служби заштите и спасавања из двије општине како би се допринело већој безбједности туриста који посјећују ово прекогранично подручје.
Службе од значаја за заштиту и спасавање Општина Плужине и Фоча су кроз прву показну вјежбу “Маглић 2021”, одржану на Пријевору, НП Сутјеска, одрадиле евакуацију повређених из моторног путничког возила и спасавање повређеног планинара. Наредна вјежба спасавања “Хрчавка 2021”,  организована је у кањону Хрчавке гђе је одрађен сценарио спасавања повријеђеног туристе током кањонинга.

Наредне двије вјежбе одржане су на подручју Парка природе “Пива”. Показна вјежба “Пивско језеро 2021” одађена је по сценарију саобраћајне несреће са два повријеђена у којој се због тежих повреда једног од повређених из моторног путничког возила морало сјећи кров возила и врата како би се безбједно могао предати екипи Опште болнице из Плужина. Током завршне вјежбе “ТАРА 2021” симулиран је пожар на моторном путничком возилу, који се проширио на околно ниско растиње и на неприступачан терен. 

Током одржавања вјежби спасавања припадници Службе спасавања из Плужина, Цивилне заштите из Фоче, Територаијалне ватрогасне јединице из Фоче, екипе хитне помоћи и Опште болнице из обје општине показали су висок ниво оспособљености. Повезивање спасилачких служби, опремање и јачање њихових капацитета посебно ће допринијети већој безбједности туриста што је и један је од циљева пројекта.

Пројекат “Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А.)” спроводе општине Плужине и Фоча, у сарадњи са Парком природе „Пива“ и Туристичком организацијом Општине Фоча, а финансира га Европска унија у оквиру Програма прекограничне сарадње БиХ-ЦГ. Циљ пројекта је развој и промоција прекограничног подручја као јединствене дестинације за активни туризам. Реализација је почела 1. децембра 2019. и трајаће двије године, до краја новембра 2021. године.
 

ENG

The cooperation of the municipal protection and rescue services of Foča and Plužine has been improved with the financial support of the European Union

During September and October 2021, four rescue drills were organized in the area of ​​the National Park “Sutjeska” (Municipality of Foča) and Nature Park “Piva” (Municipality of Plužine) within the cross-border cooperation project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A)” . The drills were organized with the aim of improving cooperation and coordination of protection and rescue services from the two municipalities in order to contribute to greater safety of tourists visiting this cross-border area.

Within the first rescue drill “Maglić 2021”, held at Prijevor, National Park Sutjeska, the protection and rescue services of the municipalities of Plužine and Foča evacuated the injured from the motor passenger vehicle and rescued the injured mountaineer. The next rescue drill “Hrčavka 2021” was organized in the Hrčavka canyon, where a scenario of rescuing an injured tourist during canyoning was implemented.

The next two drills were organzed in the area of ​​the Nature Park “Piva”. Rescue drill “Piva Lake 2021” was organized according to the scenario of a traffic accident with two injured in which, due to serious injuries of one of the injured from the motor vehicle, the roof of the vehicle and the door had to be cut so that he could safely surrender to the Hospital from Plužine. During the final drill “TARA 2021”, a fire was simulated on a motor passenger vehicle, which spread to the surrounding low vegetation and to inaccessible terrain.

During the rescue drills, members of the Rescue Service from Plužine, the Civil Protection from Foča, the Territorial Fire Brigade from Foča, the ambulance team and the General Hospital from both municipalities showed a high level of training. Connecting rescue services, equipping and strengthening their capacities will especially contribute to greater safety of tourists, which is one of the goals of the project.

The project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A.)” is implemented by the Municipalities of Plužine and Foča, in cooperation with the Nature Park “Piva” and the Tourist Organization of the Municipality of Foča, and funded by the European Union within the Cross-Border Cooperation Program BiH-Montenegro. The aim of the project is to develop and promote the cross-border area as a unique destination for active tourism. Realization began on December 1, 2019 and will last for two years, until the end of November 2021.