Biro za zajedničke poslove

BIRO ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Svetlana Jokanović

Tel/faks: 040 271 112

Biro za zajedničke poslove obavlja sledeće:

– kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte, drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja);
– pomoćno – tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine;
– postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih;
– ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa;
– izdavanje radnih i volonterskih knjižica;
– poslove arhiviranja dokumentacije;
– poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave;
– poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine i drugih objekata, u skladu sa propisima;
– portirske poslove;
– poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala;
– poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;
– poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciji građevinskih mašina;
– održavanja higijene službenih prostorija;
– vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama skupštine i predsjednika Opštine.