Самостални реферати

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Самостални реферати

Самостални реферати обављају следеће послове:

– праћење и унапређивање система локалне самоуправе;
– припрему прописа који се односе на систем локалне самоуправе, организацију локалне управе и других прописа;
– припрему извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;
– припрему извјештаја, информативних и других стручних материјала за скупштину, предсједника општине и органе управе из свог дјелокруга;
– припрему годишњег извјештаја о раду Секратаријата;
– обављање стручних и административно техничких послова за потребе скупштине;
– обављање стручних и административно техничких послова за потребе главног администратора;
– организиционо-техничке послове у вези са спровођењем избора;
– израду и спровођење прописа који се односе на употребу печата;
– послове везане за развој предузетништва;
– утврђивање испуњености услова за техничку опремљеност пословних простора и издавање одобрења за обављање, односно рјешења о престанку обављања дјелатности;
доставу података о привредним субјектима надлежном органу ради уписа у Централни туристички регистар;
– управљање људским ресурсима и вођење прописане кадровске евиденције;
– питања из борачке и инвалидске заштите и заштите инвалида рата и вођење евиденције о броју корисника и врсти тих права;
– остваривање права из области социјалне и дјечје заштите;
– израду локалног плана акције за дјецу, младе, праћење реализације утврђених мјера и припрему извјештаја;
– заштиту старих, особа са инвалидитетом и маргинализованих категорија становништва;
– старање о организовању органа у стамбеним зградама и вођење њиховог регистра;
– поступак исељења из заједничких или посебних дјелова стамбене зграде;
– надзор над извођењем хитних радова које обезбјеђује општина;
– евиденцију о називима насеља, улица, тргова и бројевима зграда;
– борба против корупције;
– послови везани за остваривање родне равноправности;
– заштиту људских и мањинских права и ЛГБТ популације;
– стручне, административно-техничке, организационе и протоколарне послове за потребе предсједника општине и радних тијела које формира предсједник општине;
– припрему прописа и других аката које доноси предсједник општине;
– праћење реализације одлука предсједника општине и његових радних тијела;
– израду стучно-информативног материјала из надлежности предсједника општине;
– обезбјеђивање сарадње са медијима, невладиним организацијама и грађанима;
– поступање по представкама и притужбама грађана и припреме за одговоре по истима;
поступање по представкама које државни органи упућују Предсједнику Општине ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих представки и притужби;
– иницирање и подршку мјерама у области образовања;
– стварање услова за развој и унапређење спорта дјеце, омладине и грађана;
– додјељивање награда и признања у области спорта;
– израда програма финансирања активности у спорту и спортских манифестација;
– стварање услова за развој и унапређење спорта дјеце, омладине и грађана;
– додјељивање награда и признања у области спорта;
– израда програма финансирања активности у спорту и спортских манифестација;
– вођење евиденције невладиних организација за територију општине;
– израду прописа о учешћу локалног становништва у вршењу јавних послова, сарадњи са невладиним организацијама, учешћу представника грађана и НВО-а у раду скупштине;
– праћење остваривања односа сарадње органа локалне управе и служби са грађанима;
– уређивање и обезбјеђивање услова за развој културе и заштиту културних добара кроз припрему прописа, програма и других аката везаних за развој културе у Општини у позоришној, библиотечкој, музејској, кинематографској, археолошкој и другим областима развоја културе, умјетничког стваралаштва и културно-умјетничког аматеризама;
– вођење регистра, заштиту и одржавање споменика културе и спомен обиљежја;
– израду програма подизања спомен-обиљежја;
– организовање културних манифестација и друге послове у области културе;
– израду прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање и рад мјесних заједница;
– административно-техничке послове за рад мјесних заједница;
– припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;
– вршење других послова у складу са законом, одлукама скупштине и предсједника Општине.