Секретар Секретаријата

Секретар Секретаријата

Соња Цицмил

Звање: Дипломирани правник

E-маил адреса: opstauprava@pluzine.me

Тел/факс: 040 271 111

Опис посла

– руководи радом Секетаријата;
– организује, усмјерава и усклађује рад Секретаријата;
– врши најсложеније и најодговорније послове из надлежности Секретаријата;
– обезбјеђује законито и ефикасно вршење послова из дјелокруга Секретаријата;
– даје налоге и упутства службеницима за обављање послова и задатака и стара се о њиховом благовременом и квалитетном извршењу;
– стара се о стручном оспособљавању и усавршавању службеника и намјештеника;
– анализира потребе органа за усавршавањем и обуком кадра и пружа помоћ у реализацији обуке и усавршавању кадрова;
– даје стручна мишљења и изјашњења по иницјативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења прописа из надлежности Секретаријата;
– даје мишљења и предлоге поводом нацрта закона у областима у којима држава регулише питања од непосредног интереса за општину у областима из надлежности Секретаријата у сарадњи са службеницима Секретаријата;
– одлучује о правима и обавезама службеника и намјештеника, распоређује службенике и намјештенике, даје упутства и наредбе;
– врши надзор над извршавањем послова из дјелокруга Секретаријата, водећи рачуна о пуној запослености службеника и намјештеника, радној дисциплини и унапређењу рада;
врши дисциплинска овлашћења у складу са законом;
– доноси акте за које је овлашћен;
– учествује у изради одлука из надлежности Секретаријата;
– води поступак и доноси рјешења у најсложенијим управним стварима из области рада Секретаријата;
– стара се о усклађености прописа и других аката у поступку припреме са законом и другим прописима;
– спроводи интерне и јавне и конкурсе за органе и службе локалне управе;
прати и оцјењује рад службеника и намјештеника на предлог непосредних руководилаца;
– припрема информације и обавјештења из надлежности Секретаријата и одговоран је за тачност података;
– предлаже рјешавање питања из области које су у дјелокругу Секретаријата и предузима потребне мјере у складу са законом и другим прописима;
– остварује сарадњу Секретаријата са другим органима локалне управе, државним органима и органима јавне управе, јавним слузбама, привредним субјектима, институцијама невладиним организацијама и граданима одлучује о питањима из рада и радних односа у складу са законом;
– доноси планове и програме рада Секретаријата;
поступа по представкама и притужбама грађана и припрема одговоре по истим;
– поступа по представкама који државни органи упућују предсједнику општине ради утврђивања чињеница, односно рјешава питања која су предмет тих представки и притужби;
– обавља и друге послове које су му стављени у надлежност законом и другим актима и по налогу предсједника Општине;
– подноси предсједнику Општине извјештај о раду;
– за свој рад одговара предсједнику Општине.