Секретаријат за финансије економију и локалне јавне приходе

Документа

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

1. Одјељење за буџет и трезор врши послове који се односе на:
– припремање, планирање и израду нацрта буџета Општине, припремање извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и издаци за наредну годину, које утврђује предсједник Општине;
– израду стручног упутства о циљевима и смјемицама потрошачких јединица ради припремања Буџета, прописивање базе, садржаја, форме захтјева за додјелу буџетских средстава, израду Нацрта одлуке о привременом финансирању, праћење коришћења одобрених средстава потрошачким јединицама, достављање података ресорном министарству о приходима и издацима и буџетском задужењу, припремање извјештаја за Скупштину Општине о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, давање предлога за доношење одлуке о улагањима у складу са утврђеном инвестиционом политиком;
– послове око задуживања Општине издавањем хартија од вриједности или узимањем зајмова, припрему одлуке о увођењу самодоприноса (општинског и мјесног), учешће у идентификацији и процјени општинске имовине у поступцима приватизације јавних предузећа које оснива општина;
– извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима, припрему завршног рачуна Буџета Општине, водјење главне књиге трезора и помоћне књиге, обављање финансијског планирања и управљања готовинским средствима, контролу издатака и извршавање Буџета, обрачун и исплату зарада и накнада локалних службеника и намјештеника органа и јавних служби, као потрошачких јединица, буџетско рачуноводство и извјештавање, управљање финансијским информационим системом;
– послове осигурања службеника и имовине Општине;
– послове који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију службених возила;
– припремање периодичних извјештаја и информација; припремање информативних и других стручним
материјала за Скупштину и предсједника Општине;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада и друге послове из надлежности општине у овој области;

2. Одјељење локалних јавних прихода врши послове који се односе на:
– утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода (пореза, приреза, такса и накнада) и то: пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, административне таксе, локалне комуналне таксе, боравишне таксе и туристичке таксе, чланског доприноса за правна и физичка лица у складу са прописима из области туризма, накнаде за коришћење општинских и некатегорисаних путева у складу са прописима општине и других локалних јавних прихода у складу са законом;
– доношење рјешења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода у складу са законским и подзаконским прописима;
– анализу степена и ефекта остварених прихода у циљу дефинисања одговорајуће фискалне политике, вођење регистра пореских обвезника и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине;
– прописивање облика и садржаја пореске пријаве; пријем и обраду свих пореских пријава пореских
обвезника;
– вођење пореског књиговодства;
– спорводење поступка принудне наплате сходно закону о пореској администрацији;
– пореску контролу и доношење рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са
законом;
– припремање периодичних извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода;
– обезбјеђивање функционалности јединственог информационог система за област локалних јавних
прихода;
– учествовање у изради прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализу ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике, припрему информативних и других стручним материјала за Скупштину и предсједника Општине, припрему стручних мишљења и изјашњавања по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа из његове надлежности, припрему аутентичних тумачења општинских прописа у овој области;
– обезбјеђивање тачног и ажурног вођења евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;
– припремање информативних и других стручних материјала за Предсједника Општине и Скупштину;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада и друге послове из
надлежности општине у овој области;

3. Самостални реферати врше послове који се односе на:
– вођење јединствене евиденције имовине Општине, у складу са законом; израду прописа који се односе на располагање имовином општине; рационално и намјенско коришћење и управљање имовином Општине; припрему појединачних одлука и уговора за предсједника Општине и Скупштину који се тичу располагања имовином општине;
– предлагање и припремање акта која се односе на имовинска права и овлашћења које Општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција;
– вођење евиденције имовине Општине (регистар имовине) у складу са законом;
– припремање информационе основе комуналних и отпадних вода корисника загађивача,
водопривредних објеката и постројења;
– припремање документације за израду Плана управљања отпадом;
– вршење послова у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга свога рада и друге
послове из надлежности општине у овој области;
– покретање поступка за упис права на непокретностима, експропријацију, парцелацију, разграничење и друге управне послове у вези са имовинским правима општине; покретање поступка преноса права на грађевинском земљишту и вршење стручне обраде аката о преносу права на грађевинском земљишту; давање података органима општине на основу евиденције коју води; припремање прописа и обрада акта у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења Општине (одлуке, уговори, рјешења);
– давање мишљења на предлоге аката о располагању државном имовином које припремају јавне службе чији је оснивач општина; припремање уговора о закупу грађевинског и пољопривредног земљишта; вођење евиденције о својинско правним промјенама насталим по основу аката и
покретање поступка за промјену уписа права на непокретностима; покретање поступка експропријације сходно Програму уређивања грађевинског земљишта и заступање општине до окончања поступка; припремање предлога одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експроприишу у циљу изградње објекта који су од интереса за општину;
– заштиту имовинских права општине пред судом и другим органима у складу са законом;
– покретање поступка продаје и давања у закуп непокретних ствари и других добара којима
располаже општина;
припрему предлога уговора о продаји, размјени, закупу, успостављању хипотеке или фидуције и сл., закључивање тих уговора када је посебно овлашћена и праћење њихове реализације;
– вођење поступка и решавање о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом; припремање и предузимање мјера ради заштите имовинских права и овлашћења општине; учествовање у идентификацији и заштити капитала општине у поступцима трансформације привредних субјеката;
– припрему извјештаја о решавању управних ствари из своје надлежности;
– припрему извјештаја о стању имовине општине као и припрему информативних и дртугих стручних
материјала за Скупштину, предсједника општине и органе управе из свог дјелокруга; – управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;
– друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и одлчукама Скупштине и предсједника
општине;
– праћење стања и предлагање мјера за подстицање пољопривреде, сточарства и заштите биља и припремање прописа из ове области; давање сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта; рјешавање по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе; издавање увјерења индивидуалним произвођачима о сопственој производњи пољопривредних производа; предлагање и учешће у реализацији мјера за подстицај и развој пољопривредне производње и сточарства путем кредитног аранжмана и других стимулативних мјера, предлагање мјера за заштиту пољопривреног земљишта од елементарних непогода, утврђивање и праћење стања ерозивних подручја на територији општине и утврђивнаје мјера ерозивне заштите;
– обезбјеђење спровођења мјера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним мјестима, на јавним поврђинама, у стамбеним објектима, средствима локалног јавног саобраћаја и др.;
– решавање о упису и вођење регистра пољопривредних произвођача;
– издавање водопривредних услова, сагласности и дозвола;
– вођење евиденције о старачким накнадама, односно социјалном обезбјеђењу старачких
домаћинстава која се искључиво баве пољопривредом; прикупљање и евиденцију података о пољопривредном потенцијалу општине у приватном власништву;
– припрему прописа из надлежности дјелокруга рада и праћење њиховог спровођења;
– спровођење политике и успостављање система унапређење и заштиту животне средине; израду
стратешких докумената у области одрживог развоја и заштите животне средине, програма мониторинга сегмената животне средине, локалног програма заштите животне средине, имплементацију тих програма и сачињавање извјештаја о остваривању програма; израду плана за интервентне мјере у ванредним случајевима загађивања животне средине; успостављање и вођење евиденције загађивача; заштиту и поболшање квалитета ваздуха; давање сагласности на извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за планове и програме које доноси општина; спровођење поступка процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласност, одобрење или дозволу дају други органи општине; вођење поступка издавања интегрисане дозволе у складу са законом; израду стратешке карте буке и акционог плана; одређивање акустичних зона; издавање услова и мјера за заштиту животне средине у поступку издавања урбанистичко – техничких услова; успостављање и вожење информационог система и вожење прописаних евиденција из ове области; надзор над спровођењем прописа из области животне средине; иницирање, израду и праћење
реализације програма и пројеката из области заштите животне средине и енергетске ефикасности који се финансирају из међународних фондова и друге послове из ове области; припрему извјештаја о стању животне средине, природе, енергетској ефикасности и других информативних и стручних материјала за скупштину, предсједника и органе управе; спровођење поступка стратешке процјене утицаја наживотну средину урбанистичког пројекта, односно локалног планског документа; сарадњу са институцијама и невладиним организацијама које се баве пословима из области заштите животне средине и врши друге послове у складу са законом;
– вођење управног поступка по овлашћењу секретара у утврђивању обавеза правним лицима и доношење нацрта рјешења; учествовање у припреми нацрта одлука и других аката из надлежности Органа; анализирање предлога закона и припремање мишљење на исте; пружање стручне помоћи из области јавних набавки; припремање рјешења за додјелу помоћи и спонзорства; усклађивање одлука Скупштине из дјелокруга рада Секретаријата, са донешеним законима;
– послове јавних набавки у складу са законом.