Јавни оглас за давање водног права за узгој калифорнијске пастрмке на Пивском језеру

Јавни оглас за давање водног права за узгој калифорнијске пастрмке на Пивском језеру

Ј А В Н И   О Г Л А С
 За давање водног права за узгој калифорнијске пастрмке на Пивском језеру на дијелу катастарске парцеле бр. 1951 КО Горанско 
 
Општина Плужине објављује Јавни оглас  за давање водног права, за узгој калифорнијске пастрмке на Пивском језеру, на дијелу катастарске парцеле бр. 1951 КО Горанско, укупне површине до 10.000 м². 
Јавни оглас је отворен за домаћа и страна привредна друштва, предузетнике и физичка лица, која у погледу регистрације, стручне оспособљености и финансијске способности испуњавају услове прописане законом.
 
Почетна цијена за давање водног права за узгој калифорнијске пастрмке износи 0,2% од продајне цијене произведене пастрмке.
 
Право учешћа на јавном огласу имају правна и физичка лица која  поднесу пријаву  са следећом документацијом: Потврда о регистрацији из Централног регистра привредног суда, доказ да понуђач није правоснажно осуђен за кривично дјело извршено у времену правоснажне дјелатности, доказ да се против понуђача не води кривични поступак и доказ да понуђач нема неизмирених пореских обавеза према Општини. 
 
Пријава се може преузети у канцеларији број 6 и на интернет страници Општине.
 
Пријава са документацијом  се доставља у затвореној коверти, непосредно Грађанском бироу Општине Плужине или посредно путем поште на адресу Општина Плужине, 81435 Плужине, са назнаком “За Јавни оглас за давање водног права за узгој калифорнијске пастрмке на Пивском језеру, на дијелу катастарске парцеле бр. 1951 КО Горанско”.
 
Пријаве се подносе закључно са 04.12.2020. године до 10 часова.
 
Пријаве достављене након наведеног рока, као и пријаве које не садрже све податке и потребне доказе утврђене огласом неће се разматрати.
 
Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу Дан, на огласној табли и интернет страници Општине Плужине.
 
Отварање пријава извршиће се дана  04.12.2020. године у 11 часова  у канцеларији број 6.
Вредновање по достављеним пријавама вршиће Комисија.
 
ПРИЛОГ: