Samostalni referati

Evidencija nepokretnosti, upravljanje imovinom i informaciona osnova komunalnih poslova

Samostalni savjetnik II za evidenciju nepokretnosti, upravljanje imovinom i informacionu osnovu komunalnih poslova

III sprat

Danilo Todorović

E-mail adresa: finansije@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 111

Samostalni savjetnik/ca III za evidenciju nepokretnosti, upravljanje imovinom i informacionu osnovu komunalnih poslova vrši poslove koji se odnose na:

– predlaže i priprema akta koja se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje Opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija;

– vodi evidenciju imovine Opštine (registar imovine);

– pokreće postupak za upis prava na nepokretnostima;

– pokreće postupak prenosa prava na građevinskom zemljištu i vrši stručne obrade akata o prenosu prava na građevinskom zemljištu;

– daje podatke organima Opštine na osnovu evidencije koju vodi;

– priprema propise i obrađuje akta u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Opštine (odluke, ugovori, rješenja);

– priprema ugovore o zakupu građevinskog i poljoprivrednog zemljišta;

– vodi evidencije o svojinsko pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokreće postupak za promjenu upisa prava na nepokretnostima;

– priprema informacionu osnovu komunalnih i otpadnih voda korisnika i zagađivača, vodoprivrednih objekata i postrojenja;

– priprema dokumentaciju za izradu Plana upravljanja otpadom;

– vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;

– obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;

– za svoj rad odgovoran/a je Sekretaru;

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa opštine

Kontakt:

E-mail adresa: opstinapluzine@t-com.me

Tel/faks: 040 271 111

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa opštine vrši poslove koji se odnose na:

-Predlaže akta koja se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija i vodi evidenciju te imovine.
-Pokreće postupak za upis prava na nepokretnostima.
-Pokreće postupak prenosa prava na građevinskom zemljištu i daje podatake organima Opštine na osnovu evidencije koju vodi.
-Priprema propise i vrši obrade akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Opštine (odluke, ugovori, rješenja).
-Daje mišljenja na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Opština.
-Priprema ugovore o zakupu gradskog građevinskog zemljišta.
-Priprema ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta uz prethodno pribavljeno mišljenje Sekrtarijata za lokalnu upravu.
-Vodi evidenciju o svojinsko-pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokreće postupak za promjene upisa prava na nepokretnostima.
-Pokreće postupak eksproprijacije shodno Programu uređivanja građevinskog zemljišta i zastupanje opštine do okončanja postupka.
-Priprema predloge odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od interesa za opštinu.
-Vodi postupak i rješava o predaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom.
-Pripema i preduzima mjere radi zaštite imovinskih prava i interesa Opštine.
-Učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata, priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika Opštine.
-Vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti i po nalogu Predsjednika.

Javne nabavke

Samostalna savjetnica II za javne nabavke

I sprat, kancelarija br.6

Vera Lučić

E-mail adresa: javnanabavka@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 111

Samostalni/a savjetnik/ca II za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na:

-Vrši poslove službenika za javne nabavke (priprema plan javnih nabavki, tekst odluke o pokretanju postupka javne nabavke, daje ponuđačima tendersku dokumentaciju, vrši stručno administrativne poslove u realizaciji postupka javnih nabavke, sprovodi i odgovoran/a je za postupak javne nabavke male vrijednosti, čuva dokumentaciju, vodi evidenciju javnih nabavki i priprema i dostavlja izvještaje o sprovedenim javnim nabavkama starješini organa, odnosno, nadležnom organu upravljanja);

-Prima pisane zahtjeve od organa lokalne uprave i vrši nabavku (potrošnog materijala, sitnog inventara, kancelarijskog materijala, sredstava za higijenu, proizvoda za ugostiteljsku djelatnost, sredstava za održavanje kopir aparata i održavanje osnovnih sredstava, sredstava za investiciono i tehničko održavanje zgrade i druge robe), na standardnim obrascima po pribavljenoj saglasnosti predsjednika. Kontroliše primljene račune.

-Vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;

-Za svoj rad neposredno je odgovoran/a Sekretaru.

Poljoprivreda, unapređenje i zaštita životne sredine

Samostalna savjetnica II za poljoprivredu i vodoprivredu

I sprat, kancelarija br.8

Stanija Doderović

E-mail adresa: finansije@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 111

Samostalni/a savjetnik/ca II za poljoprivredu i vodoprivredu vrši poslove koji se odnose na:

-Predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, zemljoradnje, stočarstva i zaštite bilja putem kreditnih aranžmana i drugih stimulativnih mjera;
-Daje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
-Izdaje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
-Predlaže i prati realizaciju agro budžeta u saradnji sa drugim subjektima;
-Predlaže mjere za suzbijanje poljskih šteta i za zaštitu poljoprivrednika od elementarnih nepogoda;
-Prati stanje i predlaže mjere za podsticanje poljoprivrede, stočarstava, lova i zaštite bilja i priprema propise iz ove oblasti;
-Rješava po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaže mjere za suzbijanje poljskih šteta;
-Vrši poslove iz svoje nadležnosti iz oblasti lova, stočarstva i zaštite bilja;
-Vodi evidenciju o staračkim nadoknadama odnosno socijalnom obezbjeđenju staračkih domaćinstava koja se isključivo bave poljoprivredom;
-Prikuplja i evidentira podatke o poljoprivrednom potencijalu Opštine u privatnom vlasništvu; vodi evidenciju poljoprivrednih proizvođača, stočnog fonda, prati otkup mlijeka, bilja, sitne i krupne stoke i drugih poljoprivrednih proizvoda na području Opštine, prati tok proljećne sjetve i vrši dod
-Posreduje u nabavci mehanizacije, rješava po zahtjevima u vezi šteta ( uginuće stoke, ribe ili šteta na poljoprivrednom zemljištu);
-Sprovodi upravni postupak po zahtjevu za izdavanje vodnih uslova, vodne saglasnosti, vodne dozvole, potvrde o ispunjenosti uslova utvrđenih vodnom saglasnošću i vodnog naloga iz svoje nadležnosti;
-U zakonom predviđenim slučajevima privremeno ograničava ili obustavlja vodno pravo;
– određuje granice vodnog dobra od lokalnog značaja i daje predlog za upis u katastar nepokretnosti;
-Određuje status, odnosno prestanak statusa javnog vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaže njegov upis, odnosno brisanje u katastaru nepokretnosti;
-Određuje područja na kojima je opšta upotreba javnog vodnog dobra od lokalnog značaja zabranjena ili uslove organičenja, kao i način njegovog korišćenja na tom području;
-Određuje obim i vrstu istražnih radova za izvorišta površinskih i podzemnih voda iz svoje nadležnosti;
-Utvrđuje poplavna područja za vode od lokalnog značaja i priprema program sanacije od posledica štetnog dejstva i isti izvršava;
-Vodi registar voda i vodnu knjigu;
-Stara se o izgradnji i rekonstrukciji, održavanju i zaštiti vodnih objekata i objekata za upotrebu i korišćenje voda koje finansira jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i drugim propisima;
-Obavlja poslove iz svoje nadležnosti u postupku davanja koncesija na vodno dobro i vodi evidenciju ugovora o koncesijama na vodno dobro;
-Unapređenje i zaštitu okoline, zaštitu prirode i prirodnih dobara; utvrđivanje uslova za rad na zaštićenim objektima prirode, koordiniranje aktivnosti na unapređenju i zaštiti živodne sredine i štetnih uticaja; pripremanje programa zaštite životne sredine i izvještaja o ostvarivanju programa, saradnju sa institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave poslovima iz oblasti zaštite životne sredine il vrši druge poslove u skladu sa zakonom,
-Prati realizaciju investicionih programa koje finansira Opština u ovoj oblasti; pripremanje stručnog mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i za autentična tumačenja propisa u ovoj oblasti;
-Obezbjeđuje učešće javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonom i zakonskim propisima;
-Objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akta u skladu sa zakonom i opštinskim propisima iz svog djelokruga:
-Ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz svoje nadležnosti u cilju realizacije programa u navedenoj oblasti;
-Priprema informativni i stručni materijal za Skupštinu i predsjednika Opštine;
-Vrši druge poslove po nalogu Sekretara

Javna knjiga – EIA

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu(“sl. List Crne gore” br 14/07) Sekretarijat lokalne uprave Opštine Plužine – Služba za poljoprivredu i zaštitu životne sredine vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnoti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborate procjene uticaja u vidu javne knjige.

Članom 2.Pravilnika utvrđeno je da Javnu knjigu čini glavna knjiga sa zbirkom isprava. Uporedo sa vođenjem glavne knjige formira se elektronska baza podataka, koja je putem interneta dostupna javnosti.

Glavna knjiga 2013
Bazna stanica Dubljevići
Izgradnja 35kV dalekovoda od mHE Vrbica do rp 35kV

Normativno-pravni i upravno-pravni poslovi

Samostalna savjetnica II za normativno-pravne i upravno-pravne poslove

I sprat, kancelarija br. 7

Sonja Cicmil

E-mail adresa: finansije@pluzine.me

Tel/faks: 040 271 111

Samostalni/a savjetnik/ca II za normativno-pravne i upravno-pravne poslove vrši poslove koji se odnose na:

– vodi upravni postupak po ovlašćenju sekretara, u utvrđivanju obaveza pravnim licima i donosi nacrte rješenja;
– učestvuje u pripremi nacrta odluka i drugih akata iz nadležnosti Organa;
– analizira predloge zakona i priprema mišljenje na iste;
– pruža stručnu pomoć iz oblasti javnih nabavki;
– priprema rješenja za dodjelu pomoći i sponzorstva;
– učestvuje u pripremi planova i programa rada Sekretarijata;
– usklađuje odluka Skupštine iz djelokruga rada Sekretarijata, sa donešenim zakonima;
– obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;
– za svoj rad odgovorna je sekretaru