Oбавјештење за пољопривредне произвођаче ( Трећи ИПАРД-прерађивачки сектор)

Oбавјештење за пољопривредне произвођаче ( Трећи ИПАРД-прерађивачки сектор)

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
ТРЕЋИ ИПАРД – ПРЕРАЂИВАЧКИ СЕКТОР
 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавило Трећи ИПАРД јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал за прераду и маркетинг пољопривредних и рибљих производа“ Програма развоја пољопивреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД-а ИИ 2014-2020.
 
На ИПАРД јавни позив за прераду, заинтересовани апликанти могу конкурисати са пројектима чије инвестиције износе од 40.000€ до 1.500.000€, подршка износи до 50% прихватљивих трошкова. Додатна средства подршке од 10% могу се додијелити за дио прихватљивих/одобрених трошкова који се односи на управљање отпадом, нус производима, пречишћавање отпадних вода и искоришћавање отпада. 
 
Предмет инвестиције може бити изградња, реконструкција или опремање објеката за пријем и прераду производа, набавка опреме имеханизације, уређење инфраструцтуре корисника иинвестиције водоснабдијевања, инвестиције у изградњу, реконструкцију или опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора-фотонапонски системи, инвестиције у опремање система за штедњу енергије, заштиту животне средине и опрему за прераду, третман и одлагање отпада и нуспроизвода, увођење система безбједности хране и управљање квалитетом производа и набавку намјенске опреме и механизације, укључујући хардвер и софтвер.
 
Корисници ИПАРД јавног позива за прераду могу бити правна лица (микро, мала и средња) предузећа, као и кооперативе. Подршка се додјељује за прераду пољопривредних и рибљих производа корисницима који у тренутку подношења захтјева за исплату морају имати објекат регистрован у Централном регистру регистрованих објеката сходно Закону о безбједности хране са инсталираним капацитетом произвоње и то за:
 
Сектор прераде млијека: минимални капацитет дневне прераде од 500 л млијека;
 
Сектор прераде меса:  
– кланице са минималним капацитетом дневног клања (8 радних   часова) од десет
 грла говеда или 20 грла свиња или 30 грла оваца или коза или 3.000 комада живине;
– прерада меса са минималним капацитетом годишње прераде од 10 т;
 
Сектор производње вина: минималним капацитетом од 2.000 л вина годишње;
 
Сектор прераде воћа и поврћа (укључујући житарице, гљиве, ароматично и љековито биље): погони за прераду воћа и поврћа регистровани у одговарајућим регистрима у складу са законом.
 
Сектор прераде маслина: минималним капацитетом прераде од 500 кг;
 
Сектор прераде рибе и аквакултуре: минималним капацитетом годишње прераде од 5т.
 
Рок за подношење захтјева је 15. март 2021. године.
 
Обрасци потребни за аплицирање на пројекат могу се преузети са интернет странице Министарства пољопривреде, шумарстваи водопривреде и интернет странице за ИПАРД програм – www.ipard.gov.me
Обрасци се могу преузети  у Министарству пољопривреде и у канцеларијама Одјељења за савјетодавне послове у области сточарства и биљне производње.
 
ПРИЛОГ: