Биро за заједничке послове

БИРО ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Тел/фаx: 040 271 112

Биро за заједничке послове обавља следеће:

– канцеларијско пословање (послови писарнице и архиве, послови пријема и доставе поште, други послови из области канцеларијског пословања);
– помоћно – техничке послове у вези са употребом и заштитом заставе и грба Општине;
– поступак закључења брака, вођење матичног регистра вјенчаних;
– овјеру преписа, потписа и рукописа;
– издавање радних и волонтерских књижица;
– послове архивирања документације;
– послове текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи локалне управе;
– послове обезбјеђења и заштите објеката у којима су смјештени органи Општине и других објеката, у складу са прописима;
– портирске послове;
– послове копирања и повезивања штампаних материјала;
– послове који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију службених возила;
– послове који се односе на коришћење, одржавање и евиденцији грађевинских машина;
– одржавања хигијене службених просторија;
– вршење других послова у складу са законом, одлукама скупштине и предсједника Општине.