Sekretar Sekretarijata

Sekretar Sekretarijata

Sonja Cicmil

Zvanje: Diplomirani pravnik

E-mail adresa: opstauprava@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 111

Opis posla

– rukovodi radom Seketarijata;
– organizuje, usmjerava i usklađuje rad Sekretarijata;
– vrši najsloženije i najodgovornije poslove iz nadležnosti Sekretarijata;
– obezbjeđuje zakonito i efikasno vršenje poslova iz djelokruga Sekretarijata;
– daje naloge i uputstva službenicima za obavljanje poslova i zadataka i stara se o njihovom blagovremenom i kvalitetnom izvršenju;
– stara se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika;
– analizira potrebe organa za usavršavanjem i obukom kadra i pruža pomoć u realizaciji obuke i usavršavanju kadrova;
– daje stručna mišljenja i izjašnjenja po inicjativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentična tumačenja propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
– daje mišljenja i predloge povodom nacrta zakona u oblastima u kojima država reguliše pitanja od neposrednog interesa za opštine u oblastima iz nadležnosti Sekretarijata u saradnji sa službenicima Sekretarijata;
– odlučuje o pravima i obavezama službenika i namještenika, raspoređuje službenike i namještenike, daje uputstva i naredbe;
– vrši nadzor nad izvršavanjem poslova iz djelokruga Sekretarijata, vodeći računa o punoj zaposlenosti službenika i namještenika, radnoj disciplini i unapređenju rada;
– vrši disciplinska ovlašćenja u skladu sa zakonom;
– donosi akte za koje je ovlašćen;
– donosi nacrte odluka iz nadležnosti Sekretarijata;
– vodi postupak i donosi rješenja u najsloženijim upravnim stvarima iz oblasti rada Sekretarijata;
– vrši stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata Opštine i njenih organa i upotrebom simbola;
– stara se o usklađenosti propisa i drugih akata u postupku pripreme sa zakonom i drugim propisima;
– sprovodi javne i interne oglase i konkurse za organe lokalne uprave;
– prati i ocjenjuje rad službenika i namještenika, na predlog neposrednih rukovodilaca;
– pruža stručnu pomoć Predsjedniku i Glavnom administratoru;
– priprema informacije i obavještenja iz nadležnosti Sekretarijata i odgovoran je za tačnost podataka;
– predlaže rješavanje pitanja iz oblasti koje su u djelokrugu Sekretarijata i preduzima potrebne mjere u skladu sa zakonom i drugim propisima;
– ostvaruje saradnju između Sekretarijata i drugih organa i organizacija;
– odlučuje o pitanjima iz rada i radnih odnosa u skladu sa zakonom;
– donosi planove i programe rada Sekretarijata;
– pokreće postupak eksproprijacije u skladu sa Programom uređivanja građevinskog zemljišta i zastupa Opštinu do okončanja postupka.
– priprema predloge odluka o utvđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od interesa za opštinu;
– postupa po prestavkama i pritužbama građana i priprema odgovore po istim;
– postupa po prestavkama koji državni organi upućuju predsjedniku opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješava pitanja koja su predmet tih prestavki i pritužbi;
– obavlja i druge poslove koje su mu stavljeni u nadležnost zakonom i drugim aktima i po nalogu Predsjednika opštine;
– podnosi Predsjedniku Opštine izvještaj o radu;
– za svoj rad odgovara Predsjedniku Opštine.