Самостални реферати

Секретаријат за финансије економију и локалне јавне приходе

III спрат

Самостални реферати

Самостални реферати врше послове који се односе на:

– вођење јединствене евиденције имовине Општине, у складу са законом; израду прописа који се односе на располагање имовином општине; рационално и намјенско коришћење и управљање имовином Општине; припрему појединачних одлука и уговора за предсједника Општине и Скупштину који се тичу располагања имовином општине;
– предлагање и припремање акта која се односе на имовинска права и овлашћења које Општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција;
– вођење евиденције имовине Општине (регистар имовине) у складу са законом;
– покретање поступка за упис права на непокретностима, експропријацију, парцелацију, разграничење и друге управне послове у вези са имовинским правима општине;
– покретање поступка преноса права на грађевинском земљишту и вршење стручне обраде аката о преносу права на грађевинском земљишту;
– давање података органима општине на основу евиденције коју води; припремање прописа и обрада акта у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења Општине (одлуке, уговори, рјешења);
– давање мишљења на предлоге аката о располагању државном имовином које припремају јавне службе чији је оснивач општина;
– припремање уговора о закупу грађевинског и пољопривредног земљишта; вођење евиденције о својинско правним промјенама насталим по основу аката и покретање поступка за промјену уписа права на непокретностима;
– покретање поступка експропријације сходно Програму уређивања грађевинског земљишта и заступање општине до окончања поступка; припремање предлога одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експроприишу у циљу изградње објекта који су од интереса за општину;
– заштиту имовинских права општине пред судом и другим органима у складу са законом;
– покретање поступка продаје и давања у закуп непокретних ствари и других добара којима располаже општина;
– припрему предлога уговора о продаји, размјени, закупу, успостављању хипотеке или фидуције и сл., закључивање тих уговора када је посебно овлашћена и праћење њихове реализације;
– вођење поступка и решавање о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом;
– припремање и предузимање мјера ради заштите имовинских права и овлашћења општине; учествовање у идентификацији и заштити капитала општине у поступцима трансформације привредних субјеката;
– припрему извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;
припрему извјештаја о стању имовине општине као и припрему информативних и дртугих стручних материјала за Скупштину, предсједника општине и органе управе из свог дјелокруга;
– послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада;
друге послове из свог дјелокруга, у складу са Законом и Одлукама Скупштине и Предсједника Општине;
– праћење стања и предлагање мјера за подстицање пољопривреде, сточарства и заштите биља и припремање прописа из ове области;
– давање сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта; рјешавање по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе;
– издавање увјерења индивидуалним произвођачима о сопственој производњи пољопривредних производа;
– предлагање и учешће у реализацији мјера за подстицај и развој пољопривредне производње и сточарства путем кредитног аранжмана и других стимулативних мјера;
– предлагање мјера за заштиту пољопривреног земљишта од елементарних непогода, утврђивање и праћење стања ерозивних подручја на територији општине и утврђивнаје мјера ерозивне заштите;
– вођење регистра пољопривредних произвођача;
– издавање водних аката;
вођење евиденције о старачким накнадама, односно социјалном обезбјеђењу старачких домаћинстава која се искључиво баве пољопривредом; прикупљање и евиденцију података о пољопривредном потенцијалу општине у приватном власништву;
– послове јавних набавки у складу са Законом;
– припрему прописа из надлежности дјелокруга рада Секретаријата и праћење њиховог спровођења;
– вођење управног поступка по овлашћењу Секретара у предметима из надлежности Секретаријата и припрему рјешења; учествовање у припреми нацрта одлука и других аката из надлежности Органа; анализирање предлога закона и припремање мишљења на исте; пружање помоћи из области јавних набавки; усклађивање одлука Скупштине из дјелокруга рада Секретаријата са донесеним законима; послове осигурања службеника и имовине Општине; управни поступак у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга рада Секретаријата; припрему извјештаја и других материјала за потребе Скупштине, Предсједника и Секретара; припрему извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности и надлежности Секретаријата; пријем и поступање по обавјештењима о сумњама на неправилности и преварама у субјекту;
– припрему и управљање пројектима који се финансирају из међународних фондова и других извора и праћење њихове реализације; припрема пројекта и учествовање са пројектима за обезбјеђење средстава; пружање услуге израде захтјева и бизнис планова као подршку приликом добијања субвенција, кредита, донација и слично, за заснивање, односно унапређење пољопривредне производње;
– предузимање мјера на побољшању и повећању ефикасности информационог система у цјелини и по дјеловима; израду планова за опремање, набавку опреме и предузимање мјере за одржавање компјутерске и комуникационе опрме; старање о функционисању рачунарских мрежа и размјени података у њима; планирање и учешће у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у Општини; израду плана, предлагање и организацију увођења нових програмских система и старање о усавршавању постојећих, у складу са захтјевима непрекидног функционисања информационог система; организацију и спровођење мјера ради заштите података; обављање послова којима се обезбјеђује јавност и транспарентност рада органа Општине и учешће локалног становништва у вршењу јавних послова; вођење и ажурирање wеб сајт-а Општине; објављивање аката које доноси Скупштина и предсједник општине; плана и програма учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката; о организовању трибина, округлих столова; објављивања извјештаја о резултатима јавне расправе, сједницама Скупштине и донијетим актима и активностима које предузимају органи Општине и др.
– вршење и других послова из надлежности Општине у складу са Законом и Одлукама Скупштине и Предсједника Општине.