Служба заштите

Командир

Мирко Цицмил

E-маил адреса: sluzbazastite@pluzine.me

Телефон: +382 69 490 522

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе( "Службени лист ЦГ-општински прописи", бр.17/2011 и 29/2011.)
Служба заштите врши послове који се односе на:

-спашавање и заштиту људи и имовине од пожара, експлозија, хаварија, и других акцидентних и ванредних ситуација,
-предузима превентивне мјере заштите од пожара, израђује планове и процјене угрожености становништва, материјалних и културних добара од пожара, поплава, експлозија, контролу исправности и сервисирања противпожарне опреме, врши едукацију грађанства,
-организује спашавање људи, животиња, материјалних и других добара у случају пожара, природних, техничко-технолошких несрећа и врши евакуацију са тог подручја, као и у случајевима саобраћајних удеса, хемијских, биолошких, радиолошких акцидената и других ванредних ситуација,
-пружа услуге допремања воде, као и друге услуге предузећима, установама и грађанима у сарадњи са надлежним органима управе и јавним службама.
-пружа асистенцију правним лицима на територији Општине приликом израде њихових планова заштите и спашавања,
-организовање тренинг центра за обуку на пословима заштите и спашавања, по овлашћењу надлежног министарства.
-сарађује са субјектима чија дјелатност и средства рада могу бити у функцији заштите и спашавања.
-обавља и друге послове из ове области, у складу са законским и другим прописима.

Документа