Одјељење за буџет и трезор

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

Одјељење за буџет и трезор

E-маил адреса: trezor@pluzine.me

Тел/фах: 040 271 010

Опис посла:

– припремање, планирање и израду нацрта буџета Општине; ребаланса буџета; припремање извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и издаци за наредну годину које утврђује предсједник Општине;
– израду стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања Буџета; израду Нацрта одлуке о привременом финансирању; прописивање базе садржаја и форме захтјева за додјела буџетских средстава; праћење коришћења одобрених средстава потрошачким јединицама;
– достављање података ресорном министарству о приходима и издацима и буџетском задужењу, неизмиреним обавезама;
– давање предлога за доношење одлуке о улагањима у складу са утврђеном инвестиционом политиком;
– послове око задуживања Општине издавањем хартија од вриједности или узимањем зајмова; вођење евиденције и управљање дугом Општине; припрему одлуке о увођењу самодоприноса; учешће у идентификацији и процјени општинске имовине у поступцима приватизације јавних предузећа које оснива општина;
– извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица, управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима; водјење Главне књиге трезора и помоћне књиге, обављање финансијског планирања и управљања готовинским средствима; благајничко пословање; контролу издатака и извршавање Буџета; обрачун и исплату зарада и накнада локалних службеника и намјештеника, органа и јавних служби као потрошачких јединица; вођење централне евиденције о зарадама запослених; буџетско рачуноводство и извјештавање; књиговодство основних средстава (покретне имовине); управљање финансијским информационим системом;
– припрему завршног рачуна Буџета Општине;
– припремање периодичних извјештаја и информација; припремање информативних и других стручним материјала за Скупштину и предсједника Општине;
– послове из области додјеле државне помоћи; послове у процесу успостављања регистра ризика и плана интегритета;
-послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада;
-друге послове из надлежности Општине у овој области.

Шеф Одјељења за буџет и трезор

Марина Бакрач

E-маил адреса: trezor@pluzine.me

Тел/факс: 040 271 010

Опис посла

– руководи и координира радом Одјељења за буџет и трезор;
– обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Одјељења;
– даје упутства за обављање послова, организује рад и пословање Одјељења;
– обезбјеђује законито и ефикасно вршење послова и задатака из дјелокруга рада Одјељења;
– припрема Извјештај о раду Одјељења;
– учествује у изради Плана и изради Извјештаја о раду Секретаријата;
– учествује у припреми, планирању и изради Нацрта Одлуке о Буџету Општине и Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету;
– припрема Нацрт одлуке о привременом финансирању;
– припрема и издаје инструкције потрошачким јединицама за припрему буџета;
– учествује у припреми стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјену уставности и законитости општинских прописа, као и тумачења прописа из надлежности Одјељења;
– учествује у изради процедура за рад Секретаријата;
– прати и примјењује прописе везане за област рачуноводства;
– контролише документацију на основу које се врши плаћање и предузима мјере за отклањане неправилности и допуну недостајуће документације;
– врши провјеру тачности свих захтјева за плаћање и осталих образаца прописаних Упутством о раду трезора који се уносе у Главну књигу трезора;
– контролише проток и књижење рачуноводствене документације;
– дневно врши контролу и преглед процеса плаћања;
– обезбјеђује тачну и ажурну евиденцију прихода и расхода;
– обезбјеђује уредно архивирање и чување рачуноводствене документације;
– прати реализовање буџета од стране потрошачких јединица;
– прати уплате и остварење по основу уступљених јавних прихода;
– води евиденцију о обвезницима концесија на територији Општине које додјељује Држава, – уговорених обавеза као и наплаћеном износу накнада од концесионара;
– води евиденцију о приходима од продаје имовине и давања у закуп имовине општине, о приходима од капитала (од камата, акција, удјела и др.), о приходима које својом дјелатношћу остваре општински органи, службе, организације и др. приходима утврђеним Законом;
– пружа савјете о буџетским питањима потрошачким јединицама;
прати и анализира финансијске планове и финансијске извјештаје јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина;
– припрема и доставља податке ресорном министарству о приходима и издацима, буџетском задужењу и неизмиреним обавезама;
– врши послове око задуживања Општине издавањем хартија од вриједности или узимањем зајмова;
– одговара за ажурно вођење, евиденцију и надзор над свим трансакцијама по активним кредитима Општине, краткорочним и дугорочним позајмицама и осталим кредитним активностима општине, прати отплату кредита, управљање донацијама;
– води евиденцију о постојећем дугу Општине, управља дугом и анализира задуженост;
– прати финансијску релизацију уговора које је склопила Општина;
– припрема одлуку о увођењу самодоприноса;
– учествује у идентификацији и процјени општинске имовине у поступцима приватизације јавних предузећа које оснива општина;
– припрема предлоге аката која су потребна за одређене исплате у рачуноводству;
– припрема Завршни рачун Буџета Општине;
– организује и контролише обрачун и исплату зарада и накнада запослених у локалној самоуправи; органа јавних служби, као потрошачких јединица, прати и примјењује прописе из ове области;
– успоставља централну евиденцију зарада и доставља податке Министарству финансија;
– контролише благајничко пословање и благајничке извјештаје;
– одговоран је за израду и благовремено достављање мјесечних, кварталних и годишњих извјештаја и исте доставља надлежном Министарству;
– обезбјеђује и контролише израду статистичких извјештаја из области којом руководи;
овјерава Изводе отворених ставки;
– припрема извјештаје о реализацији фискалне политике за текућу годину;
– врши анализу буџетског рачуноводства и извјештавање;
– обезбјеђује вођење евиденције и извјештавање по питању основних средстава;
– прати мјесечну потрошњу и обезбјеђује редовно извјештавање у складу са Законом о финансирању политичких субјеката и изборних кампања;
– стара се о правилном функционисању информационог система;
– обавља послова из области додјеле државне помоћи;
– обезбјеђује услове за рад ревизија;
– прати спровођење препорука из извјештаја интерне и државне ревизије за дјелокруг рада Одјељења;
– координира пословима отварања и вршења контроле банкарских рачуна и подрачуна, као и њиховог затварања;
– координира у процесу успостављања регистра ризика и плана интегритета;
– предлаже оцјену службеника и намјештеника у Одјељењу;
– врши и друге послове за потребе Секретаријата из области рачуноводства и финансија;
– за свој рад непосредно је одговоран Секретару;

Самостални савјетник II за трезорске и рачуноводствене послове

Иван Додеровић

E-маил адреса: trezor@pluzine.me

Тел/факс: 040 271 010

Опис посла

– обавља задатке који захтијевају стручност и самосталност у раду;
– припрема податке и учествује у изради Нацрта Одлуке о Буџету Општине и Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету, Нацрта одлуке о привременом финансирању;
– учествује у пословима финансијског планирања и управљања готовинским средствима;
отвара нову фискалну годину у програму Главне књиге трезора и уноси податке за приходе и расходе из плана буџета у систем трезора, врши алокацију средстава;
– координира радом консолидованог рачуна трезора, као и подрачунима и другим рачунима;
– води књигу улазних фактура и заводи фактуре у књигу улазних фактура;
– врши обраду и контролу исправности документације приспјеле за плаћања и непотпуну документацију враћа на дораду;
– обезбјеђује правилну примјену контног плана и његовог усаглашавања по позицијама Буџета;
– контира и попуњава обрасце за трезорско пословање прописане Упутством о раду трезора за све потрошачке јединице у складу са финансијском документацијом;
– обезбјеђује уредно потписивање образаца за трезорско пословање од стране службеника у складу са Упутством о раду трезора;
– води тачну и ажурну књиговодствену евиденцију, књижи дневне изводе банака, евидентира обрасце за трезорско пословање прописане Упутством о раду трезора у Главну књигу трезора;
– врши свакодневно сравњење уплата са изводима банака;
– врши усаглашавање података из Главне књиге трезора са извјештајима банака о насталим промјенама;
– врши потребне корекције у трезору по одобрењу надређених;
– учествује у контроли расхода и извршења буџета;
– усаглашава приходе уплатних рачуна са Главним рачуном трезора и усаглашава стање са Управом локалних јавних прихода;
– одговоран је за уредно чување и архивирање рачуноводствене документације;
– усаглашава обавезе и потраживања са добављачима и купцима;
– прати задужења по кредитима и врши њихова плаћања;
– учествује у припремању извјештаја из трезора као и реализацији фискалне политике;
– доставља редовне финансијске извјештаје о утрошеним и расположивим средствима потрошачким јединицама и по захтјеву надређених;
– учествује у изради и достављању мјесечних, кварталних, годишњих извјештаја за потребе Министарства финансија;
– води регистар уговора које је склопила Општина и прати финансијску релизацију уговора;
– врши аналитичко праћење уговорених обавеза за капиталне инвестиције;
– учествује у припремању извјештаја о раду Одјељења;
– учествује у припреми предлога аката која су потребна за одређене исплате у рачуноводству;
– учествује у изради Завршног рачуна Буџета Општине;
– сачињава годишњи преглед свих неизвршених захтјева за плаћање, врши усаглашавање са евиденцијом у Главној књизи трезора и доставља у писаној форми преглед неизмирених обавеза непосредном руководиоцу;
– учествује у изради процедура из дјелокруга рада Одјељења;
– координира и учествује у стручно административним и финансијским пословима у припреми и реализацији пројеката који се финансирају из међународних фондова и других извора и прати њихову реализацију;
– учествује у припреми података неопходних за рјешавање захтјева за слободан приступ информацијама;
– попуњава образац за уплату медијима и исти доставља надлежном Министарству;
– припрема извјештаје у складу са Законом о финансирању политичких субјеката и изборних кампања;
– управља финансијским информационим системом;
– прати законске прописе и стручну литературу из области рачуноводства и води рачуна о примјени истих;
– усклађује дужничко повјерилачке односе путем компензационих послова;
– врши и друге послове за потребе Секретаријата из области рачуноводства и финансија по налогу претпостављеног;
 -за свој рад одговора непосредном руководиоцу.

Самостални савјетник III за финансијску оперативу, благајничко пословање и обрачун зарада

Јаков Јокановић

E-маил адреса: trezor@pluzine.me

Тел/факс: 040 271 010

Опис посла

– обавља задатке који захтијевају стручност и самосталност у раду;
прима документацију обрађену за плаћање од рачуноводства (уговоре, фактуре, профактуре, ситуације и др.);
– врши електронско плаћање;
– реализује девизна плаћања;
– одговоран је за ажурност плаћања обрађене документације;
– штампа банкарске изводе и предаје обрађену/плаћену финансијску документацију рачуноводству;
– води благајничко пословање (подизање и исплату новца);
– обавља преглед и врши контролу исправности документације на основу које се врши подизање готовог новца и готовинска исплата и непотпуну документацију враћа на дораду;
– припрема чекове и другу документацију за подизање новца са жиро-рачуна;
– води евиденцију аконтација за службена путовања;
– врши обрачун и исплату дневница за службена путовања и путних трошкова;
– води дневник благајне и свакодневно сачињава благајнички извјештај;
– врши пријем, контролу и обраду документације везане за обрачун зарада и накнада запослених (врши провјеру сатница, обрађује податке за исплату боловања, обрађује податке о одбицима запослених и др.);
– уноси податке потребне за обрачун зараде у програм и врши контролу тачности уноса података;
– врши обрачун и исплату зарада и других примања, пореза и доприноса запосленима;
одговоран је за благовремену доставу извјештаја о обрачунатим зарадама банкама преко којих се врши исплата зарада;
– одговоран је за архивирање и чување документације за зараде и обуставе запослених;
врши електронско архивирање зарада запослених и припрему налога за књижење зарада;
– контира и попуњава обрасце прописане Упутством о раду трезора за зараде запослених за све потрошачке јединице;
– контира и попуњава обрасце прописане Упутством о раду трезора за готовинске исплате за све потрошачке јединице;
– обезбјеђује уредно потписивање образаца за трезорско пословање од стране службеника у складу са Упутством о раду трезора и доставља обрасце рачуноводству за евидентирање у Главну књигу трезора;
– одговоран је за уредно архивирање и чување рачуноводствене документације;
– штампа обрачунске листе, М-4, ИОППД образац и друге податке из система обрачуна зарада;
– води обуставе од нето зарада запослених (судске, административне,…), личне и индивидуалне картоне запослених;
– обрађује податке о зарадама за запослене у поступку остваривања права на пензију и по другим основима;
– врши попуњавање захтјева за административне забране за запослене;
– обрађује, контролише и шаље електронске податке о зарадама запослених Пореској управи у складу са законским прописима;
– врши обрачун и исплату трошкова Скупштине Општине и њених радних тијела, стипендија и др. накнада појединцима у складу са Одлукама Општине;
– врши исплату накнада запосленим у складу са Правилником о другим личним примањима;
– врши обрачун пореза и доприноса по уговорима и за све исплате које подлијежу опорезивању;
– попуњава прописане обрасце по Упутству о раду трезора из свог дјелокруга рада за све потошачке јединице, обезбјеђује њихово уредно потписивање и предаје рачуноводству на књижење;
– обрађује сву документацију везану за финансирање (безготовинско и готовинско);
– учествује у изради Нацрта Одлуке о Буџету Општине, Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету, Нацрта одлуке о привременом финансирању, Завршног рачуна Буџета Општине;
– врши статистичко и друго извјештавање о кретању зарада и броја запослених и припрема потребне информације и извјештаје по траженим питањима надлежним органима (Монстат, Пореска управа, Министарство финасија и др.);
– прати и примјењује прописе и законе везане за зараде запослених и других области из дјелокруга свога рада;
– координира у финансијским и административним пословима на међународним и другим пројектима;
– обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
– за благовремено и квалитетно извршење свих радних задатака одговоран је непосредном руководиоцу.

Самостални референт за послове рачуноводства и набавке

Милка Јововић

E-маил адреса: trezor@pluzine.me

Тел/факс: 040 271 010

Опис посла

– Обавља административно техничке послове за потребе Одјељења;
– води књиговодство основних средстава у складу са прописима и одговоран је за благовремено, ажурно и тачно књижење и чување финансијске документације трезора – главна књига и помоћне књиге;
– обавља послове отварања аналитике купаца и добављача;
води аналитичку евиденцију добављача и купаца и усаглашава стање са Главном књигом трезора;
– врши књижење обавеза према добављачима/књижење примљених фактура;
– провјерава исправност документације у вези насталих обавеза;
– врши усаглашавање обавеза и потраживања са добављачима;
– архивира документацију из дјелокруга свога рада;
– води евиденцију о капиталним инвестицијама Општине;
– води евиденције о датим позајмицама;
– води књиговодство основних средстава (покретна имовина);
– врши обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава;
– учествује у усаглашавању књиговодственог и стварног стања имовине;
– води евиденцију о службеним возилима (техничке податке о возилу, податке о регистрацији возила, каско осигурању возила,…);
– води евиденцију о потрошњи горива службених возила;
– прима писане захтјеве од стране потрошачких јединица и врши набавку: потрошног материјала, ситног инвентара, канцеларијског материјала, средстава за хигијену, производа за угоститељску дјелатност, средстава за одржавање копир апарата и одржавање основних средстава, средстава за инвестиционо и техничко одржавање зграде и друге робе на стандардним обрасцима, по прибављеној сагласности и у складу са законом о јавним набавкама;
– контролише примљене рачуне по извршеној набавци, обезбјеђује њихово уредно потписивање од стране лица која су преузела робу;
– врши расподјелу канцеларијског материјала и ситног инвентара;
прати реализацију уговора о набавци канцеларијског материјала и ситног инвентара и других потрошних роба;
– координира у обављању послова одржавања архивске грађе, излучивања архивске грађе у надлежности Секретаријата, води архивску књигу, обавља и друге послове по прописаним архивским критеријумима;
– припрема рачуне (фактуре) за извршене услуге, доставља их Секретару на потпис, заводи их, прати њихову реализацију и обавјештава претпостављене;
– припрема задужења по основу разграничења трошкова са државним органима, води евиденцију о задужењима и уплатама;
– води евиденцију о задужењу и наплати по основу закупа општинске имовине;
– обезбјеђује неопходне податке из дјелокруга свог рада за састављање извјештаја, плана буџета, завршног рачуна;
– обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
– за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.